Показалец 
Протокол
PDF 280kWORD 80k
Вторник, 14 март 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Контрол на придобиването и притежаването на оръжие ***I (разискване)
 4.Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I - Депониране на отпадъци ***I - Отпадъци ***I - Опаковки и отпадъци от опаковки ***I (разискване)
 5.Съобщение на председателството
 6.Време за гласуване
  
6.1.Отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Живак ***I (гласуване)
  
6.3.Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление ***I (гласуване)
  
6.4.Контрол на придобиването и притежаването на оръжие ***I (гласуване)
  
6.5.Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I (гласуване)
  
6.6.Отпадъци ***I (гласуване)
  
6.7.Депониране на отпадъци ***I (гласуване)
  
6.8.Опаковки и отпадъци от опаковки ***I (гласуване)
  
6.9.Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 - 2015 г. (гласуване)
  
6.10.Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (гласуване)
  
6.11.Средства от ЕС за равенството между половете (гласуване)
  
6.12.Последици за основните права, породени от големи информационни масиви (гласуване)
  
6.13.Минимални стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Правило за „глобалното блокиране“ (разискване)
 11.Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (разискване)
 12.Храни и фуражи, правила относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продукти за растителна защита ***II (разискване)
 13.Последващи действия във връзка с препоръките на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, и актуална информация относно реформата на групата „Кодекс за поведение (данъчно облагане на предприятията)“ (разискване)
 14.Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ (разискване)
 15.Сериозно недохранване и глад със застрашителни размери в Нигерия, Сомалия, Южен Судан и Йемен (разискване)
 16.Използване на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза ***I (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

1. Откриване на годишната сесия

В съответствие с член 229, алинея първа от Договора за функциониране на Европейския съюз и член 146 от Правилника за дейността, сесия 2017 - 2018 на Европейския парламент е открита.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


3. Контрол на придобиването и притежаването на оръжие ***I (разискване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford представи доклада.

Изказа се Bodil Valero (докладчик по становището на комисията LIBE).

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Изказаха се: Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Sergio Gaetano Cofferati, от името на групата S&D, Richard Sulík, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Richard Sulík, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Vicky Ford, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Vicky Ford, Kristina Winberg, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen и Othmar Karas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček и Lampros Fountoulis.

Изказаха се: Julian King и Vicky Ford.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 14.3.2017 г г.


4. Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I - Депониране на отпадъци ***I - Отпадъци ***I - Опаковки и отпадъци от опаковки ***I (разискване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè представя докладите.

Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Miroslav Poche (докладчик по становището на комисията ITRE), Pavel Telička (докладчик по становището на комисията ITRE), João Ferreira (докладчик по становището на комисията ITRE), Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Josu Juaristi Abaunz, от името на групата GUE/NGL, Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, Julia Reid, от името на групата EFDD, Jean-François Jalkh, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis и Kathleen Van Brempt.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria и Maria Grapini.

Изказаха се: Frans Timmermans и Simona Bonafè.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5, точка 6.7, точка 6.6 и точка 6.8 от протокола от 14.3.2017 г г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

5. Съобщение на председателството

°
° ° °

Изказаха се: William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt и Ana Gomes.

°
° ° °

В съответствие с член 166 от Правилника за дейността председателят реши да наложи санкция на Janusz Korwin-Mikke поради неприемливите му забележки по отношение на жените по време на заседанието от 1 март 2017 г. Председателят констатира, че тези забележки представляват нарушение на принципите, определени в член 11 от Правилника за дейността.

След като се запозна с писмените бележки, представени от Janusz Korwin-Mikke, председателят реши да му наложи санкция, която се състои, на първо място, в лишаването от правото на надбавка за дневни разходи за срок от 30 дни, на второ място и без да се засяга упражняването на правото му на гласуване в пленарна зала, отстраняването от участие във всички дейности на Парламента и неговите органи за срок от 10 последователни дни, в които Парламентът или който и да е от неговите органи, комисии или делегации заседават, считано от 14 март 2017 г., и на трето място, забраната да представлява Парламента в междупарламентарна делегация, на междупарламентарна конференция или на какъвто и да било междуинституционален форум за срок от една година, считано от 14 март 2017 г. Решението е съобщено на заинтересованото лице.


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно отговорната собственост и отговорните грижи за еднокопитни [2016/2078(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0065)


6.2. Живак ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0066)

Изказвания

Piernicola Pedicini, преди гласуването, за да поиска измененията на групата EFDD да бъдат подложени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността (Парламентът отхвърля искането), и Franz Obermayr относно някои забележки на предходния оратор.


6.3. Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0067)


6.4. Контрол на придобиването и притежаването на оръжие ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0068)

Изказвания

Dita Charanzová, преди гласуването, за да поиска измененията да бъдат подложени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и Vicky Ford (докладчик) против искането (Парламентът отхвърля искането).


6.5. Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0069)

Изказа се Simona Bonafè (докладчик), след гласуването, за да поиска въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори, в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобрява искането.


6.6. Отпадъци ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0070)

Изказа се Simona Bonafè (докладчик), след гласуването, за да поиска въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори, в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобрява искането.


6.7. Депониране на отпадъци ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0071)

Изказа се Simona Bonafè (докладчик), след гласуването, за да поиска въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори, в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобрява искането.


6.8. Опаковки и отпадъци от опаковки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0072)

Изказа се Simona Bonafè (докладчик), след гласуването, за да поиска въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори, в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобрява искането.


6.9. Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 - 2015 г. (гласуване)

Доклад относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 - 2015 г. [2016/2249(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0073)


6.10. Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директива 2004/113/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги [2016/2012(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0074)


6.11. Средства от ЕС за равенството между половете (гласуване)

Доклад относно средствата от ЕС за равенството между половете [2016/2144(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0075)


6.12. Последици за основните права, породени от големи информационни масиви (гласуване)

Доклад относно последиците за основните права, породени от големи информационни масиви: неприкосновеност на личния живот, защита на личните данни, недопускане на дискриминация, сигурност и правоприлагане [2016/2225(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0076)


6.13. Минимални стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми (гласуване)

Доклад относно минималните стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми [2016/2077(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата PPE)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0077).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Julie Girling - A8-0014/2017
Момчил Неков, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska и Mairead McGuinness

Доклад Stefan Eck - A8-0313/2016
Michela Giuffrida и Igor Šoltes

Доклад Vicky Ford - A8-0251/2016
Franz Obermayr, от името на групата ENF, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek и Janusz Korwin-Mikke

Доклад Simona Bonafè - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly и Dubravka Šuica

Доклад Simona Bonafè - A8-0031/2017
Monica Macovei и Maria Spyraki

Доклад Simona Bonafè - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Доклад Ernest Urtasun - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes и Jadwiga Wiśniewska

Доклад Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - A8-0043/2017
Eleonora Forenza и Urszula Krupa

Доклад Clare Moody - A8-0033/2017
Urszula Krupa и Michaela Šojdrová

Доклад Ana Gomes - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld и Alex Mayer

Доклад Stefan Eck - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato и Igor Šoltes.


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.10 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


10. Правило за „глобалното блокиране“ (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Правило за „глобалното блокиране“ (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Linda McAvan, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hilde Vautmans, Branislav Škripek, за процедурен въпрос (председателят му предлага да се изкаже, за да направи лично изявление в края на разискването, с което Branislav Škripek се съгласява), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Raymond Finch, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek и Doru-Claudian Frunzulică.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin и Paul Tang.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou и Georgios Epitideios.

Изказа се Christos Stylianides.

Председателстващата заседанието даде думата на Branislav Škripek за лично изявление в съответствие с член 164 от Правилника за дейността, както беше договорено по-рано (Branislav Škripek отговори, че би предпочел да говори по същество във връзка с разискванията, а председателстващата заседанието възрази, че това не е разрешено от член 164 и че във всички случаи разискването приключва).

Разискването приключи.


11. Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Andrzej Grzyb, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy и Ignazio Corrao.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Мария Габриел, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis и Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo и Julie Ward.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 16.3.2017 г г.


12. Храни и фуражи, правила относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продукти за растителна защита ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach представи препоръката за второ четене.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Daciana Octavia Sârbu, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, и Julia Reid, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: Diane Dodds, независим член на ЕП, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi и Емил Радев.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Takis Hadjigeorgiou и Igor Šoltes.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Karin Kadenbach.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.4 от протокола от 15.3.2017 г г.


13. Последващи действия във връзка с препоръките на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, и актуална информация относно реформата на групата „Кодекс за поведение (данъчно облагане на предприятията)“ (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Последващи действия във връзка с препоръките на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, и актуална информация относно реформата на групата „Кодекс за поведение (данъчно облагане на предприятията)“ (2017/2600(RSP))

Ian Borg (действащ председател на Съвета) и Pierre Moscovici (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Werner Langen, от името на групата PPE, Peter Simon, от името на групата S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, David Coburn, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, Steven Woolfe, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly и Marco Valli.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang и Sirpa Pietikäinen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák и Ramón Jáuregui Atondo.

Изказаха се: Günther Oettinger (член на Комисията) и Ian Borg.

Разискването приключи.


14. Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ (разискване)

Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2018 година, раздел III – Комисия [2016/2323(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Siegfried Mureşan представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, Daniele Viotti, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Marco Zanni, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas и Beatrix von Storch.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Victor Negrescu и Monica Macovei.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák и Nicola Caputo.

Изказаха се: Günther Oettinger и Siegfried Mureşan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 15.3.2017 г г.


15. Сериозно недохранване и глад със застрашителни размери в Нигерия, Сомалия, Южен Судан и Йемен (разискване)

Изявление на Комисията: Сериозно недохранване и глад със застрашителни размери в Нигерия, Сомалия, Южен Судан и Йемен (2017/2601(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Charles Goerens, от името на групата ALDE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Hilde Vautmans, Michela Giuffrida, Jytte Guteland и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu и Nicola Caputo.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.


16. Използване на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Eвропейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

Patrizia Toia представи доклада.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Gunnar Hökmark, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jean-Luc Schaffhauser, José Blanco López, от името на групата S&D, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu, Michał Boni и Carlos Zorrinho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказаха се: Andrus Ansip и Patrizia Toia.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.5 от протокола от 15.3.2017 г г.


17. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 600.410/OJME).


18. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.50 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Правна информация - Политика за поверителност