Seznam 
Zápis
PDF 254kWORD 77k
Úterý, 14. března 2017 - Štrasburk
1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Kontrola nabývání a držení zbraní ***I (rozprava)
 4.Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I – Skládky odpadů ***I – Odpady ***I – Obaly a obalové odpady ***I (rozprava)
 5.Sdělení předsednictví
 6.Hlasování
  
6.1.Odpovědné vlastnictví a péče o koňovité (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Rtuť ***I (hlasování)
  
6.3.Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti ***I (hlasování)
  
6.4.Kontrola nabývání a držení zbraní ***I (hlasování)
  
6.5.Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I (hlasování)
  
6.6.Odpady ***I (hlasování)
  
6.7.Skládky odpadů ***I (hlasování)
  
6.8.Obaly a obalové odpady ***I (hlasování)
  
6.9.Rovnost žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015 (hlasování)
  
6.10.Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a k jejich poskytování (hlasování)
  
6.11.Fondy EU pro rovnost žen a mužů (hlasování)
  
6.12.Dopady dat velkého objemu na základní práva (hlasování)
  
6.13.Minimální požadavky na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Globální roubíkové pravidlo (rozprava)
 11.Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (rozprava)
 12.Potravinové a krmivové právo, pravidla týkající se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin ***II (rozprava)
 13.Opatření v návaznosti na doporučení výboru TAXE a aktuální informace o reformě Skupiny pro kodex chování (zdanění podniků) (rozprava)
 14.Pokyny pro rozpočet na rok 2018 – oddíl III (rozprava)
 15.Závažná podvýživa a hrozící hladomor v Nigérii, Somálsku, Jižním Súdánu a Jemenu (rozprava)
 16.Využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii ***I (rozprava)
 17.Pořad jednání příštího denního zasedání
 18.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

1. Zahájení ročního zasedání

Zasedání Evropského parlamentu 2017–2018 bylo zahájeno podle čl. 229 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 146 jednacího řádu.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


3. Kontrola nabývání a držení zbraní ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford uvedla zprávu.

Vystoupila Bodil Valero (zpravodajka výboru LIBE).

Vystoupil Julian King (člen Komise).

Vystoupili: Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE, Sergio Gaetano Cofferati za skupinu S&D, Richard Sulík za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Sulík, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Vicky Ford, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Vicky Ford, Kristina Winberg, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen a Othmar Karas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček a Lampros Fountoulis.

Vystoupili: Julian King a Vicky Ford.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 14.3.2017.


4. Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I – Skládky odpadů ***I – Odpady ***I – Obaly a obalové odpady ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè uvedla zprávy.

Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: Miroslav Poche (zpravodaj výboru ITRE), Pavel Telička (zpravodaj výboru ITRE), João Ferreira (zpravodaj výboru ITRE), Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE, Miriam Dalli za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Josu Juaristi Abaunz za skupinu GUE/NGL, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE, Julia Reid za skupinu EFDD, Jean-François Jalkh za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis a Kathleen Van Brempt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria a Maria Grapini.

Vystoupili: Frans Timmermans a Simona Bonafè.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.5, bod 6.7, bod 6.6 a bod 6.8 zápisu ze dne 14.3.2017.


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

5. Sdělení předsednictví

°
° ° °

Vystoupili: William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt a Ana Gomes.

°
° ° °

Předseda v souladu s článekm 166 jednacího řádu rozhodl, že uloží sankci Januszi Korwinovi-Mikkemu v souvislosti s nepřijatelnými výroky týkajícími se žen pronesenými na denním zasedání dne 1. března 2017. Předseda oznámil, že poslancovy výroky jsou porušením zásad stanovených článkem 11 jednacího řádu.

Předseda poté, co vzal na vědomí písemné připomínky, které Janusz Korwin-Mikke předložil, rozhodl, že poslanci uloží sankci, která bude mít zaprvé formu ztráty nároku na denní příspěvek po dobu 30 dnů, zadruhé – a aniž by byl dotčen výkon hlasovacího práva na plenárním zasedání – dočasného vyloučení ze schůzí Parlamentu nebo kteréhokoli z jeho orgánů, výborů nebo delegací, z účasti na veškerých parlamentních činnostech, a to na dobu deseti dnů počínaje 14. březnem 2017 a zatřetí zákazu zastupovat Parlament v meziparlamentních delegacích, na meziparlamentních konferencích a na interinstitucionálních fórech po dobu jednoho roku počínaje 14. březnem 2017. Rozhodnutí bylo oznámeno poslanci.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Odpovědné vlastnictví a péče o koňovité (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o odpovědném vlastnictví a péči o koňovité [2016/2078(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0014/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0065)


6.2. Rtuť ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijat (P8_TA(2017)0066)

Vystoupení

Piernicola Pedicini před hlasováním s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích skupiny EFDD hlasovalo před předběžnou dohodou podle čl. 59 odst. 3 jednacího řádu (Parlament žádost zamítl), a Franz Obermayr k některým výrokům proneseným předchozím řečníkem.


6.3. Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijat (P8_TA(2017)0067)


6.4. Kontrola nabývání a držení zbraní ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijat (P8_TA(2017)0068)

Vystoupení

Dita Charanzová před hlasováním s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo před předběžnou dohodou podle čl. 59 odst. 3 jednacího řádu, a Vicky Ford (zpravodajka) proti žádosti (Parlament žádost zamítl).


6.5. Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat (P8_TA(2017)0069)

Vystoupila Simona Bonafè (zpravodajka) po hlasování s žádostí, aby byla věc vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 jednacího řádu. Parlament žádost schválil.


6.6. Odpady ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat (P8_TA(2017)0070)

Vystoupila Simona Bonafè (zpravodajka) po hlasování s žádostí, aby byla věc vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 jednacího řádu. Parlament žádost schválil.


6.7. Skládky odpadů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat (P8_TA(2017)0071)

Vystoupila Simona Bonafè (zpravodajka) po hlasování s žádostí, aby byla věc vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 jednacího řádu. Parlament žádost schválil.


6.8. Obaly a obalové odpady ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat (P8_TA(2017)0072)

Vystoupila Simona Bonafè (zpravodajka) po hlasování s žádostí, aby byla věc vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 jednacího řádu. Parlament žádost schválil.


6.9. Rovnost žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015 (hlasování)

Zpráva o rovnosti žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015 [2016/2249(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodaj: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0073)


6.10. Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a k jejich poskytování (hlasování)

Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a k jejich poskytování [2016/2012(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0074)


6.11. Fondy EU pro rovnost žen a mužů (hlasování)

Zpráva o fondech EU pro rovnost žen a mužů [2016/2144(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Clare Moody (A8-0033/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0075)


6.12. Dopady dat velkého objemu na základní práva (hlasování)

Zpráva o dopadech dat velkého objemu na základní práva: soukromí, ochrana údajů, zákaz diskriminace, bezpečnost a prosazování práva [2016/2225(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0076)


6.13. Minimální požadavky na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely (hlasování)

Zpráva o minimálních požadavcích na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely [2016/2077(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou PPE)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0077).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Julie Girling - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska a Mairead McGuinness

zpráva Stefan Eck - A8-0313/2016
Michela Giuffrida a Igor Šoltes

zpráva Vicky Ford - A8-0251/2016
Franz Obermayr za skupinu ENF, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek a Janusz Korwin-Mikke

zpráva Simona Bonafè - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly a Dubravka Šuica

zpráva Simona Bonafè - A8-0031/2017
Monica Macovei a Maria Spyraki

zpráva Simona Bonafè - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

zpráva Ernest Urtasun - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes a Jadwiga Wiśniewska

zpráva Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - A8-0043/2017
Eleonora Forenza a Urszula Krupa

zpráva Clare Moody - A8-0033/2017
Urszula Krupa a Michaela Šojdrová

zpráva Ana Gomes - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld a Alex Mayer

zpráva Stefan Eck - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato a Igor Šoltes.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:10, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


10. Globální roubíkové pravidlo (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Globální roubíkové pravidlo (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE, Linda McAvan za skupinu S&D, Branislav Škripek za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Beatrix von Storch za skupinu EFDD, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Eleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Branislav Škripek s procesní námitkou (předsedající poslanci navrhl, aby na konci rozpravy vystoupil s osobním prohlášením, s čímž Branislav Škripek souhlasil), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Raymond Finch, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek a Doru-Claudian Frunzulică.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin a Paul Tang.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou a Georgios Epitideios.

Vystoupil Christos Stylianides.

Předsedající dala na základě dřívější dohody slovo Branislavu Škripkovi, aby vystoupil s osobním prohlášením v souladu s článkem 164 jednacího řádu (Branislav Škripek odpověděl, že by se chtěl vyjádřil spíše k podstatě rozpravy, na což předsedající namítla, že článek 164 takové vystoupení neumožňuje a že se navíc rozprava chýlí ke konci).

Rozprava skončila.


11. Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Andrzej Grzyb za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy a Ignazio Corrao.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis a Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo a Julie Ward.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 16.3.2017.


12. Potravinové a krmivové právo, pravidla týkající se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Pilar Ayuso za skupinu PPE, Daciana Octavia Sârbu za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, a Julia Reid za skupinu EFDD.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi a Emil Radev.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Takis Hadjigeorgiou a Igor Šoltes.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Karin Kadenbach.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.4 zápisu ze dne 15.3.2017.


13. Opatření v návaznosti na doporučení výboru TAXE a aktuální informace o reformě Skupiny pro kodex chování (zdanění podniků) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Opatření v návaznosti na doporučení výboru TAXE a aktuální informace o reformě Skupiny pro kodex chování (zdanění podniků) (2017/2600(RSP))

Ian Borg (úřadující předseda Rady) a Pierre Moscovici (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Werner Langen za skupinu PPE, Peter Simon za skupinu S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, David Coburn za skupinu EFDD, Bernard Monot za skupinu ENF, Steven Woolfe – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly a Marco Valli.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang a Sirpa Pietikäinen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák a Ramón Jáuregui Atondo.

Vystoupili: Günther Oettinger (člen Komise) a Ian Borg.

Rozprava skončila.


14. Pokyny pro rozpočet na rok 2018 – oddíl III (rozprava)

Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2018 – oddíl III – Komise [2016/2323(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Siegfried Mureşan uvedl zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Daniele Viotti za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas a Beatrix von Storch.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Victor Negrescu a Monica Macovei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák a Nicola Caputo.

Vystoupili: Günther Oettinger a Siegfried Mureşan.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.8 zápisu ze dne 15.3.2017.


15. Závažná podvýživa a hrozící hladomor v Nigérii, Somálsku, Jižním Súdánu a Jemenu (rozprava)

Prohlášení Komise: Závažná podvýživa a hrozící hladomor v Nigérii, Somálsku, Jižním Súdánu a Jemenu (2017/2601(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Charles Goerens za skupinu ALDE, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Hilde Vautmans, Michela Giuffrida, Jytte Guteland a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu a Nicola Caputo.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.


16. Využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

Patrizia Toia uvedla zprávu.

Vystoupil Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Vystoupili: Gunnar Hökmark za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jean-Luc Schaffhauser, José Blanco López za skupinu S&D, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Barbara Kappel za skupinu ENF, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu, Michał Boni a Carlos Zorrinho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupili: Andrus Ansip a Patrizia Toia.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.5 zápisu ze dne 15.3.2017.


17. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 600.410/OJME).


18. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Právní upozornění - Ochrana soukromí