Indeks 
Protokol
PDF 253kWORD 75k
Tirsdag den 14. marts 2017 - Strasbourg
1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben ***I (forhandling)
 4.Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***I - Deponering af affald ***I - Affald ***I - Emballage og emballageaffald ***I (forhandling)
 5.Meddelelse fra formanden
 6.Afstemningstid
  
6.1.Ansvarlighed ved hestehold og -pasning (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.2.Kviksølv ***I (afstemning)
  
6.3.Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse ***I (afstemning)
  
6.4.Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben ***I (afstemning)
  
6.5.Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***I (afstemning)
  
6.6.Affald ***I (afstemning)
  
6.7.Deponering af affald ***I (afstemning)
  
6.8.Emballage og emballageaffald ***I (afstemning)
  
6.9.Ligestilling mellem mænd og kvinder i Den Europæiske Union i 2014-2015 (afstemning)
  
6.10.Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (afstemning)
  
6.11.EU-midler til ligestilling (afstemning)
  
6.12.Big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder (afstemning)
  
6.13.Minimumsnormer for beskyttelse af kaniner til konsum (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Den globale mundkurv ("Global Gag Rule") (forhandling)
 11.EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (forhandling)
 12.Fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler ***II (forhandling)
 13.Opfølgning på TAXE's henstillinger og opdatering af reformen af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) (forhandling)
 14.Retningslinjer for budgettet for 2018 - Sektion III (forhandling)
 15.Alvorlig underernæring og truende hungersnød i Nigeria, Somalia, Sydsudan og Yemen (forhandling)
 16.Anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU ***I (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

1. Åbning af sessionen

I henhold til artikel 229, første afsnit, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde og forretningsordenens artikel 146, åbnede formanden Europa-Parlamentets session 2017-2018.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


3. Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford forelagde betænkningen.

Indlæg af Bodil Valero (ordfører for udtalelse fra LIBE).

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, Sergio Gaetano Cofferati for S&D-Gruppen, Richard Sulík for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Richard Sulík, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, Robert Jarosław Iwaszkiewicz for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Vicky Ford, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Vicky Ford, Kristina Winberg, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen og Othmar Karas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček og Lampros Fountoulis.

Talere: Julian King og Vicky Ford.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 14.3.2017.


4. Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***I - Deponering af affald ***I - Affald ***I - Emballage og emballageaffald ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè forelagde betænkningerne.

Indlæg af Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere: Miroslav Poche (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Pavel Telička (ordfører for udtalelse fra ITRE ), João Ferreira (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Josu Juaristi Abaunz for GUE/NGL-Gruppen, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen, Julia Reid for EFDD-Gruppen, Jean-François Jalkh for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis og Kathleen Van Brempt.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria og Maria Grapini.

Talere: Frans Timmermans og Simona Bonafè.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5, punkt 6.7, punkt 6.6 og punkt 6.8 i protokollen af 14.3.2017.


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

5. Meddelelse fra formanden

°
° ° °

Talere: William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt og Ana Gomes.

°
° ° °

Formanden havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 166 truffet afgørelse om at pålægge Janusz Korwin-Mikke en sanktion for a have fremsat uacceptable bemærkninger om kvinder på mødet den 1. marts 2017. Formanden havde konstateret, at disse bemærkninger udgjorde en krænkelse af principperne i forretningsordenens artikel 11.

Efter at have noteret sig de skriftlige bemærkninger, som Janusz Korwin-Mikke havde forelagt, havde formanden besluttet at pålægge en sanktion, der for det første bestod i fratagelse af retten til dagpenge i 30 dage, for det andet, uden at det berører stemmeretten på plenarmødet, i hel udelukkelse fra deltagelse i Parlamentets og dets organers aktiviteter i en periode på 10 på hinanden følgende mødedage i Parlamentet eller i et af dets organer, udvalg eller delegationer, fra den 14. marts 2017, og for det tredje et forbud mod at repræsentere Parlamentet i et blandet parlamentarisk udvalg, en interparlamentarisk konference eller noget interinstitutionelt forum i et år, fra den 14. marts 2017. Afgørelsen var blevet meddelt det pågældende medlem.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Ansvarlighed ved hestehold og -pasning (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om ansvarlighed ved hestehold og -pasning [2016/2078(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0065)


6.2. Kviksølv ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P8_TA(2017)0066)

Indlæg

Piernicola Pedicini, inden afstemningen, for at anmode om, at ændringsforslagene fra EFDD-Gruppen blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stik. 3, (Parlamentet forkastede anmodningen), og Franz Obermayr om visse udtalelser fra den foregående taler.


6.3. Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P8_TA(2017)0067)


6.4. Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P8_TA(2017)0068)

Indlæg

Dita Charanzová, inden afstemningen, for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stik. 3, og Vicky Ford (ordfører) imod anmodningen (Parlamentet forkastede anmodningen).


6.5. Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2017)0069)

Indlæg af Simona Bonafè (ordfører), efter afstemningen, for at anmode om, at sagen blev henvist til fornyet behanding i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godkendte anmodningen.


6.6. Affald ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2017)0070)

Indlæg af Simona Bonafè (ordfører), efter afstemningen, for at anmode om, at sagen blev henvist til fornyet behanding i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godkendte anmodningen.


6.7. Deponering af affald ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2017)0071)

Indlæg af Simona Bonafè (ordfører), efter afstemningen, for at anmode om, at sagen blev henvist til fornyet behanding i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godkendte anmodningen.


6.8. Emballage og emballageaffald ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2017)0072)

Indlæg af Simona Bonafè (ordfører), efter afstemningen, for at anmode om, at sagen blev henvist til fornyet behanding i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godkendte anmodningen.


6.9. Ligestilling mellem mænd og kvinder i Den Europæiske Union i 2014-2015 (afstemning)

Betænkning om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU 2014-2015 [2016/2249(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0073)


6.10. Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (afstemning)

Betænkning om anvendelse af Rådets direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser [2016/2012(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0074)


6.11. EU-midler til ligestilling (afstemning)

Betænkning om EU-midler til ligestilling [2016/2144(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0075)


6.12. Big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder (afstemning)

Betænkning om big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder: privatlivets fred, databeskyttelse, ikke-forskelsbehandling, sikkerhed og retshåndhævelse [2016/2225(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0076)


6.13. Minimumsnormer for beskyttelse af kaniner til konsum (afstemning)

Betænkning om minimumsnormer for beskyttelse af kaniner til konsum [2016/2077(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af PPE-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0077).

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Julie Girling - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska og Mairead McGuinness

Betænkning: Stefan Eck - A8-0313/2016
Michela Giuffrida og Igor Šoltes

Betænkning: Vicky Ford - A8-0251/2016
Franz Obermayr for ENF-Gruppen, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek og Janusz Korwin-Mikke

Betænkning: Simona Bonafè - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly og Dubravka Šuica

Betænkning: Simona Bonafè - A8-0031/2017
Monica Macovei og Maria Spyraki

Betænkning: Simona Bonafè - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Betænkning: Ernest Urtasun - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes og Jadwiga Wiśniewska

Betænkning: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - A8-0043/2017
Eleonora Forenza og Urszula Krupa

Betænkning: Clare Moody - A8-0033/2017
Urszula Krupa og Michaela Šojdrová

Betænkning: Ana Gomes - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld og Alex Mayer

Betænkning: Stefan Eck - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato og Igor Šoltes.


8. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.10 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. Den globale mundkurv ("Global Gag Rule") (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den globale mundkurv ("Global Gag Rule") (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, Linda McAvan for S&D-Gruppen, Branislav Škripek for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Eleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hilde Vautmans, Branislav Škripek med en bemærkning til forretningsordningen (formanden foreslog ham at fremsætte en personlig bemærkning ved forhandlingens afslutning, hvilket Branislav Škripek accepterede), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Raymond Finch, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek og Doru-Claudian Frunzulică.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin og Paul Tang.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou og Georgios Epitideios.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden gav ordet til Branislav Škripek for en personlig bemærkning, jf. forretningsordenens artikel 164, som tidligere aftalt (Branislav Škripek svarede, at han snarere ønskede at udtale sig om selve sagen, hvortil formanden indvendte, at dette ikke var tilladt i henhold til artikel 164, og at forhandlingen under alle omstændigheder var ved at være slut).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


11. EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Andrzej Grzyb for PPE-Gruppen, Soraya Post for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy og Ignazio Corrao.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis og Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo og Julie Ward.

Indlæg af Christos Stylianides.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 16.3.2017.


12. Fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Daciana Octavia Sârbu for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, og Julia Reid for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Diane Dodds, løsgænger, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi og Emil Radev.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Takis Hadjigeorgiou og Igor Šoltes.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Karin Kadenbach.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.4 i protokollen af 15.3.2017.


13. Opfølgning på TAXE's henstillinger og opdatering af reformen af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Opfølgning på TAXE's henstillinger og opdatering af reformen af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) (2017/2600(RSP))

Ian Borg (formand for Rådet) og Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Werner Langen for PPE-Gruppen, Peter Simon for S&D-Gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Steven Woolfe, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly og Marco Valli.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang og Sirpa Pietikäinen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák og Ramón Jáuregui Atondo.

Talere: Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) og Ian Borg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Retningslinjer for budgettet for 2018 - Sektion III (forhandling)

Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2018, Sektion III – Kommissionen [2016/2323(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Siegfried Mureşan forelagde betænkningen.

Indlæg af Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, Daniele Viotti for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas og Beatrix von Storch.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Victor Negrescu og Monica Macovei.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák og Nicola Caputo.

Talere: Günther Oettinger og Siegfried Mureşan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.8 i protokollen af 15.3.2017.


15. Alvorlig underernæring og truende hungersnød i Nigeria, Somalia, Sydsudan og Yemen (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Alvorlig underernæring og truende hungersnød i Nigeria, Somalia, Sydsudan og Yemen (2017/2601(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Hilde Vautmans, Michela Giuffrida, Jytte Guteland og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu og Nicola Caputo.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

Patrizia Toia forelagde betænkningen.

Indlæg af Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Gunnar Hökmark for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jean-Luc Schaffhauser, José Blanco López for S&D-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu, Michał Boni og Carlos Zorrinho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

Talere: Andrus Ansip og Patrizia Toia.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.5 i protokollen af 15.3.2017.


17. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 600.410/OJME).


18. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik