Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 275kWORD 83k
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων ***I (συζήτηση)
 4.Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***I - Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ***I - Απόβλητα ***I - Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας ***I (συζήτηση)
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Υπεύθυνη κατοχή και φροντίδα των ιπποειδών (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Yδράργυρος ***I (ψηφοφορία)
  
6.3.Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων ***I (ψηφοφορία)
  
6.4.Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων ***I (ψηφοφορία)
  
6.5.Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***I (ψηφοφορία)
  
6.6.Απόβλητα ***I (ψηφοφορία)
  
6.7.Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ***I (ψηφοφορία)
  
6.8.Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας ***I (ψηφοφορία)
  
6.9.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ το 2014-2015 (ψηφοφορία)
  
6.10.Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (ψηφοφορία)
  
6.11.Χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (ψηφοφορία)
  
6.12.Επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα (ψηφοφορία)
  
6.13.Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Κανόνας της παγκόσμιας μέγγενης (συζήτηση)
 11.Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017 (συζήτηση)
 12.Νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***II (συζήτηση)
 13.Συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις της ειδικής επιτροπής TAXE και ενημέρωση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» σχετικά με την φορολογία των επιχειρήσεων (συζήτηση)
 14.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2018 – Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)
 15.Σοβαρός υποσιτισμός και επαπειλούμενος λιμός στη Νιγηρία, στη Σομαλία, στο Νότιο Σουδάν και στην Υεμένη (συζήτηση)
 16.Χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση ***I (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της ετήσιας συνόδου

Σύμφωνα με το άρθρο 229 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 146 του Κανονισμού, αρχίζει η σύνοδος 2017-2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


3. Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Η Vicky Ford παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Bodil Valero (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE).

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gaetano Cofferati, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Sulík, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Richard Sulík, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Vicky Ford, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Vicky Ford, Kristina Winberg, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček και Λάμπρος Φουντούλης.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Vicky Ford.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017.


4. Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***I - Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ***I - Απόβλητα ***I - Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/EΚ για τα απόβλητα [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Η Simona Bonafè παρουσιάζει τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Miroslav Poche (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Pavel Telička (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), João Ferreira (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Josu Juaristi Abaunz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-François Jalkh, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Νεοκλής Συλικιώτης, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Νίκος Ανδρουλάκης και Kathleen Van Brempt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Τάκης Χατζηγεωργίου, José Inácio Faria και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Simona Bonafè.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5, σημείο 6.7, σημείο 6.6 και σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

5. Ανακοίνωση της Προεδρίας

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt και Ana Gomes.

°
° ° °

Σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος αποφάσισε να επιβάλει κύρωση εις βάρος του Janusz Korwin-Mikke λόγω του απαράδεκτου σχολίου του για τις γυναίκες κατά τη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2017. Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι αυτό το σχόλιο αποτελεί παραβίαση των αρχών που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος, αφού έλαβε γνώση των παρατηρήσεων που υπέβαλε γραπτώς ο Janusz Korwin-Mikke, αποφάσιε να του επιβάλει κύρωση η οποία συνίσταται, κατά πρώτον, σε απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης διαμονής για χρονικό διάστημα 30 ημερών, κατά δεύτερον, και χωρίς να θίγεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Ολομέλεια, σε αναστολή της συμμετοχής του στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου και των οργάνων του για περίοδο 10 συνεχών ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων συνεδριάζει το Κοινοβούλιο ή οποιοδήποτε από τα όργανα, τις επιτροπές ή τις αντιπροσωπείες του, από τις 14 Μαρτίου 2017, και κατά τρίτον, στην απαγόρευση να εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο σε διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, διακοινοβουλευτική διάσκεψη ή σε οποιοδήποτε διοργανικό φόρουμ κατά τη διάρκεια ενός έτους από τις 14 Μαρτίου 2017. Η απόφαση έχει κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο.


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


6.1. Υπεύθυνη κατοχή και φροντίδα των ιπποειδών (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την υπεύθυνη κατοχή και φροντίδα των ιπποειδών [2016/2078(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0065)


6.2. Yδράργυρος ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0066)

Παρεμβάσεις
Piernicola Pedicini, πριν από την ψηφοφορία, για να ζητήσει να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες της Ομάδας EFDD πριν από την προσωρινή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού (το Σώμα απορρίπτει το αίτημα), και Franz Obermayr επί συγκεκριμένης δήλωσης του προηγούμενου ομιλητή.


6.3. Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0067)


6.4. Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0068)

Παρεμβάσεις
Dita Charanzová, πριν από την ψηφοφορία, για να ζητήσει να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες πριν από την προσωρινή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού, και Vicky Ford (εισηγήτρια) κατά του αιτήματος αυτού (το Σώμα απορρίπτει το αίτημα).


6.5. Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0069)

Παρεμβαίνει η Simona Bonafè (εισηγήτρια), πριν από την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το ζήτημα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις , σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


6.6. Απόβλητα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/EΚ για τα απόβλητα [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0070)

Παρεμβαίνει η Simona Bonafè (εισηγήτρια), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το ζήτημα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


6.7. Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0071)

Παρεμβαίνει η Simona Bonafè (εισηγήτρια), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το ζήτημα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


6.8. Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0072)

Παρεμβαίνει η Simona Bonafè (εισηγήτρια), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το ζήτημα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


6.9. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ το 2014-2015 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2014-2015 [2016/2249(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγητής: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0073)


6.10. Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (ψηφοφορία)

Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία του Συμβουλίου 2004/113/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών [2016/2012(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0074)


6.11. Χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων [2016/2144(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0075)


6.12. Επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα: ιδιωτική ζωή, προστασία δεδομένων, μη διακριτική μεταχείριση, ασφάλεια και επιβολή του νόμου [2016/2225(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0076)


6.13. Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών [2016/2077(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα PPE)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0077).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Julie Girling - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska και Mairead McGuinness

Έκθεση Stefan Eck - A8-0313/2016
Michela Giuffrida και Igor Šoltes

Έκθεση Vicky Ford - A8-0251/2016
Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek και Janusz Korwin-Mikke

Έκθεση Simona Bonafè - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly και Dubravka Šuica

Έκθεση Simona Bonafè - A8-0031/2017
Monica Macovei και Μαρία Σπυράκη

Έκθεση Simona Bonafè - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Έκθεση Ernest Urtasun - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes και Jadwiga Wiśniewska

Έκθεση Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - A8-0043/2017
Eleonora Forenza και Urszula Krupa

Έκθεση Clare Moody - A8-0033/2017
Urszula Krupa και Michaela Šojdrová

Έκθεση Ana Gomes - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld και Alex Mayer

Έκθεση Stefan Eck - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato και Igor Šoltes.


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.10 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Κανόνας της παγκόσμιας μέγγενης (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κανόνας της παγκόσμιας μέγγενης (2017/2599(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Eleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Hilde Vautmans, Branislav Škripek, αναφερόμενος στον Κανονισμό, (ο Πρόεδρος τού προτείνει να παρέμβει επί προσωπικού στο τέλος της συζήτησης, πράγμα που ο Branislav Škripek δέχεται), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Raymond Finch, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek και Doru-Claudian Frunzulică.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin και Paul Tang.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Hilde Vautmans, Τάκης Χατζηγεωργίου και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Branislav Škripek επί προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 164 του Κανονισμού, όπως είχε ήδη συμφωνηθεί (Ο Branislav Škripek απαντά ότι προτιμά να τοποθετηθεί επί του θέματος της συζήτησης, η δε Πρόεδρος αντιτείνει ότι τούτο δεν επιτρέπεται από το άρθρο 164 και ότι σε κάθε περίπτωση η συζήτηση πλησιάζει στη λήξη της).

Η συζήτηση περατώνεται.


11. Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017 (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017 (2017/2598(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Andrzej Grzyb, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Ελένη Θεοχάρους, Pavel Telička, Javier Couso Permuy και Ignazio Corrao.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Νότης Μαριάς, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Λευτέρης Χριστοφόρου, Francisco Assis και Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Τάκης Χατζηγεωργίου, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo και Julie Ward.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.3.2017.


12. Νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ, και την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Η Karin Kadenbach παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Daciana Octavia Sârbu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi και Emil Radev.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Τάκης Χατζηγεωργίου και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Karin Kadenbach.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2017.


13. Συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις της ειδικής επιτροπής TAXE και ενημέρωση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» σχετικά με την φορολογία των επιχειρήσεων (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις της ειδικής επιτροπής TAXE και ενημέρωση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» σχετικά με την φορολογία των επιχειρήσεων (2017/2600(RSP))

Οι Ian Borg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter Simon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Steven Woolfe, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly και Marco Valli.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Νότης Μαριάς, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang και Sirpa Pietikäinen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák και Ramón Jáuregui Atondo.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) και Ian Borg.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2018 – Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017, τμήμα III – Επιτροπή [2016/2323(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Ο Siegfried Mureşan παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Daniele Viotti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas και Beatrix von Storch.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jean-Paul Denanot, Νότης Μαριάς, Victor Negrescu και Monica Macovei.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Siegfried Mureşan.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2017.


15. Σοβαρός υποσιτισμός και επαπειλούμενος λιμός στη Νιγηρία, στη Σομαλία, στο Νότιο Σουδάν και στην Υεμένη (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Σοβαρός υποσιτισμός και επαπειλούμενος λιμός στη Νιγηρία, στη Σομαλία, στο Νότιο Σουδάν και στην Υεμένη (2017/2601(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Hilde Vautmans, Michela Giuffrida, Jytte Guteland και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

Η Patrizia Toia παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jean-Luc Schaffhauser, José Blanco López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu, Michał Boni και Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip και Patrizia Toia.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2017.


17. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 600.410/OJME).


18. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου