Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 246kWORD 76k
Teisipäev, 14. märts 2017 - Strasbourg
1.Istungjärgu avamine
 2.Istungi algus
 3.Relvade omandamise ja valduse kontroll ***I (arutelu)
 4.Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I - Prügilad ***I - Jäätmed ***I - Pakendid ja pakendijäätmed ***I (arutelu)
 5.Presidentuuri teadaanne
 6.Hääletused
  6.1.Hobuslaste vastutustundlik omamine ja hooldamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.2.Elavhõbe ***I (hääletus)
  6.3.Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne ***I (hääletus)
  6.4.Relvade omandamise ja valduse kontroll ***I (hääletus)
  6.5.Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I (hääletus)
  6.6.Jäätmed ***I (hääletus)
  6.7.Prügilad ***I (hääletus)
  6.8.Pakendid ja pakendijäätmed ***I (hääletus)
  6.9.Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ELis 2014–2015 (hääletus)
  6.10.Meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega (hääletus)
  6.11.ELi vahendid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks (hääletus)
  6.12.Suurandmete mõju põhiõigustele (hääletus)
  6.13.Küülikute kaitse miinimumstandardid (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Abortidega seostatavate organisatsioonide rahastamise keeld (Global Gag Rule) (arutelu)
 11.ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel (arutelu)
 12.Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alased õigusnormid ***II (arutelu)
 13.TAXE-erikomisjoni soovituste järelmeetmed ja ajakohastatud teave äriühingute maksustamise käitumisjuhendi töörühma reformi kohta (arutelu)
 14.2018. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (arutelu)
 15.Tõsine alatoitumus ja ähvardav näljahäda Nigeerias, Somaalias, Lõuna-Sudaanis ja Jeemenis (arutelu)
 16.Sagedusala 470–790 MHz kasutamine liidus ***I (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

1. Istungjärgu avamine

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 229 esimesele lõigule ja kodukorra artiklile 146 avati Euroopa Parlamendi 2017.2018. aasta istungjärk.


2. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


3. Relvade omandamise ja valduse kontroll ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford tutvustas raportit.

Sõna võttis Bodil Valero (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Julian King (komisjoni liige).

Sõna võtsid Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Sergio Gaetano Cofferati fraktsiooni S&D nimel, Richard Sulík fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Richard Sulík, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Robert Jarosław Iwaszkiewicz fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Vicky Ford, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Vicky Ford, Kristina Winberg, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen ja Othmar Karas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček ja Lampros Fountoulis.

Sõna võtsid Julian King ja Vicky Ford.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2017 protokollipunkt 6.4.


4. Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I - Prügilad ***I - Jäätmed ***I - Pakendid ja pakendijäätmed ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè tutvustas raporteid.

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid Miroslav Poche (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Pavel Telička (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), João Ferreira (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Karl-Heinz Florenz fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Josu Juaristi Abaunz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel, Jean-François Jalkh fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis ja Kathleen Van Brempt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Simona Bonafè.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2017 protokolli punkt 6.5, punkt 6.7, punkt 6.6 ja punkt 6.8.


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

5. Presidentuuri teadaanne

°
° ° °

Sõna võtsid William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt ja Ana Gomes.

°
° ° °

President otsustas kooskõlas kodukorra artikliga 166 kohaldada Janusz Korwin-Mikke suhtes karistust lubamatute naistevastaste märkuste tõttu 1. märtsi 2017. aasta istungil. President märkis, et nimetatud märkused on vastuolus kodukorra artiklis 11 sätestatud põhimõtetega.

Pärast Janusz Korwin-Mikkelt kirjalike tähelepanekute saamist otsustas president määrata talle karistuse, mis esiteks seisneb päevaraha õigusest ilmajätmises 30 päevaks, teiseks, ilma et see mõjutaks tema hääleõiguse kasutamist täiskogu istungi ajal, parlamendi ja selle organite tegevusest täielikus kõrvaldamises parlamendi või selle organi, komisjoni või delegatsiooni 10 järjestikuliseks koosolekupäevaks alates 14. märtsist 2017, ning kolmandaks, kuni aastases keelus esindada parlamenti parlamentidevahelises delegatsioonis, parlamentidevahelisel konverentsil või institutsioonidevahelisel foorumil alates 14. märtsist 2017. Parlamendiiget on otsusest teavitatud.


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Hobuslaste vastutustundlik omamine ja hooldamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport hobuslaste vastutustundliku omamise ja hooldamise kohta [2016/2078(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0065)


6.2. Elavhõbe ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elavhõbeda kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0066)

Sõnavõtud

Piernicola Pedicini enne hääletust, kes taotles fraktsiooni EFDD muudatusettepanekute hääletusele panemist enne esialgse kokkuleppe hääletust vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3 (parlament lükkas taotluse tagasi), ja Franz Obermayr eelmise kõneleja teatavate mõtteavalduste teemal.


6.3. Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2007/36/EÜ seoses aktsionäride pikaajalise kaasamise soodustamisega ja direktiivi 2013/34/EL seoses ühingujuhtimise aruande teatavate elementidega [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0067)


6.4. Relvade omandamise ja valduse kontroll ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

ETTEPANEK LÜKATA TAGASI EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0068)

Sõnavõtud

Dita Charanzová enne hääletust, kes taotles muudatusettepanekute hääletusele panemist enne esialgse kokkuleppe hääletust vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3, ja Vicky Ford (raportöör), kes oli taotluse vastu (parlament lükkas taotluse tagasi).


6.5. Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

ETTEPANEK LÜKATA TAGASI EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2017)0069)

Sõna võttis Simona Bonafè (raportöör) pärast hääletust, kes taotles küsimuse edastamist pädevale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamiseks kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikele 4. Parlament kiitis taotluse heaks.


6.6. Jäätmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

ETTEPANEK LÜKATA TAGASI EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2017)0070)

Sõna võttis Simona Bonafè (raportöör) pärast hääletust, kes taotles küsimuse edastamist pädevale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamiseks kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikele 4. Parlament kiitis taotluse heaks .


6.7. Prügilad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

ETTEPANEK LÜKATA TAGASI EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2017)0071)

Sõna võttis Simona Bonafè (raportöör) pärast hääletust, kes taotles küsimuse edastamist pädevale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamiseks kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikele 4. Parlament kiitis taotluse heaks.


6.8. Pakendid ja pakendijäätmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ETTEPANEK LÜKATA TAGASI EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2017)0072)

Sõna võttis Simona Bonafè (raportöör) pärast hääletust, kes taotles küsimuse edastamist pädevale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamiseks kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikele 4. Parlament kiitis taotluse heaks.


6.9. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ELis 2014–2015 (hääletus)

Raport naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus 2014.–2015. aastal [2016/2249(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0073)


6.10. Meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega (hääletus)

Raport nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega) kohaldamise kohta [2016/2012(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0074)


6.11. ELi vahendid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks (hääletus)

Raport ELi vahendite kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks [2016/2144(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0075)


6.12. Suurandmete mõju põhiõigustele (hääletus)

Raport suurandmete mõju kohta põhiõigustele, sealhulgas eraelu puutumatusele, andmekaitsele, diskrimineerimiskeelule, turvalisusele ja õiguskaitsele [2016/2225(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0076)


6.13. Küülikute kaitse miinimumstandardid (hääletus)

Raport küülikute kaitse miinimumstandardite kohta [2016/2077(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja: fraktsioon PPE)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0077).

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Julie Girling - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska ja Mairead McGuinness

Raport: Stefan Eck - A8-0313/2016
Michela Giuffrida ja Igor Šoltes

Raport: Vicky Ford - A8-0251/2016
Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek ja Janusz Korwin-Mikke

Raport: Simona Bonafè - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly ja Dubravka Šuica

Raport: Simona Bonafè - A8-0031/2017
Monica Macovei ja Maria Spyraki

Raport: Simona Bonafè - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Raport: Ernest Urtasun - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes ja Jadwiga Wiśniewska

Raport: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - A8-0043/2017
Eleonora Forenza ja Urszula Krupa

Raport: Clare Moody - A8-0033/2017
Urszula Krupa ja Michaela Šojdrová

Raport: Ana Gomes - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld ja Alex Mayer

Raport: Stefan Eck - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato ja Igor Šoltes.


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.10 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Abortidega seostatavate organisatsioonide rahastamise keeld (Global Gag Rule) (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Abortidega seostatavate organisatsioonide rahastamise keeld (Global Gag Rule) (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Eleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hilde Vautmans, Branislav Škripek, kes tuletas meelde kodukorda (president soovitas tal esineda arutelu lõpus isikliku avaldusega, millega Branislav Škripek nõustus), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Raymond Finch, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek ja Doru-Claudian Frunzulică.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin ja Paul Tang.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Asepresident andis sõna Branislav Škripekile isikliku avalduse tegemiseks vastavalt kodukorra artiklile 164, nagu varem kokku oli lepitud (Branislav Škripek vastas, et ta sooviks pigem avaldada arvamust arutelu teemal, millega asepresident ei nõustunud, sest see ei ole artikliga 164 lubatud ja arutelu on lõppemas).

Arutelu lõpetati.


11. ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Andrzej Grzyb fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy ja Ignazio Corrao.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis ja Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo ja Julie Ward.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.3.2017 protokollipunkt 6.4.


12. Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alased õigusnormid ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, Daciana Octavia Sârbu fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi ja Emil Radev.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Takis Hadjigeorgiou ja Igor Šoltes.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Karin Kadenbach.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.3.2017 protokollipunkt 9.4.


13. TAXE-erikomisjoni soovituste järelmeetmed ja ajakohastatud teave äriühingute maksustamise käitumisjuhendi töörühma reformi kohta (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: TAXE-erikomisjoni soovituste järelmeetmed ja ajakohastatud teave äriühingute maksustamise käitumisjuhendi töörühma reformi kohta (2017/2600(RSP))

Ian Borg (nõukogu eesistuja) ja Pierre Moscovici (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Werner Langen fraktsiooni PPE nimel, Peter Simon fraktsiooni S&D nimel, Pirkko Ruohonen-Lerner fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Steven Woolfe (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly ja Marco Valli.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang ja Sirpa Pietikäinen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák ja Ramón Jáuregui Atondo.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Ian Borg.

Arutelu lõpetati.


14. 2018. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (arutelu)

Raport 2018. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon [2016/2323(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Siegfried Mureşan tutvustas raportit.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel, Daniele Viotti fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas ja Beatrix von Storch.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Victor Negrescu ja Monica Macovei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Siegfried Mureşan.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.3.2017 protokollipunkt 9.8.


15. Tõsine alatoitumus ja ähvardav näljahäda Nigeerias, Somaalias, Lõuna-Sudaanis ja Jeemenis (arutelu)

Komisjoni avaldus: Tõsine alatoitumus ja ähvardav näljahäda Nigeerias, Somaalias, Lõuna-Sudaanis ja Jeemenis (2017/2601(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Hilde Vautmans, Michela Giuffrida, Jytte Guteland ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.


16. Sagedusala 470–790 MHz kasutamine liidus ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus sagedusala 470–790 MHz kasutamise kohta liidus [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

Patrizia Toia tutvustas raportit.

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean-Luc Schaffhauser, José Blanco López fraktsiooni S&D nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu, Michał Boni ja Carlos Zorrinho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võtsid Andrus Ansip ja Patrizia Toia.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.3.2017 protokollipunkt 9.5.


17. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 600.410/OJME).


18. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Õigusteave - Privaatsuspoliitika