Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 250kWORD 76k
Tiistai 14. maaliskuuta 2017 - Strasbourg
1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta ***I (keskustelu)
 4.Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***I - Kaatopaikat ***I - Jätteet ***I - Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I (keskustelu)
 5.Puhemiehen ilmoitus
 6.Äänestykset
  6.1.Hevoseläinten vastuullinen omistajuus ja hoito (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.2.Elohopea ***I (äänestys)
  6.3.Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys ***I (äänestys)
  6.4.Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta ***I (äänestys)
  6.5.Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***I (äänestys)
  6.6.Jätteet ***I (äänestys)
  6.7.Kaatopaikat ***I (äänestys)
  6.8.Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I (äänestys)
  6.9.Naisten ja miesten tasa-arvo EU:ssa 2014–2015 (äänestys)
  6.10.Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla (äänestys)
  6.11.EU:n varoja sukupuolten tasa-arvoon (äänestys)
  6.12.Massadatan vaikutukset perusoikeuksiin (äänestys)
  6.13.Tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimukset (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Global gag -sääntö (keskustelu)
 11.EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (keskustelu)
 12.Elintarvike- ja rehulainsäädäntö ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevat säännöt ***II (keskustelu)
 13.TAXE-valiokunnan suositusten seuranta ja yritysverotuksen käytännesääntötyöryhmän uudistuksen ajantasaistaminen (keskustelu)
 14.Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III (keskustelu)
 15.Vakava aliravitsemus ja uhkaava nälänhätä Nigeriassa, Somaliassa, Etelä-Sudanissa ja Jemenissä (keskustelu)
 16.470–790 MHz:n taajuusalueen käyttö unionissa ***I (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

1. Vuosittaisen istuntokauden avaaminen

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 229 artiklan ensimmäisen kohdan ja työjärjestyksen 146 artiklan mukaisesti avattiin Euroopan parlamentin istuntokausi 2017-2018.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


3. Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford esitteli mietinnön.

Bodil Valero (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati S&D-ryhmän puolesta, Richard Sulík ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Richard Sulík, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Vicky Ford, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Vicky Ford, Kristina Winberg, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen ja Othmar Karas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček ja Lampros Fountoulis.

Puheenvuorot: Julian King ja Vicky Ford.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.4.


4. Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***I - Kaatopaikat ***I - Jätteet ***I - Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaatopaikoista annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè esitteli mietinnöt.

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Miroslav Poche (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pavel Telička (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), João Ferreira (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta, Julia Reid EFDD-ryhmän puolesta, Jean-François Jalkh ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis ja Kathleen Van Brempt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Simona Bonafè.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 6.5, kohta 6.7, kohta 6.6 ja istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.8.


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

5. Puhemiehen ilmoitus

°
° ° °

Puheenvuorot: William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt ja Ana Gomes.

°
° ° °

Työjärjestyksen 166 artiklan mukaisesti puhemies teki päätöksen seuraamuksen määräämisestä Janusz Korwin-Mikkelle hänen 1. maaliskuuta 2017 pidetyssä istunnossa naisista esittämiensä loukkaavien huomautusten johdosta. Puhemies totesi, että nämä huomautukset olivat työjärjestyksen 11 artiklassa määriteltyjen periaatteiden vastaisia.

Puhemies päätti määrätä Janusz Korwin-Mikkelle seuraamuksen pantuaan merkille asianomaisen jäsenen esittämät kirjalliset huomautukset. Seuraamus koostuu ensinnäkin päivärahan pidättämisestä 30 päivän ajan ja toiseksi määräaikaisesta kiellosta osallistua parlamentin toimintaan parlamentin tai minkä tahansa sen elimen, valiokunnan tai valtuuskunnan kymmenen peräkkäisen kokous- tai istuntopäivän ajan, rajoittamatta kuitenkaan jäsenen oikeutta äänestää täysistunnossa, 14. maaliskuuta 2017 alkaen ja kolmanneksi kiellosta edustaa parlamenttia parlamenttien välisessä valtuuskunnassa, parlamenttien välisessä kokouksessa tai missään toimielinten välisissä yhteyksissä enintään yhden vuoden ajan 14. maaliskuuta 2017 alkaen. Päätöksestä on tiedotettu kyseiselle jäsenelle.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Hevoseläinten vastuullinen omistajuus ja hoito (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö hevoseläinten vastuullisesta omistajuudesta ja hoidosta [2016/2078(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0014/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0065)


6.2. Elohopea ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0066)

Puheenvuorot:

Piernicola Pedicini ennen äänestystä pyytääkseen, että EFDD-ryhmän tarkistuksista toimitetaan äänestys ennen alustavaa sopimusta työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti (parlamentti hylkäsi pyynnön), ja Franz Obermayr edellisen puhujan tietyistä huomautuksista.


6.3. Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0067)


6.4. Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0068)

Puheenvuorot:

Dita Charanzová ennen äänestystä pyytääkseen, että tarkistuksista toimitetaan äänestys ennen alustavaa sopimusta työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja Vicky Ford (esittelijä) vastustaakseen pyyntöä (parlamentti hylkäsi pyynnön).


6.5. Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0069)

Simona Bonafè (esittelijä) käytti puheenvuoron äänestyksen jälkeen pyytääkseen, että asia palautetaan asiaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


6.6. Jätteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0070)

Simona Bonafè (esittelijä) käytti puheenvuoron äänestyksen jälkeen pyytääkseen, että asia palautetaan asiaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


6.7. Kaatopaikat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaatopaikoista annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0071)

Simona Bonafè (esittelijä) käytti puheenvuoron äänestyksen jälkeen pyytääkseen, että asia palautetaan asiaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


6.8. Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0072)

Simona Bonafè (esittelijä) käytti puheenvuoron äänestyksen jälkeen pyytääkseen, että asia palautetaan asiaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


6.9. Naisten ja miesten tasa-arvo EU:ssa 2014–2015 (äänestys)

Mietintö naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa vuosina 2014–2015 [2016/2249(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0073)


6.10. Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla (äänestys)

Mietintö miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY soveltamisesta [2016/2012(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0074)


6.11. EU:n varoja sukupuolten tasa-arvoon (äänestys)

Mietintö EU:n varoista sukupuolten tasa-arvoon [2016/2144(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Clare Moody (A8-0033/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0075)


6.12. Massadatan vaikutukset perusoikeuksiin (äänestys)

Mietintö massadatan vaikutuksista perusoikeuksiin: yksityisyys, tietosuoja, syrjimättömyys, turvallisuus ja lainvalvonta [2016/2225(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0076)


6.13. Tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimukset (äänestys)

Mietintö tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimuksista [2016/2077(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (PPE-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0077).

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Julie Girling - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska ja Mairead McGuinness

Mietintö Stefan Eck - A8-0313/2016
Michela Giuffrida ja Igor Šoltes

Mietintö Vicky Ford - A8-0251/2016
Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek ja Janusz Korwin-Mikke

Mietintö Simona Bonafè - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly ja Dubravka Šuica

Mietintö Simona Bonafè - A8-0031/2017
Monica Macovei ja Maria Spyraki

Mietintö Simona Bonafè - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Mietintö Ernest Urtasun - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes ja Jadwiga Wiśniewska

Mietintö Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - A8-0043/2017
Eleonora Forenza ja Urszula Krupa

Mietintö Clare Moody - A8-0033/2017
Urszula Krupa ja Michaela Šojdrová

Mietintö Ana Gomes - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld ja Alex Mayer

Mietintö Stefan Eck - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato ja Igor Šoltes.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.10 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Global gag -sääntö (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Global gag -sääntö (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Eleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, Branislav Škripek käyttääkseen työjärjestyspuheenvuoron (puhemies ehdotti, että hän antaisi henkilökohtaisen lausuman keskustelun lopussa, ja Branislav Škripek hyväksyi ehdotuksen), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Raymond Finch, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin ja Paul Tang.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou ja Georgios Epitideios.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Puhemies antoi Branislav Škripekille puheenvuoron, jotta hän voi antaa henkilökohtaisen lausuman työjärjestyksen 164 artiklan mukaisesti, kuten aiemmin oli sovittu (Branislav Škripek vastasi, että hän haluaa puhua keskustelun aiheesta, mihin puhemies ei suostunut, sillä se ei ole 164 artiklan mukaista ja keskustelu on jo päättymässä).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


11. EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Andrzej Grzyb PPE-ryhmän puolesta, Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy ja Ignazio Corrao.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis ja Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo ja Julie Ward.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2017, kohta 6.4.


12. Elintarvike- ja rehulainsäädäntö ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevat säännöt ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Daciana Octavia Sârbu S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Julia Reid EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: sitoutumaton Diane Dodds, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi ja Emil Radev.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Takis Hadjigeorgiou ja Igor Šoltes.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Karin Kadenbach.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2017, kohta 9.4.


13. TAXE-valiokunnan suositusten seuranta ja yritysverotuksen käytännesääntötyöryhmän uudistuksen ajantasaistaminen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: TAXE-valiokunnan suositusten seuranta ja yritysverotuksen käytännesääntötyöryhmän uudistuksen ajantasaistaminen (2017/2600(RSP))

Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja) ja Pierre Moscovici (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Werner Langen PPE-ryhmän puolesta, Peter Simon S&D-ryhmän puolesta, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Steven Woolfe, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly ja Marco Valli.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang ja Sirpa Pietikäinen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák ja Ramón Jáuregui Atondo.

Puheenvuorot: Günther Oettinger (komission jäsen) ja Ian Borg

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III (keskustelu)

Mietintö vuoden 2018 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio [2016/2323(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Siegfried Mureşan esitteli mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron .

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes PPE-ryhmän puolesta, Daniele Viotti S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas ja Beatrix von Storch.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Victor Negrescu ja Monica Macovei.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Siegfried Mureşan.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2017, kohta 9.8.


15. Vakava aliravitsemus ja uhkaava nälänhätä Nigeriassa, Somaliassa, Etelä-Sudanissa ja Jemenissä (keskustelu)

Komission julkilausuma: Vakava aliravitsemus ja uhkaava nälänhätä Nigeriassa, Somaliassa, Etelä-Sudanissa ja Jemenissä (2017/2601(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Hilde Vautmans, Michela Giuffrida, Jytte Guteland ja Doru-Claudian Frunzulică.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu ja Nicola Caputo.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. 470–790 MHz:n taajuusalueen käyttö unionissa ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi 470–790 MHz:n taajuusalueen käytöstä unionissa [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

Patrizia Toia esitteli mietinnön.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Gunnar Hökmark PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Luc Schaffhauser, José Blanco López S&D-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu, Michał Boni ja Carlos Zorrinho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Andrus Ansip ja Patrizia Toia.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2017, kohta 9.5.


17. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 600.410/OJME).


18. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö