Indeks 
Zapisnik
PDF 252kWORD 76k
Utorak, 14. ožujka 2017. - Strasbourg
1.Otvaranje godišnjeg zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Nadzor nabave i posjedovanja oružja ***I (rasprava)
 4.Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema ***I - Odlagališta otpada ***I - Otpad ***I - Ambalaža i ambalažni otpad ***I (rasprava)
 5.Priopćenje predsjedništva
 6.Glasovanje
  6.1.Odgovorno vlasništvo nad kopitarima i skrb o njima (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.2.Živa ***I (glasovanje)
  6.3.Dugoročno sudjelovanje dioničara i izvješće o korporativnom upravljanju ***I (glasovanje)
  6.4.Nadzor nabave i posjedovanja oružja ***I (glasovanje)
  6.5.Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema ***I (glasovanje)
  6.6.Otpad ***I (glasovanje)
  6.7.Odlagališta otpada ***I (glasovanje)
  6.8.Ambalaža i ambalažni otpad ***I (glasovanje)
  6.9.Ravnopravnost žena i muškaraca u Europskoj uniji 2014. – 2015. (glasovanje)
  6.10.Jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga (glasovanje)
  6.11.Sredstva EU-a za ravnopravnost spolova (glasovanje)
  6.12.Utjecaj velikih podataka na temeljna prava (glasovanje)
  6.13.Minimalni uvjeti za zaštitu kunića iz uzgoja (glasovanje)
 7.Obrazloženja glasovanja
 8.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 10.Pravilo globalne zabrane („Global Gag Rule”) (rasprava)
 11.Prioriteti EU-a za sjednice Vijeća za ljudska prava UN-a 2017. (rasprava)
 12.Propisi o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja ***II (rasprava)
 13.Daljnje postupanje u vezi s preporukama odbora TAXE i aktualne informacije o reformi Skupine za Kodeks o postupanju pri oporezivanju poslovanja (rasprava)
 14.Smjernice za proračun za 2018. - dio III. (rasprava)
 15.Teška pothranjenost i glad koja prijeti u Nigeriji, Somaliji, Južnom Sudanu i Jemenu (rasprava)
 16.Uporaba frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji ***I (rasprava)
 17.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 18.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

1. Otvaranje godišnjeg zasjedanja

U skladu s prvim stavkom članka 229. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 146. Poslovnika, zasjedanje 2017.-2018. Europskog parlamenta je otvoreno.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


3. Nadzor nabave i posjedovanja oružja ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford predstavila je izvješće.

Govorila je Bodil Valero (izvjestiteljica za mišljenje Odbora LIBE).

Govorio je Julian King (povjerenik Komisije).

Govorili su: Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sergio Gaetano Cofferati, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Richard Sulík, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Richard Sulík, Jiří Maštálka, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Vicky Ford, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Vicky Ford, Kristina Winberg, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen i Othmar Karas.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček i Lampros Fountoulis.

Govorili su: Julian King i Vicky Ford.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika od 14.3.2017..


4. Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema ***I - Odlagališta otpada ***I - Otpad ***I - Ambalaža i ambalažni otpad ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè predstavila je izvješća.

Govorio je Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Miroslav Poche (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Pavel Telička (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), João Ferreira (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Karl-Heinz Florenz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Miriam Dalli, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Josu Juaristi Abaunz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Julia Reid, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-François Jalkh, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis i Kathleen Van Brempt.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria i Maria Grapini.

Govorili su: Frans Timmermans i Simona Bonafè.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.5, točka 6.7, točka 6.6 i točka 6.8 zapisnika od 14.3.2017..


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

5. Priopćenje predsjedništva

°
° ° °

Govorili su: (grof) William Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt i Ana Gomes.

°
° ° °

U skladu s člankom 166. Poslovnika, predsjednik je odlučio odrediti sankciju Januszu Korwinu-Mikkeu zbog neprihvatljivih izjava o ženama na sjednici od 1. ožujka 2017. Predsjednik je utvrdio da su tim izjavama prekršena načela iz članka 11. Poslovnika.

Nakon što je primio na znanje pisane primjedbe Janusza Korwina-Mikkea, predsjednik mu je odlučio izreći sankciju kojom gubi pravo na dnevnice za razdoblje od 30 dana i kojom se, ne dovodeći u pitanje pravo glasa na plenarnoj sjednici, suspendira njegovo sudjelovanje u svim aktivnostima Parlamenta i njegovih tijela za razdoblje od 10 dana zaredom tijekom kojeg se sastaje Parlament ili bilo koje od njegovih tijela, odbora ili izaslanstava, počevši od 14. ožujka 2017. te mu se zabranjuje da predstavlja Parlament u okviru međuparlamentarnog izaslanstva, međuparlamentarnih konferencija ili u bilo kojeg međuinstitucijskog foruma za razdoblje od jedne godine od 14. ožujka 2017. Dotična osoba obaviještena je o toj odluci.


6. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


6.1. Odgovorno vlasništvo nad kopitarima i skrb o njima (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o odgovornom vlasništvu nad kopitarima i skrbi o njima [2016/2078(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0065)


6.2. Živa ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P8_TA(2017)0066)

Govorili su:

Piernicola Pedicini, prije glasovanja, kako bi zatražio da se o amandmanima Kluba zastupnika EFDD-a glasuje prije privremenog dogovora u skladu s člankom 59., stavkom 3. Poslovnika (Parlament je odbio zahtjev), i Franz Obermayr o određenim dijelovima govora prethodnog govornika.


6.3. Dugoročno sudjelovanje dioničara i izvješće o korporativnom upravljanju ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara i Direktive 2013/34/EU u pogledu određenih elemenata izvješća o korporativnom upravljanju [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P8_TA(2017)0067)


6.4. Nadzor nabave i posjedovanja oružja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P8_TA(2017)0068)

Govorili su:

Dita Charanzová, prije glasovanja, kako bi zatražila da se o amandmanima glasuje prije privremenog dogovora u skladu s člankom 59., stavkom 3. Poslovnika, i Vicky Ford (izvjestiteljica) protiv tog zahtjeva (Parlament je odbio zahtjev).


6.5. Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen (P8_TA(2017)0069)

Govorila je Simona Bonafè (izvjestiteljica), nakon glasovanja, kako bi zatražila da se to pitanje vrati nadležnom odboru, u svrhu međuinstitucijskih pregovora, u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


6.6. Otpad ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen (P8_TA(2017)0070)

Govorila je Simona Bonafè (izvjestiteljica), nakon glasovanja, kako bi zatražila da se to pitanje vrati nadležnom odboru, u svrhu međuinstitucijskih pregovora, u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


6.7. Odlagališta otpada ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen (P8_TA(2017)0071)

Govorila je Simona Bonafè (izvjestiteljica), nakon glasovanja, kako bi zatražila da se to pitanje vrati nadležnom odboru, u svrhu međuinstitucijskih pregovora, u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


6.8. Ambalaža i ambalažni otpad ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen (P8_TA(2017)0072)

Govorila je Simona Bonafè (izvjestiteljica), nakon glasovanja, kako bi zatražila da se to pitanje vrati nadležnom odboru, u svrhu međuinstitucijskih pregovora, u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


6.9. Ravnopravnost žena i muškaraca u Europskoj uniji 2014. – 2015. (glasovanje)

Izvješće o ravnopravnosti žena i muškaraca u Europskoj uniji 2014. – 2015. [2016/2249(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestitelj: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0073)


6.10. Jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga (glasovanje)

Izvješće o primjeni Direktive Vijeća 2004/113/EZ o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga [2016/2012(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0074)


6.11. Sredstva EU-a za ravnopravnost spolova (glasovanje)

Izvješće o sredstvima EU-a za ravnopravnost spolova [2016/2144(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0075)


6.12. Utjecaj velikih podataka na temeljna prava (glasovanje)

Izvješće o utjecaju velikih podataka na temeljna prava: privatnost, zaštita podataka, nediskriminacija, sigurnost i kazneni progon [2016/2225(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0076)


6.13. Minimalni uvjeti za zaštitu kunića iz uzgoja (glasovanje)

Izvješće o minimalnim uvjetima za zaštitu kunića iz uzgoja [2016/2077(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio klub zastupnika PPE-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0077).

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik


7. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Julie Girling - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska i Mairead McGuinness

Izvješće: Stefan Eck - A8-0313/2016
Michela Giuffrida i Igor Šoltes

Izvješće: Vicky Ford - A8-0251/2016
Franz Obermayr, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek i Janusz Korwin-Mikke

Izvješće: Simona Bonafè - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly i Dubravka Šuica

Izvješće: Simona Bonafè - A8-0031/2017
Monica Macovei i Maria Spyraki

Izvješće: Simona Bonafè - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Izvješće: Ernest Urtasun - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes i Jadwiga Wiśniewska

Izvješće: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - A8-0043/2017
Eleonora Forenza i Urszula Krupa

Izvješće: Clare Moody - A8-0033/2017
Urszula Krupa i Michaela Šojdrová

Izvješće: Ana Gomes - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld i Alex Mayer

Izvješće: Stefan Eck - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato i Igor Šoltes.


8. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:10 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

9. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


10. Pravilo globalne zabrane („Global Gag Rule”) (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Pravilo globalne zabrane („Global Gag Rule”) (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Linda McAvan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Malin Björk, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Eleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Hilde Vautmans, Branislav Škripek, kako bi podsjetio na Pravilnik (predsjednik mu je predložio da da osobnu izjavu na kraju rasprave, na što je Branislav Škripek pristao), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Raymond Finch, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek i Doru-Claudian Frunzulică.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin i Paul Tang.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou i Georgios Epitideios.

Govorio je Christos Stylianides.

Predsjednica je dala riječ Branislavu Škripeku kako bi dao osobnu izjavu u skladu s člankom 164. Poslovnika, kao što je prethodno dogovoreno (Branislav Škripek odgovorio je da bi htio dati mišljenje o suštinskim pitanjima povezanim s raspravom, na što je predsjednica prigovorila da to nije dozvoljeno člankom 164. te da je u svakom slučaju rasprava okončana).

Rasprava je zaključena.


11. Prioriteti EU-a za sjednice Vijeća za ljudska prava UN-a 2017. (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Prioriteti EU-a za sjednice Vijeća za ljudska prava UN-a 2017. (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Andrzej Grzyb, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Klaus Buchner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy i Ignazio Corrao.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis i Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo i Julie Ward.

Govorio je Christos Stylianides.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika od 16.3.2017..


12. Propisi o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach predstavila je preporuku za drugo čitanje.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Pilar Ayuso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Daciana Octavia Sârbu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Stefan Eck, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Julia Reid, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

Govorili su: Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi i Emil Radev.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Takis Hadjigeorgiou i Igor Šoltes.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis i Karin Kadenbach.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.4 zapisnika od 15.3.2017..


13. Daljnje postupanje u vezi s preporukama odbora TAXE i aktualne informacije o reformi Skupine za Kodeks o postupanju pri oporezivanju poslovanja (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Daljnje postupanje u vezi s preporukama odbora TAXE i aktualne informacije o reformi Skupine za Kodeks o postupanju pri oporezivanju poslovanja (2017/2600(RSP))

Ian Borg (predsjedatelj Vijeća) i Pierre Moscovici (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Werner Langen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Peter Simon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Pirkko Ruohonen-Lerner, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Fabio De Masi, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Bernard Monot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Steven Woolfe, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly i Marco Valli.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang i Sirpa Pietikäinen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák i Ramón Jáuregui Atondo.

Govorili su: Günther Oettinger i Ian Borg.

Rasprava je zaključena.


14. Smjernice za proračun za 2018. - dio III. (rasprava)

Izvješće o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2018., dio III. - Komisija [2016/2323(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Siegfried Mureşan predstavio je izvješće.

Govorio je Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su: José Manuel Fernandes, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Daniele Viotti, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Kölmel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Anneli Jäätteenmäki, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Xabier Benito Ziluaga, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Indrek Tarand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas i Beatrix von Storch.

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorili su: Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Victor Negrescu i Monica Macovei.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák i Nicola Caputo.

Govorili su: Günther Oettinger i Siegfried Mureşan.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika od 15.3.2017..


15. Teška pothranjenost i glad koja prijeti u Nigeriji, Somaliji, Južnom Sudanu i Jemenu (rasprava)

Izjava Komisije: Teška pothranjenost i glad koja prijeti u Nigeriji, Somaliji, Južnom Sudanu i Jemenu (2017/2601(RSP))

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Bogdan Brunon Wenta, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Charles Goerens, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, João Ferreira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Hilde Vautmans, Michela Giuffrida, Jytte Guteland i Doru-Claudian Frunzulică.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu i Nicola Caputo.

Govorio je Christos Stylianides.

Rasprava je zaključena.


16. Uporaba frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

Patrizia Toia predstavila je izvješće.

Govorio je Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Gunnar Hökmark, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jean-Luc Schaffhauser, José Blanco López, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu, Michał Boni i Carlos Zorrinho.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo i Notis Marias.

Govorili su: Andrus Ansip i Patrizia Toia.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.5 zapisnika od 15.3.2017..


17. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 600.410/OJME).


18. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:50 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti