Rodyklė 
Protokolas
PDF 255kWORD 77k
Antradienis, 2017 m. kovo 14 d. - Strasbūras
1.Metinės sesijos pradžia
 2.Posėdžio pradžia
 3.Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė ***I (diskusijos)
 4.Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos ***I - Atliekų sąvartynai ***I - Atliekos ***I - Pakuotės ir pakuočių atliekos ***I (diskusijos)
 5.Pirmininko pranešimas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Arklinių šeimos gyvūnų atsakingas laikymas ir priežiūra (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.Gyvsidabris ***I (balsavimas)
  
6.3.Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmonės valdymo pareiškimas ***I (balsavimas)
  
6.4.Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė ***I (balsavimas)
  
6.5.Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos ***I (balsavimas)
  
6.6.Atliekos ***I (balsavimas)
  
6.7.Atliekų sąvartynai ***I (balsavimas)
  
6.8.Pakuotės ir pakuočių atliekos ***I (balsavimas)
  
6.9.Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2014 ir 2015 m. (balsavimas)
  
6.10.Vienodas požiūris į vyrus ir moteris dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir dėl prekių tiekimo bei paslaugų teikimo (balsavimas)
  
6.11.Lyčių lygybei skirtos ES lėšos (balsavimas)
  
6.12.Didžiųjų duomenų poveikis pagrindinėms teisėms (balsavimas)
  
6.13.Būtinieji ūkinių triušių apsaugos standartai (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Vadinamoji visuotinio nutildymo taisyklė (diskusijos)
 11.ES prioritetai 2017 m. JT ŽTT sesijose (diskusijos)
 12.Maisto ir pašarų srities teisės aktai bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklės ***II (diskusijos)
 13.TAXE komiteto rekomendacijų dėl Verslo apmokestinimo elgesio kodekso grupės reformos apžvalga ir atnaujinimas (diskusijos)
 14.2018 m. biudžeto gairės. III skirsnis (diskusijos)
 15.Mitybos nepakankamumas ir grėsmingai artėjantis badas Nigerijoje, Somalyje, Pietų Sudane ir Jemene (diskusijos)
 16.470–790 MHz dažnių juostos naudojimas Sąjungoje ***I (diskusijos)
 17.Kito posėdžio darbotvarkė
 18.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

1. Metinės sesijos pradžia

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 229 straipsnio pirma pastraipa ir Darbo tvarkos taisyklių 146 straipsniu 2017-2018 m. Europos Parlamento metinė sesija pradėta.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


3. Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Bodil Valero (LIBE komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Julian King (Komisijos narys).

Kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, Sergio Gaetano Cofferati S&D frakcijos vardu, Richard Sulík ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Sulík), Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Vicky Ford), Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Vicky Ford), Kristina Winberg, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anna Maria Corazza Bildt), Harald Vilimsky, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andreas Schwab), Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen ir Othmar Karas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček ir Lampros Fountoulis.

Kalbėjo: Julian King ir Vicky Ford.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 03 14 protokolo 6.4 punktas.


4. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos ***I - Atliekų sąvartynai ***I - Atliekos ***I - Pakuotės ir pakuočių atliekos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas(Pranešėja) Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè pristatė pranešimus.

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo: Miroslav Poche (ITRE komiteto nuomonės referentas), Pavel Telička (ITRE komiteto nuomonės referentas), João Ferreira (ITRE komiteto nuomonės referentas), Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL frakcijos vardu, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu, Julia Reid EFDD frakcijos vardu, Jean-François Jalkh ENF frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Annie Schreijer-Pierik), Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Steven Woolfe), Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis ir Kathleen Van Brempt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria ir Maria Grapini.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Simona Bonafè.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 6.5 punktas, 6.7 punktas, 6.6 punktas ir 2017 03 14 protokolo 6.8 punktas.


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

.

5. Pirmininko pranešimas

°
° ° °

Kalbėjo: William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt ir Ana Gomes.

°
° ° °

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 166 straipsniu Janusz Korwin-Mikke skyrė nuobaudą dėl jo nepriimtinų pastabų, išsakytų apie moteris, per 2017 m. kovo 1 d. vykusį posėdį. Pirmininkas nustatė, kad šios pastabos pažeidžia 11 straipsnyje išdėstytus principus.

Pirmininkas, susipažinęs su Janusz Korwin-Mikke raštu pateiktomis pastabomis, nutarė jam skirti šią nuobaudą: 30 dienų atimti teisės gauti dienpinigių išmoką; nuo 2017 m. kovo 14 d. laikinai (10 Parlamento arba bet kurio iš jo valdymo organų, komitetų ar delegacijų posėdžių dienų) uždrausti dalyvauti visoje arba tam tikroje Parlamento veikloje, nedarant poveikio teisei balsuoti plenariniame posėdyje; nuo 2017 m. kovo 14 d. taip pat uždrausti vieneriems metams atstovauti Parlamentui tarpparlamentinėse delegacijoje, tarpparlamentinėse konferencijose ar kituose tarpinstituciniuose forumuose. Sprendimas perduotas suinteresuotam nariui.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Arklinių šeimos gyvūnų atsakingas laikymas ir priežiūra (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl arklinių šeimos gyvūnų atsakingo laikymo ir priežiūros [2016/2078(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0065)


6.2. Gyvsidabris ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P8_TA(2017)0066)

Kalbėjo:

Piernicola Pedicini prieš balsavimą paprašė, kad dėl EFDD frakcijos pakeitimų būtų balsuojama iki laikinojo susitarimo, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalimi (Parlamentas prašymą atmetė) ir Franz Obermayr dėl tam tikrų pastabų, kurias pateikė anksčiau kalbėjęs pranešėjas.


6.3. Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmonės valdymo pareiškimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatos, susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P8_TA(2017)0067)


6.4. Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P8_TA(2017)0068)

Kalbėjo:

Dita Charanzová prieš balsavimą, prašydamas dėl pakeitimų balsuoti iki laikinojo susitarimo, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalimi, ir Vicky Ford (pranešėja) prieštaravo prašymui (Parlamentas atmetė prašymą).


6.5. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta (P8_TA(2017)0069)

Kalbėjo Simona Bonafè (pranešėja) po balsavimo, prašydama klausimą perduoti atsakingam komitetui, atsižvelgiant į tarpinstitucines derybas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalimi. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


6.6. Atliekos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta (P8_TA(2017)0070)

Kalbėjo Simona Bonafè (pranešėja)po balsavimo, prašydama klausimą perduoti atsakingam komitetui, atsižvelgiant į tarpinstitucines derybas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalimi. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


6.7. Atliekų sąvartynai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas(Pranešėja) Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta (P8_TA(2017)0071)

Kalbėjo Simona Bonafè (pranešėja) po balsavimo, prašydama klausimą perduoti atsakingam komitetui, atsižvelgiant į tarpinstitucines derybas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalimi. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


6.8. Pakuotės ir pakuočių atliekos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta (P8_TA(2017)0072)

Kalbėjo Simona Bonafè (pranešėja) po balsavimo, prašydama klausimą perduoti atsakingam komitetui, atsižvelgiant į tarpinstitucines derybas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalimi. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


6.9. Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2014 ir 2015 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2014 ir 2015 m. [2016/2249(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjas: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0073)


6.10. Vienodas požiūris į vyrus ir moteris dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir dėl prekių tiekimo bei paslaugų teikimo (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos direktyvos 2004/113/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo, taikymo [2016/2012(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0074)


6.11. Lyčių lygybei skirtos ES lėšos (balsavimas)

Pranešimas dėl lyčių lygybei skirtų ES lėšų [2016/2144(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0075)


6.12. Didžiųjų duomenų poveikis pagrindinėms teisėms (balsavimas)

Pranešimas dėl didžiųjų duomenų poveikio pagrindinėms teisėms: privatumui, duomenų apsaugai, nediskriminavimui, saugumui ir teisės aktų vykdymui [2016/2225(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0076)


6.13. Būtinieji ūkinių triušių apsaugos standartai (balsavimas)

Pranešimas dėl būtinųjų ūkinių triušių apsaugos standartų [2016/2077(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė PPE frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0077).

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Julie Girling - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska ir Mairead McGuinness

Pranešimas: Stefan Eck - A8-0313/2016
Michela Giuffrida ir Igor Šoltes

Pranešimas: Vicky Ford - A8-0251/2016
Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek ir Janusz Korwin-Mikke

Pranešimas: Simona Bonafè - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly ir Dubravka Šuica

Pranešimas: Simona Bonafè - A8-0031/2017
Monica Macovei ir Maria Spyraki

Pranešimas: Simona Bonafè - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Pranešimas: Ernest Urtasun - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes ir Jadwiga Wiśniewska

Pranešimas: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - A8-0043/2017
Eleonora Forenza ir Urszula Krupa

Pranešimas: Clare Moody - A8-0033/2017
Urszula Krupa ir Michaela Šojdrová

Pranešimas: Ana Gomes - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld ir Alex Mayer

Pranešimas: Stefan Eck - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato ir Igor Šoltes.


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.10 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Vadinamoji visuotinio nutildymo taisyklė (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Vadinamoji visuotinio nutildymo taisyklė (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, Linda McAvan S&D frakcijos vardu, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ulrike Lunacek), Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Eleonora Forenza), Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hilde Vautmans), Branislav Škripek atkreipė dėmesį į Darbo tvarkos taisykles (pirmininkė jam pasiūlė išreikšti asmeninę nuomonę diskusijų pabaigoje ir Branislav Škripek sutiko), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek, Raymond Finch (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sophia in 't Veld), Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek ir Doru-Claudian Frunzulică.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin ir Paul Tang.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pirmininkė suteikė žodį Branislav Škripek, kad jis pateiktų asmeninio pobūdžio pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 164 straipsnį, ir kaip dėl to buvo sutarta anksčiau, (Branislav Škripek atsakė, kad jis norėtų kalbėti diskusijų klausimu, bet pirmininkė tam prieštaravo ir atsakė, kad Darbo tvarkos taisyklių 164 straipsnyje tokia galimybė nėra numatyta, o ir pačios diskusijos jau baigiasi).

Diskusijos baigtos.


11. ES prioritetai 2017 m. JT ŽTT sesijose (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES prioritetai 2017 m. JT ŽTT sesijose (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Andrzej Grzyb PPE frakcijos vardu, Soraya Post S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy ir Ignazio Corrao.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis ir Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo ir Julie Ward.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 03 16 protokolo 6.4 punktas


12. Maisto ir pašarų srities teisės aktai bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklės ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu, Daciana Octavia Sârbu S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu ir Julia Reid EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Davor Škrlec), Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi ir Emil Radev.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Takis Hadjigeorgiou ir Igor Šoltes.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis ir Karin Kadenbach.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 03 15 protokolo 9.4 punktas.


13. TAXE komiteto rekomendacijų dėl Verslo apmokestinimo elgesio kodekso grupės reformos apžvalga ir atnaujinimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: TAXE komiteto rekomendacijų dėl Verslo apmokestinimo elgesio kodekso grupės reformos apžvalga ir atnaujinimas (2017/2600(RSP))

Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Werner Langen PPE frakcijos vardu, Peter Simon S&D frakcijos vardu, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Bernard Monot ENF frakcijos vardu, Steven Woolfe, nepriklausomas Parlamento narys, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly ir Marco Valli.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang ir Sirpa Pietikäinen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák ir Ramón Jáuregui Atondo.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Ian Borg.

Diskusijos baigtos.


14. 2018 m. biudžeto gairės. III skirsnis (diskusijos)

Pranešimas dėl 2018 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija [2016/2323(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Siegfried Mureşan pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Daniele Viotti S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Marco Zanni ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas ir Beatrix von Storch.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Victor Negrescu ir Monica Macovei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Siegfried Mureşan.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 03 15 protokolo 9.8 punktas.


15. Mitybos nepakankamumas ir grėsmingai artėjantis badas Nigerijoje, Somalyje, Pietų Sudane ir Jemene (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Mitybos nepakankamumas ir grėsmingai artėjantis badas Nigerijoje, Somalyje, Pietų Sudane ir Jemene (2017/2601(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Hilde Vautmans, Michela Giuffrida, Jytte Guteland ir Doru-Claudian Frunzulică.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.


16. 470–790 MHz dažnių juostos naudojimas Sąjungoje ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

Patrizia Toia pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Gunnar Hökmark PPE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jean-Luc Schaffhauser, José Blanco López S&D frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu, Michał Boni ir Carlos Zorrinho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo: Andrus Ansip ir Patrizia Toia.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 03 15 protokolo 9.5 punktas.


17. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 600.410/OJME).


18. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.50 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Teisinė informacija - Privatumo politika