Indekss 
Protokols
PDF 253kWORD 76k
Otrdiena, 2017. gada 14. marts - Strasbūra
1.Gadskārtējās sesijas atklāšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole ***I (debates)
 4.Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ***I - Atkritumu poligoni ***I - Atkritumi ***I - Iepakojums un izlietotais iepakojums ***I (debates)
 5.Sēdes vadītāja paziņojums
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Zirgu dzimtas dzīvnieku īpašnieku atbildība un šo dzīvnieku aprūpe (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.2.Dzīvsudrabs ***I (balsošana)
  
6.3.Akcionāru ilgtermiņa iesaistīšana un paziņojums par korporatīvo pārvaldību ***I (balsošana)
  
6.4.Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole ***I (balsošana)
  
6.5.Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ***I (balsošana)
  
6.6.Atkritumi ***I (balsošana)
  
6.7.Atkritumu poligoni ***I (balsošana)
  
6.8.Iepakojums un izlietotais iepakojums ***I (balsošana)
  
6.9.Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā 2014. un 2015. gadā (balsošana)
  
6.10.Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (balsošana)
  
6.11.ES līdzekļi dzimumu līdztiesības jomā (balsošana)
  
6.12.Lielo datu ietekme uz pamattiesībām (balsošana)
  
6.13.Lauksaimniecības trušu aizsardzības standartu minimums (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.ASV finansējuma bloķēšanas politika abortus atbalstošām organizācijām ("Global Gag Rule") (debates)
 11.ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās (debates)
 12.Pārtikas un dzīvnieku barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem ***II (debates)
 13.Turpmāki pasākumi saistībā ar TAXE komitejas ieteikumiem un jaunākā informācija saistībā ar Rīcības kodeksa jautājumu grupas (uzņēmējdarbības nodokļi) reformu (debates)
 14.Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa (debates)
 15.Akūta uztura nepietiekamība un bada draudi Nigērijā, Somālijā, Dienvidsudānā un Jemenā (debates)
 16.470–790 MHz frekvenču joslas izmantošana Savienībā ***I (debates)
 17.Nākamās sēdes darba kārtība
 18.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Gadskārtējās sesijas atklāšana

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 229. panta pirmo daļu un Reglamenta 146. pantu tika atklāta Eiropas Parlamenta 2017.–2018. gada sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


3. Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Vicky Ford (A8-0251/2016).

Vicky Ford iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Bodil Valero (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Julian King (Komisijas loceklis).

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā, Sergio Gaetano Cofferati S&D grupas vārdā, Richard Sulík ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Richard Sulík, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Vicky Ford, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Vicky Ford, Kristina Winberg, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen un Othmar Karas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček un Lampros Fountoulis.

Uzstājās Julian King un Vicky Ford.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2017. protokola 6.4. punkts.


4. Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ***I - Atkritumu poligoni ***I - Atkritumi ***I - Iepakojums un izlietotais iepakojums ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0013/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0031/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0034/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0029/2017).

Simona Bonafè iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās Miroslav Poche (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Pavel Telička (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), João Ferreira (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Karl-Heinz Florenz PPE grupas vārdā, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL grupas vārdā, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā, Julia Reid EFDD grupas vārdā, Jean-François Jalkh ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis un Kathleen Van Brempt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria un Maria Grapini.

Uzstājās Frans Timmermans un Simona Bonafè.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.5. punkts, 6.7. punkts, 6.6. punkts un 14.3.2017. protokola 6.8. punkts.


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

5. Sēdes vadītāja paziņojums

°
° ° °

Uzstājās William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt un Ana Gomes.

°
° ° °

Saskaņā ar Reglamenta 166. pantu priekšsēdētājs ir pieņēmis lēmumu piemērot sankcijas Janusz Korwin-Mikke viņa nepieņemamo izteikumu dēļ, kurus viņš 2017. gada 1. marta plenārsēdē veltīja sievietēm. Priekšsēdētājs ir konstatējis, ka šie izteikumi ir Reglamenta 11. pantā definēto principu pārkāpums.

Pēc iepazīšanās ar Janusz Korwin-Mikke rakstiski sniegtajiem apsvērumiem priekšsēdētājs ir nolēmis viņam piemērot sankcijas, kas ietver, pirmkārt, tiesību saņemt dienas naudu zaudējumu uz 30 dienām, otrkārt – un neskarot tiesības balsot plenārsēdē – dalības apturēšanu visās Parlamenta un tā struktūrvienību darbībās uz desmit secīgām Parlamenta vai tā struktūrvienību, komiteju vai delegāciju sanāksmju dienām, sākot ar 2017. gada 14. martu, un, treškārt, aizliegumu uz vienu gadu Parlamentu pārstāvēt parlamentu sadarbības delegācijā, starpparlamentārā konferencē vai jebkādā citā starpinstitucionālā forumā, sākot ar 2017. gada 14. martu. Lēmums ir darīts zināms ieinteresētajai personai.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Zirgu dzimtas dzīvnieku īpašnieku atbildība un šo dzīvnieku aprūpe (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par zirgu dzimtas dzīvnieku īpašnieku atbildību un šo dzīvnieku aprūpi [2016/2078(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Julie Girling (A8-0014/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0065).


6.2. Dzīvsudrabs ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzīvsudrabu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Stefan Eck (A8-0313/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀSPROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P8_TA(2017)0066).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Piernicola Pedicini, pieprasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu pirms balsošanas par provizorisko vienošanos balsošanai tiktu izvirzīti EFDD grupas iesniegtie grozījumi (Parlaments noraidīja pieprasījumu), un Franz Obermayr par atsevišķiem iepriekšējā runātāja izteikumiem.


6.3. Akcionāru ilgtermiņa iesaistīšana un paziņojums par korporatīvo pārvaldību ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz paziņojuma par korporatīvo pārvaldību dažiem elementiem [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀSPROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P8_TA(2017)0067).


6.4. Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Vicky Ford (A8-0251/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀSPROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P8_TA(2017)0068).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Dita Charanzová, pieprasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu pirms balsošanas par provizorisko vienošanos notiku balsošana par grozījumiem, un Vicky Ford (referente), iebilstot pret šo pieprasījumu (Parlaments noraidīja pieprasījumu).


6.5. Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0013/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts (P8_TA(2017)0069).

Pēc balsošanas uzstājās Simona Bonafè (referente), saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu pieprasot nodot jautājumu atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments apstiprināja pieprasījumu.


6.6. Atkritumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0034/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts (P8_TA(2017)0070)

Pēc balsošanas uzstājās Simona Bonafè (referente), saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu pieprasot nodot jautājumu atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments apstiprināja pieprasījumu.


6.7. Atkritumu poligoni ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0031/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts (P8_TA(2017)0071).

Pēc balsošanas uzstājās Simona Bonafè (referente), saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu pieprasot nodot jautājumu atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments apstiprināja pieprasījumu.


6.8. Iepakojums un izlietotais iepakojums ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0029/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts (P8_TA(2017)0072).

Pēc balsošanas uzstājās Simona Bonafè (referente), saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu pieprasot nodot jautājumu atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments apstiprināja pieprasījumu.


6.9. Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā 2014. un 2015. gadā (balsošana)

Ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā 2014.–2015. gadā [2016/2249(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referents: Ernest Urtasun (A8-0046/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0073).


6.10. Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (balsošana)

Ziņojums par to, kā tiek piemērota Padomes Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu [2016/2012(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0074).


6.11. ES līdzekļi dzimumu līdztiesības jomā (balsošana)

Ziņojums par ES līdzekļiem dzimumu līdztiesības jomā [2016/2144(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Clare Moody (A8-0033/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0075).


6.12. Lielo datu ietekme uz pamattiesībām (balsošana)

Ziņojums par lielo datu ietekmi uz pamattiesībām — privātums, datu aizsardzība, nediskriminācija, drošība un tiesībaizsardzība [2016/2225(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Ana Gomes (A8-0044/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0076).


6.13. Lauksaimniecības trušu aizsardzības standartu minimums (balsošana)

Ziņojums par lauksaimniecības trušu aizsardzības standartu minimumu [2016/2077(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Stefan Eck (A8-0011/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi PPE grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0077).

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Julie Girling ziņojums - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska un Mairead McGuinness

Stefan Eck ziņojums - A8-0313/2016
Michela Giuffrida un Igor Šoltes

Vicky Ford ziņojums - A8-0251/2016
Franz Obermayr ENF grupas vārdā, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek un Janusz Korwin-Mikke

Simona Bonafè ziņojums - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly un Dubravka Šuica

Simona Bonafè ziņojums - A8-0031/2017
Monica Macovei un Maria Spyraki

Simona Bonafè ziņojums - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Ernest Urtasun ziņojums - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes un Jadwiga Wiśniewska

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ziņojums - A8-0043/2017
Eleonora Forenza un Urszula Krupa

Clare Moody ziņojums - A8-0033/2017
Urszula Krupa un Michaela Šojdrová

Ana Gomes ziņojums - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld un Alex Mayer

Stefan Eck ziņojums - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato un Igor Šoltes


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.10 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. ASV finansējuma bloķēšanas politika abortus atbalstošām organizācijām ("Global Gag Rule") (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ASV finansējuma bloķēšanas politika abortus atbalstošām organizācijām ("Global Gag Rule") (2017/2599(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā, Linda McAvan S&D grupas vārdā, Branislav Škripek ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Eleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hilde Vautmans, Branislav Škripek, atsaucoties uz Reglamenta noteikumiem (sēdes vadītājs viņam ierosināja izteikties debašu noslēgumā, sniedzot personisku paziņojumu, un Branislav Škripek tam piekrita), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Raymond Finch, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek un Doru-Claudian Frunzulică.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin un Paul Tang.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou un Georgios Epitideios.

Uzstājās Christos Stylianides.

Sēdes vadītāja deva vārdu Branislav Škripek personiska paziņojuma sniegšanai saskaņā ar Reglamenta 164. pantu, kā bija norunāts iepriekš. (Branislav Škripek atbildēja, ka vēlētos izteikties par debatēs aplūkotā jautājuma būtību, taču sēdes vadītāja pret to iebilda, norādot, ka Reglamenta 164. pantā šāda iespēja nav pieļauta un ka debates jebkurā gadījumā ir beigušās).

Debates tika slēgtas.


11. ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās (2017/2598(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Andrzej Grzyb PPE grupas vārdā, Soraya Post S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy un Ignazio Corrao.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis un Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo un Julie Ward.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.3.2017. protokola 6.4. punkts.


12. Pārtikas un dzīvnieku barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK, un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Karin Kadenbach (A8-0022/2017).

Karin Kadenbach iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Pilar Ayuso PPE grupas vārdā, Daciana Octavia Sârbu S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā un Julia Reid EFDD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi un Emil Radev.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Takis Hadjigeorgiou un Igor Šoltes.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Karin Kadenbach.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.3.2017. protokola 9.4. punkts.


13. Turpmāki pasākumi saistībā ar TAXE komitejas ieteikumiem un jaunākā informācija saistībā ar Rīcības kodeksa jautājumu grupas (uzņēmējdarbības nodokļi) reformu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Turpmāki pasākumi saistībā ar TAXE komitejas ieteikumiem un jaunākā informācija saistībā ar Rīcības kodeksa jautājumu grupas (uzņēmējdarbības nodokļi) reformu (2017/2600(RSP)).

Ian Borg (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Werner Langen PPE grupas vārdā, Peter Simon S&D grupas vārdā, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Steven Woolfe, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly un Marco Valli.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang un Sirpa Pietikäinen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák un Ramón Jáuregui Atondo.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis) un Ian Borg.

Debates tika slēgtas.


14. Budžeta pamatnostādnes 2018. gadam — III iedaļa (debates)

Ziņojums par 2018. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija [2016/2323(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017).

Siegfried Mureşan iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, Daniele Viotti S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Marco Zanni ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas un Beatrix von Storch.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Victor Negrescu un Monica Macovei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák un Nicola Caputo.

Uzstājās Günther Oettinger un Siegfried Mureşan.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.3.2017. protokola 9.8. punkts.


15. Akūta uztura nepietiekamība un bada draudi Nigērijā, Somālijā, Dienvidsudānā un Jemenā (debates)

Komisijas paziņojums: Akūta uztura nepietiekamība un bada draudi Nigērijā, Somālijā, Dienvidsudānā un Jemenā (2017/2601(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Hilde Vautmans, Michela Giuffrida, Jytte Guteland un Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu un Nicola Caputo.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.


16. 470–790 MHz frekvenču joslas izmantošana Savienībā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par 470–790 MHz frekvenču joslas izmantošanu Savienībā [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Patrizia Toia (A8-0327/2016).

Patrizia Toia iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Gunnar Hökmark PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jean-Luc Schaffhauser, José Blanco López S&D grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu, Michał Boni un Carlos Zorrinho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Andrus Ansip un Patrizia Toia.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.3.2017. protokola 9.5. punkts.


17. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 600.410/OJME).


18. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Juridisks paziņojums - Privātuma politika