Index 
Notulen
PDF 256kWORD 76k
Dinsdag 14 maart 2017 - Straatsburg
1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens ***I (debat)
 4.Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I - Het storten van afvalstoffen ***I - Afvalstoffen ***I - Verpakking en verpakkingsafval ***I (debat)
 5.Mededeling van de Voorzitter
 6.Stemmingen
  6.1.Verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.2.Kwik ***I (stemming)
  6.3.Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance ***I (stemming)
  6.4.Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens ***I (stemming)
  6.5.Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I (stemming)
  6.6.Afvalstoffen ***I (stemming)
  6.7.Het storten van afvalstoffen ***I (stemming)
  6.8.Verpakking en verpakkingsafval ***I (stemming)
  6.9.Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015 (stemming)
  6.10.Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (stemming)
  6.11.EU-middelen voor gendergelijkheid (stemming)
  6.12.De gevolgen van big data voor de grondrechten (stemming)
  6.13.Minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Global Gag Rule (debat)
 11.Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (debat)
 12.Levensmiddelen- en diervoederwetgeving en voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen ***II (debat)
 13.Follow-up van de TAXE-aanbevelingen en update inzake de hervorming van de Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen) (debat)
 14.Richtsnoeren voor de begroting 2018 - Afdeling III (debat)
 15.Ernstige ondervoeding en dreigende hongersnood in Nigeria, Somalië, Zuid-Sudan en Jemen (debat)
 16.Gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie ***I (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

1. Opening van de zitting

Overeenkomstig artikel 229, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 146 van het Reglement is de zitting 2017-2018 van het Europees Parlement geopend.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


3. Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Bodil Valero (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE).

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Sergio Gaetano Cofferati, namens de S&D-Fractie, Richard Sulík, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Sulík, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Vicky Ford, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Vicky Ford, Kristina Winberg, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen en Othmar Karas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček en Lampros Fountoulis.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Vicky Ford.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 14.3.2017.


4. Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I - Het storten van afvalstoffen ***I - Afvalstoffen ***I - Verpakking en verpakkingsafval ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG over verpakking en verpakkingsafval [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Miroslav Poche (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Pavel Telička (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), João Ferreira (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Josu Juaristi Abaunz, namens de GUE/NGL-Fractie, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, Julia Reid, namens de EFDD-Fractie, Jean-François Jalkh, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis en Kathleen Van Brempt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Simona Bonafè.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5, punt 6.7, punt 6.6 en punt 6.8 van de notulen van 14.3.2017.


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

5. Mededeling van de Voorzitter

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt en Ana Gomes.

°
° ° °

Overeenkomstig artikel 166 van het Reglement heeft de Voorzitter besloten Janusz Korwin-Mikke een sanctie op te leggen vanwege zijn onaanvaardbare opmerkingen over vrouwen tijdens de vergadering van 1 maart 2017. De Voorzitter heeft vastgesteld dat deze opmerkingen in strijd zijn met de in artikel 11 van het Reglement neergelegde beginselen.

Na kennis te hebben genomen van de door Janusz Korwin-Mikke ingediende schriftelijke opmerkingen, heeft de Voorzitter besloten hem een sanctie op te leggen, namelijk ten eerste het verlies van het recht op verblijfsvergoeding voor de duur van dertig dagen en ten tweede, onverminderd de uitoefening van het stemrecht ter plenaire vergadering, de tijdelijke uitsluiting van deelname aan alle werkzaamheden van het Parlement of een van zijn organen, gedurende een periode van tien opeenvolgende vergaderdagen van het Parlement of een van zijn organen, commissies of delegaties, met ingang van 14 maart 2017, en ten derde een verbod om het Parlement te vertegenwoordigen in een interparlementaire delegatie, een interparlementaire conferentie of een interparlementair forum, gedurende een jaar, met ingang van 14 maart 2017. De betrokkene is in kennis gesteld van het besluit.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen [2016/2078(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0065)


6.2. Kwik ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORDVOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P8_TA(2017)0066)

Het woord werd gevoerd door:

Piernicola Pedicini, voorafgaand aan de stemming, die verzoekt om de amendementen van de EFDD-Fractie in stemming te brengen vóór het voorlopig akkoord overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement (het Parlement heeft het verzoek verworpen), en Franz Obermayr over bepaalde opmerkingen van de vorige spreker.


6.3. Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORLOPIG AKKOORDVOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P8_TA(2017)0067)


6.4. Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORDVOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P8_TA(2017)0068)

Het woord werd gevoerd door:

Dita Charanzová, voorafgaand aan de stemming, die verzoekt om de amendementen in stemming te brengen vóór het voorlopig akkoord overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement, en Vicky Ford (rapporteur) die zich uitspreekt tegen het verzoek (het Parlement heeft het verzoek verworpen).


6.5. Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen (P8_TA(2017)0069)

Het woord wordt gevoerd door Simona Bonafè (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


6.6. Afvalstoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen (P8_TA(2017)0070)

Het woord wordt gevoerd door Simona Bonafè (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


6.7. Het storten van afvalstoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen (P8_TA(2017)0071)

Het woord wordt gevoerd door Simona Bonafè (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


6.8. Verpakking en verpakkingsafval ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG over verpakking en verpakkingsafval [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen (P8_TA(2017)0072)

Het woord wordt gevoerd door Simona Bonafè (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


6.9. Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015 (stemming)

Verslag over gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015 [2016/2249(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0073)


6.10. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (stemming)

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/113/EG van de Raad houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten [2016/2012(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0074)


6.11. EU-middelen voor gendergelijkheid (stemming)

Verslag over EU-middelen voor gendergelijkheid [2016/2144(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0075)


6.12. De gevolgen van big data voor de grondrechten (stemming)

Verslag over de gevolgen van big data voor de grondrechten: privacy, gegevensbescherming, niet-discriminatie, veiligheid en wetshandhaving [2016/2225(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0076)


6.13. Minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen (stemming)

Verslag over minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen [2016/2077(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de PPE-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0077).

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Julie Girling - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska en Mairead McGuinness

Verslag Stefan Eck - A8-0313/2016
Michela Giuffrida en Igor Šoltes

Verslag Vicky Ford - A8-0251/2016
Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek en Janusz Korwin-Mikke

Verslag Simona Bonafè - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly en Dubravka Šuica

Verslag Simona Bonafè - A8-0031/2017
Monica Macovei en Maria Spyraki

Verslag Simona Bonafè - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Verslag Ernest Urtasun - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes en Jadwiga Wiśniewska

Verslag Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - A8-0043/2017
Eleonora Forenza en Urszula Krupa

Verslag Clare Moody - A8-0033/2017
Urszula Krupa en Michaela Šojdrová

Verslag Ana Gomes - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld en Alex Mayer

Verslag Stefan Eck - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato en Igor Šoltes.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.10 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Global Gag Rule (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Global Gag Rule (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Linda McAvan, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Eleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hilde Vautmans, Branislav Škripek, voor een beroep op het Reglement (de Voorzitter stelt hem voor een persoonlijke verklaring af te leggen aan het einde van het debat, waarmee Branislav Škripek instemt), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Raymond Finch, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek en Doru-Claudian Frunzulică.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin en Paul Tang.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De voorzitter geeft het woord aan Branislav Škripek voor een persoonlijk feit overeenkomstig artikel 164 van het Reglement, zoals eerder overeengekomen (Branislav Škripek antwoordt dat hij liever wil spreken over het behandelde onderwerp, waar de voorzitter tegenin brengt dat dat niet is toegestaan overeenkomstig artikel 164 en dat het debat sowieso ten einde loopt).

Het debat wordt gesloten.


11. Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Grzyb, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy en Ignazio Corrao.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis en Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 16.3.2017.


12. Levensmiddelen- en diervoederwetgeving en voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, Daciana Octavia Sârbu, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, en Julia Reid, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi en Emil Radev.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Takis Hadjigeorgiou en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Karin Kadenbach.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.4 van de notulen van 15.3.2017.


13. Follow-up van de TAXE-aanbevelingen en update inzake de hervorming van de Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Follow-up van de TAXE-aanbevelingen en update inzake de hervorming van de Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen) (2017/2600(RSP))

Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) en Pierre Moscovici (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen, namens de PPE-Fractie, Peter Simon, namens de S&D-Fractie, Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly en Marco Valli.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang en Sirpa Pietikäinen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák en Ramón Jáuregui Atondo.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie) en Ian Borg.

Het debat wordt gesloten.


14. Richtsnoeren voor de begroting 2018 - Afdeling III (debat)

Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2018, afdeling III – Commissie [2016/2323(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Siegfried Mureşan leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, Daniele Viotti, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas en Beatrix von Storch.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Victor Negrescu en Monica Macovei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Siegfried Mureşan.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 15.3.2017.


15. Ernstige ondervoeding en dreigende hongersnood in Nigeria, Somalië, Zuid-Sudan en Jemen (debat)

Verklaring van de Commissie: Ernstige ondervoeding en dreigende hongersnood in Nigeria, Somalië, Zuid-Sudan en Jemen (2017/2601(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Hilde Vautmans, Michela Giuffrida, Jytte Guteland en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het debat wordt gesloten.


16. Gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

Patrizia Toia leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gunnar Hökmark, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jean-Luc Schaffhauser, José Blanco López, namens de S&D-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu, Michał Boni en Carlos Zorrinho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip en Patrizia Toia.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 15.3.2017.


17. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 600.410/OJME).


18. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.50 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Juridische mededeling - Privacybeleid