Index 
Proces-verbal
PDF 258kWORD 76k
Marţi, 14 martie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea sesiunii anuale
 2.Deschiderea ședinței
 3.Controlul achiziționării și deținerii de arme ***I (dezbatere)
 4.Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice ***I - Depozitele de deșeuri ***I - Deșeurile ***I - Ambalajele și deșeurile de ambalaje ***I (dezbatere)
 5.Comunicarea Președintelui
 6.Votare
  6.1.Deținerea și îngrijirea responsabilă a ecvideelor (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot) Respins
  6.2.Mercurul ***I (vot)
  6.3.Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă ***I (vot)
  6.4.Controlul achiziționării și deținerii de arme ***I (vot)
  6.5.Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice ***I (vot)
  6.6.Deșeurile ***I (vot)
  6.7.Depozitele de deșeuri ***I (vot)
  6.8.Ambalajele și deșeurile de ambalaje ***I (vot)
  6.9.Egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015 (vot)
  6.10.Egalitatea de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (vot)
  6.11.Fondurile UE pentru egalitatea de gen (vot)
  6.12.Implicațiile megadatelor asupra drepturilor fundamentale (vot)
  6.13.Norme minime de protecție a iepurilor de crescătorie (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.„Global Gag Rule” (dezbatere)
 11.Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (dezbatere)
 12.Legislaţia privind alimentele și furajele, normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecție a plantelor ***II (dezbatere)
 13.Acțiuni ulterioare recomandărilor TAXE și informații actualizate privind reforma Grupului de lucru pentru codul de conduită (impozitarea întreprinderilor) (dezbatere)
 14.Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III (dezbatere)
 15.Malnutriție severă și foamete iminentă în Nigeria, Somalia, Sudanul de Sud și Yemen (dezbatere)
 16.Utilizarea benzii de frecvențe de 470-790 MHz în Uniune ***I (dezbatere)
 17.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 18.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

1. Deschiderea sesiunii anuale

În conformitate cu articolul 229 primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 146 din Regulamentul de procedură, sesiunea 2017-2018 a Parlamentului European a fost deschisă.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


3. Controlul achiziționării și deținerii de arme ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford și-a prezentat raportul.

A intervenit Bodil Valero (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE).

A intervenit Julian King (membru al Comisiei).

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Sergio Gaetano Cofferati, în numele Grupului S&D, Richard Sulík, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Richard Sulík, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Vicky Ford, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Vicky Ford, Kristina Winberg, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen și Othmar Karas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček și Lampros Fountoulis.

Au intervenit: Julian King și Vicky Ford.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.4 al PV din 14.3.2017.


4. Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice ***I - Depozitele de deșeuri ***I - Deșeurile ***I - Ambalajele și deșeurile de ambalaje ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè a prezentat rapoartele.

A intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Miroslav Poche (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Pavel Telička (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), João Ferreira (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Josu Juaristi Abaunz, în numele Grupului GUE/NGL, Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, Julia Reid, în numele Grupului EFDD, Jean-François Jalkh, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis și Kathleen Van Brempt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria și Maria Grapini.

Au intervenit: Frans Timmermans și Simona Bonafè.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5, punctul 6.7, punctul 6.6 și punctul 6.8 al PV din 14.3.2017.


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

5. Comunicarea Președintelui

°
° ° °

Au intervenit: William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt și Ana Gomes.

°
° ° °

În conformitate cu articolul 166 din Regulamentul de procedură, Președintele a decis să impună o sancțiune împotriva lui Janusz Korwin-Mikke pentru remarcile sale inacceptabile cu privire la femei în cursul ședinței din 1 martie 2017. Președintele a constatat că aceste remarci reprezintă o încălcare a principiilor definite la articolul 11 din Regulamentul de procedură.

După ce a luat act de observațiile scrise prezentate de Janusz Korwin-Mikke, Președintele a decis să pronunțe o sancțiune care constă, în primul rând, în pierderea dreptului la indemnizația de ședere pentru o perioadă de 30 de zile, în al doilea rând, fără a aduce atingere exercitării dreptului de vot în ședință plenară, într-o suspendare a participării la toate activitățile Parlamentului și ale organelor sale, pe o perioadă de 10 zile consecutive în care se reunesc Parlamentul sau oricare dintre organele, comisiile sau delegațiile sale, cu începere de la 14 martie 2017 și, în al treilea rând, în interdicția ca deputatul reprezinte Parlamentul în cadrul unei delegații interparlamentare, al unei conferințe interparlamentare sau al oricărui for interinstituțional timp de un an, cu începere de la 14 martie 2017. Decizia a fost notificată deputatului în cauză.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Deținerea și îngrijirea responsabilă a ecvideelor (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot) Respins

Raport referitor la deținerea și îngrijirea responsabilă a ecvideelor [2016/2078(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0065)


6.2. Mercurul ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P8_TA(2017)0066)

Intervenții

Piernicola Pedicini, înaintea votării, pentru a solicita ca amendamentele Grupului EFDD să fie supuse votării înaintea acordului provizoriu în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură (Parlamentul a respins solicitarea), și Franz Obermayr cu privire la anumite afirmații ale vorbitorului precedent.


6.3. Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P8_TA(2017)0067)


6.4. Controlul achiziționării și deținerii de arme ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P8_TA(2017)0068)

Intervenții

Dita Charanzová, înaintea votării, pentru a solicita ca amendamentele să fie supuse votării înaintea acordului provizoriu în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, și Vicky Ford (raportoare) împotriva solicitării (Parlamentul a respins solicitarea).


6.5. Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat (P8_TA(2017)0069)

A intervenit Simona Bonafè (raportoare), după votare, pentru a solicita retrimiterea proiectului către comisia competentă în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat solicitarea.


6.6. Deșeurile ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat (P8_TA(2017)0070)

A intervenit Simona Bonafè (raportoare), după votare, pentru a solicita retrimiterea proiectului către comisia competentă în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat solicitarea.


6.7. Depozitele de deșeuri ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat (P8_TA(2017)0071)

A intervenit Simona Bonafè (raportoare), după votare, pentru a solicita retrimiterea proiectului către comisia competentă în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat solicitarea.


6.8. Ambalajele și deșeurile de ambalaje ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat (P8_TA(2017)0072)

A intervenit Simona Bonafè (raportoare), după votare, pentru a solicita retrimiterea proiectului către comisia competentă în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat solicitarea.


6.9. Egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015 (vot)

Raport referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015 [2016/2249(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportor: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0073)


6.10. Egalitatea de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (vot)

Raport referitor la aplicarea Directivei 2004/113/CE a Consiliului de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii [2016/2012(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0074)


6.11. Fondurile UE pentru egalitatea de gen (vot)

Raport referitor la fondurile UE pentru egalitatea de gen [2016/2144(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0075)


6.12. Implicațiile megadatelor asupra drepturilor fundamentale (vot)

Raport referitor la implicațiile megadatelor asupra drepturilor fundamentale: viața privată, protecția datelor, nediscriminarea, securitatea și impunerea respectării legii [2016/2225(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0076)


6.13. Norme minime de protecție a iepurilor de crescătorie (vot)

Raport referitor la normele minime de protecție a iepurilor de crescătorie [2016/2077(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul PPE)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0077).

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte


7. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Julie Girling - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska și Mairead McGuinness

Raport Stefan Eck - A8-0313/2016
Michela Giuffrida și Igor Šoltes

Raport Vicky Ford - A8-0251/2016
Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek și Janusz Korwin-Mikke

Raport Simona Bonafè - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly și Dubravka Šuica

Raport Simona Bonafè - A8-0031/2017
Monica Macovei și Maria Spyraki

Raport Simona Bonafè - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Raport Ernest Urtasun - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes și Jadwiga Wiśniewska

Raport Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - A8-0043/2017
Eleonora Forenza și Urszula Krupa

Raport Clare Moody - A8-0033/2017
Urszula Krupa și Michaela Šojdrová

Raport Ana Gomes - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld și Alex Mayer

Raport Stefan Eck - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato și Igor Šoltes.


8. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 14.10, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

9. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


10. „Global Gag Rule” (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: „Global Gag Rule” (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Linda McAvan, în numele Grupului S&D, Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Eleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hilde Vautmans, Branislav Škripek, pentru a solicita respectarea Regulamentului de procedură (Președinta i-a sugerat să intervină în nume personal la sfârșitul dezbaterii, iar Branislav Škripek a fost de acord), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Raymond Finch, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek și Doru-Claudian Frunzulică.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin și Paul Tang.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou și Georgios Epitideios.

A intervenit Christos Stylianides.

În continuare, președinta i-a dat cuvântul pentru o chestiune de ordin personal lui Branislav Škripek în temeiul articolul 164 din Regulamentul de procedură, astfel cum au convenit anterior (Branislav Škripek a spus că dorește să intervină mai degrabă asupra chestiunilor de fond ale dezbaterii, însă președinta s-a opus, întrucât acest lucru nu este permis în temeiul articolul 164 și, în orice caz, dezbaterea se apropie de sfârșit).

Dezbaterea s-a încheiat.


11. Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Andrzej Grzyb, în numele Grupului PPE, Soraya Post, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy și Ignazio Corrao.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis și Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo și Julie Ward.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.4 al PV din 16.3.2017.


12. Legislaţia privind alimentele și furajele, normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecție a plantelor ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură privind Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și zl Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, Daciana Octavia Sârbu, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, și Julia Reid, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: Diane Dodds, neafiliată, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi și Emil Radev.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Takis Hadjigeorgiou și Igor Šoltes.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Karin Kadenbach.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.4 al PV din 15.3.2017.


13. Acțiuni ulterioare recomandărilor TAXE și informații actualizate privind reforma Grupului de lucru pentru codul de conduită (impozitarea întreprinderilor) (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Acțiuni ulterioare recomandărilor TAXE și informații actualizate privind reforma Grupului de lucru pentru codul de conduită (impozitarea întreprinderilor) (2017/2600(RSP))

Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Pierre Moscovici (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Werner Langen, în numele Grupului PPE, Peter Simon, în numele Grupului S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Steven Woolfe, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly și Marco Valli.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang și Sirpa Pietikäinen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák și Ramón Jáuregui Atondo.

Au intervenit: Günther Oettinger (membru al Comisiei) și Ian Borg.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III (dezbatere)

Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului pe 2018, secțiunea III – Comisia [2016/2323(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Siegfried Mureşan și-a prezentat raportul.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, Daniele Viotti, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL, Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas și Beatrix von Storch.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Victor Negrescu și Monica Macovei.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák și Nicola Caputo.

Au intervenit: Günther Oettinger și Siegfried Mureşan.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.8 al PV din 15.3.2017.


15. Malnutriție severă și foamete iminentă în Nigeria, Somalia, Sudanul de Sud și Yemen (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Malnutriție severă și foamete iminentă în Nigeria, Somalia, Sudanul de Sud și Yemen (2017/2601(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Hilde Vautmans, Michela Giuffrida, Jytte Guteland și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu și Nicola Caputo.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Utilizarea benzii de frecvențe de 470-790 MHz în Uniune ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea benzii de frecvențe de 470-790 MHz în Uniune [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

Patrizia Toia și-a prezentat raportul.

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Gunnar Hökmark, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jean-Luc Schaffhauser, José Blanco López, în numele Grupului S&D, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu, Michał Boni și Carlos Zorrinho.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo și Notis Marias.

Au intervenit: Andrus Ansip și Patrizia Toia.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.5 al PV din 15.3.2017.


17. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 600.410/OJME).


18. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Aviz juridic - Politica de confidențialitate