Zoznam 
Zápisnica
PDF 257kWORD 77k
Utorok, 14. marca 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Kontrola získavania a vlastnenia zbraní ***I (rozprava)
 4.Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I - Skládky odpadov ***I - Odpad ***I - Obaly a odpady z obalov ***I (rozprava)
 5.Oznámenie predsedníctva
 6.Hlasovanie
  
6.1.Zodpovedné vlastníctvo a starostlivosť o koňovité (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Ortuť ***I (hlasovanie)
  
6.3.Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení ***I (hlasovanie)
  
6.4.Kontrola získavania a vlastnenia zbraní ***I (hlasovanie)
  
6.5.Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I (hlasovanie)
  
6.6.Odpad ***I (hlasovanie)
  
6.7.Skládky odpadov ***I (hlasovanie)
  
6.8.Obaly a odpady z obalov ***I (hlasovanie)
  
6.9.Rovnosť medzi ženami a mužmi v EÚ v rokoch 2014/2015 (hlasovanie)
  
6.10.Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (hlasovanie)
  
6.11.Finančné prostriedky EÚ pre rodovú rovnosť (hlasovanie)
  
6.12.Vplyv veľkých dát na základné práva (hlasovanie)
  
6.13.Minimálne normy na ochranu chovných králikov (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Global Gag Rule (rozprava)
 11.Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (rozprava)
 12.Potravinové a krmivové právo a pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín ***II (rozprava)
 13.Opatrenia nadväzujúce na odporúčania výboru TAXE a aktuálne informácie o reforme skupiny pre kódex správania v oblasti zdaňovania podnikov (rozprava)
 14.Usmernenia pre rozpočet na rok 2018 – Oddiel III (rozprava)
 15.Vážna podvýživa a hroziaci hladomor v Nigérii, Somálsku, Južnom Sudáne a Jemene (rozprava)
 16.Využívanie frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii ***I (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

1. Otvorenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu 2017-2018 bolo otvorené podľa článku 229 prvého pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 146 rokovacieho poriadku.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


3. Kontrola získavania a vlastnenia zbraní ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford uviedla správu.

V rozprave vystúpila Bodil Valero (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Sergio Gaetano Cofferati v mene skupiny S&D, Richard Sulík v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Sulík, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Vicky Ford, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Vicky Ford, Kristina Winberg, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen a Othmar Karas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček a Lampros Fountoulis.

Vystúpili: Julian King a Vicky Ford.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 14.3.2017.


4. Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I - Skládky odpadov ***I - Odpad ***I - Obaly a odpady z obalov ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè uviedla správy.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Miroslav Poche (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Pavel Telička (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), João Ferreira (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Josu Juaristi Abaunz v mene skupiny GUE/NGL, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, Julia Reid v mene skupiny EFDD, Jean-François Jalkh v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis a Kathleen Van Brempt.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria a Maria Grapini.

Vystúpili: Frans Timmermans a Simona Bonafè.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5, bod 6.7, bod 6.6 a bod 6.8 zápisnice zo dňa 14.3.2017.


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

5. Oznámenie predsedníctva

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt a Ana Gomes.

°
° ° °

V súlade s článkom 166 rokovacieho poriadku predseda rozhodol o uložení sankcie Januszovi Korwinovi-Mikkemu pre jeho neprijateľné vyjadrenia týkajúce sa žien počas schôdze konanej 1. marca 2017. Predseda konštatoval, že tieto vyjadrenia predstavujú porušenie zásad stanovených v článku 11 rokovacieho poriadku.

Po vzatí na vedomie písomných pripomienok, ktoré predložil Janusz Korwin-Mikke, predseda rozhodol, že mu uloží sankciu, ktorá spočíva po prvé v odňatí nároku na denné diéty v trvaní 30 dní, po druhé, bez toho, aby bol dotknutý výkon hlasovacieho práva na plenárnej schôdzi, v prerušení účasti na všetkých činnostiach Parlamentu a jeho orgánov v trvaní desiatich po sebe nasledujúcich dní, počas ktorých zasadá Parlament alebo jeden z jeho orgánov, výborov alebo delegácií, s účinnosťou od 14. marca 2017 a po tretie v zákaze zastupovať Parlament v medziparlamentnej delegácii, na medziparlamentnej konferencii alebo akomkoľvek medziinštitucionálnom fóre, ktorý môže trvať až rok, s účinnosťou od 14. marca 2017. Rozhodnutie bolo oznámené príslušnej osobe.


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Zodpovedné vlastníctvo a starostlivosť o koňovité (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o zodpovednom vlastníctve a starostlivosti o koňovité [2016/2078(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0065)


6.2. Ortuť ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P8_TA(2017)0066)

Vystúpenia:

Piernicola Pedicini pred hlasovaním so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch skupiny EFDD hlasovalo pred predbežnou dohodou v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku (Parlament žiadosť zamietol), a Franz Obermayr k určitým návrhom predchádzajúceho rečníka.


6.3. Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P8_TA(2017)0067)


6.4. Kontrola získavania a vlastnenia zbraní ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P8_TA(2017)0068)

Vystúpenia:

Dita Charanzová pred hlasovaním so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch skupiny EFDD hlasovalo pred predbežnou dohodou v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku, a Vicky Ford (spravodajkyňa) proti žiadosti (Parlament žiadosť zamietol).


6.5. Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijatý (P8_TA(2017)0069)

V rozprave vystúpil Simona Bonafè (spravodajkyňa) po hlasovaní so žiadosťou, aby sa vec vrátila späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


6.6. Odpad ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijatý (P8_TA(2017)0070)

V rozprave vystúpil Simona Bonafè (spravodajkyňa) po hlasovaní so žiadosťou, aby sa vec vrátila späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


6.7. Skládky odpadov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijatý (P8_TA(2017)0071)

V rozprave vystúpil Simona Bonafè (spravodajkyňa) po hlasovaní so žiadosťou, aby sa vec vrátila späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


6.8. Obaly a odpady z obalov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijatý (P8_TA(2017)0072)

V rozprave vystúpil Simona Bonafè (spravodajkyňa) po hlasovaní so žiadosťou, aby sa vec vrátila späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


6.9. Rovnosť medzi ženami a mužmi v EÚ v rokoch 2014/2015 (hlasovanie)

Správa o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v období 2014 – 2015 [2016/2249(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajca: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0073)


6.10. Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (hlasovanie)

Správa o uplatňovaní smernice Rady 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu [2016/2012(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0074)


6.11. Finančné prostriedky EÚ pre rodovú rovnosť (hlasovanie)

Správa o finančných prostriedkoch EÚ pre rodovú rovnosť [2016/2144(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0075)


6.12. Vplyv veľkých dát na základné práva (hlasovanie)

Správa o vplyve veľkých dát na základné práva: súkromie, ochrana údajov, nediskriminácia, bezpečnosť a presadzovanie práva [2016/2225(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0076)


6.13. Minimálne normy na ochranu chovných králikov (hlasovanie)

Správa o minimálnych normách na ochranu chovných králikov [2016/2077(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou PPE)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0077).

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Julie Girling - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska a Mairead McGuinness

Správa: Stefan Eck - A8-0313/2016
Michela Giuffrida a Igor Šoltes

Správa: Vicky Ford - A8-0251/2016
Franz Obermayr v mene skupiny ENF, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek a Janusz Korwin-Mikke

Správa: Simona Bonafè - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly a Dubravka Šuica

Správa: Simona Bonafè - A8-0031/2017
Monica Macovei a Maria Spyraki

Správa: Simona Bonafè - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Správa: Ernest Urtasun – A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes a Jadwiga Wiśniewska

Správa: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - A8-0043/2017
Eleonora Forenza a Urszula Krupa

Správa: Clare Moody - A8-0033/2017
Urszula Krupa a Michaela Šojdrová

Správa: Ana Gomes - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld a Alex Mayer

Správa: Stefan Eck - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato a Igor Šoltes


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.10 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Global Gag Rule (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Global Gag Rule (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Linda McAvan v mene skupiny S&D, Branislav Škripek v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Eleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Branislav Škripek s procedurálnou námietkou (predsedajúci mu navrhol, aby na konci rozpravy vystúpil s osobným vyhlásením, s čím Branislav Škripek súhlasil), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Raymond Finch, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek a Doru-Claudian Frunzulică.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin a Paul Tang.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Predsedajúca udelila slovo Branislavovi Škripekovi, aby vystúpil s osobným vyhlásením v súlade s článkom 164 rokovacieho poriadku, ako bolo dohodnuté vopred (Branislav Škripek odpovedal, že by sa chcel skôr vyjadriť k podstate rozpravy, na čo predsedajúca namietla, že článok 164 to neumožňuje a že rozprava sa v každom prípade chýli ku koncu).

Rozprava sa skončila.


11. Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Grzyb v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy a Ignazio Corrao.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis a Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo a Julie Ward.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 16.3.2017.


12. Potravinové a krmivové právo a pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, Daciana Octavia Sârbu v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE a Julia Reid v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi a Emil Radev.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Takis Hadjigeorgiou a Igor Šoltes.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Karin Kadenbach.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.4 zápisnice zo dňa 15.3.2017.


13. Opatrenia nadväzujúce na odporúčania výboru TAXE a aktuálne informácie o reforme skupiny pre kódex správania v oblasti zdaňovania podnikov (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Opatrenia nadväzujúce na odporúčania výboru TAXE a aktuálne informácie o reforme skupiny pre kódex správania v oblasti zdaňovania podnikov (2017/2600(RSP))

Ian Borg (úradujúci predseda Rady) a Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Werner Langen v mene skupiny PPE, Peter Simon v mene skupiny S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, David Coburn v mene skupiny EFDD, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Steven Woolfe – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly a Marco Valli.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang a Sirpa Pietikäinen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák a Ramón Jáuregui Atondo.

Vystúpili: Günther Oettinger (člen Komisie) a Ian Borg.

Rozprava sa skončila.


14. Usmernenia pre rozpočet na rok 2018 – Oddiel III (rozprava)

Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2018, oddiel III – Komisia [2016/2323(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Siegfried Mureşan uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, Daniele Viotti v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas a Beatrix von Storch.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Victor Negrescu a Monica Macovei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák a Nicola Caputo.

Vystúpili: Günther Oettinger a Siegfried Mureşan.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.8 zápisnice zo dňa 15.3.2017.


15. Vážna podvýživa a hroziaci hladomor v Nigérii, Somálsku, Južnom Sudáne a Jemene (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Vážna podvýživa a hroziaci hladomor v Nigérii, Somálsku, Južnom Sudáne a Jemene (2017/2601(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Hilde Vautmans, Michela Giuffrida, Jytte Guteland a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.


16. Využívanie frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

Patrizia Toia uviedla správu.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gunnar Hökmark v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean-Luc Schaffhauser, José Blanco López v mene skupiny S&D, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu, Michał Boni a Carlos Zorrinho.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystúpili: Andrus Ansip a Patrizia Toia.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.5 zápisnice zo dňa 15.3.2017.


17. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 600.410/OJME).


18. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.50 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia