Kazalo 
Zapisnik
PDF 247kWORD 76k
Torek, 14. marec 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Nadzor nabave in posedovanja orožja ***I (razprava)
 4.Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema ***I - Odlaganje odpadkov na odlagališčih ***I - Odpadki ***I - Embalaža in odpadna embalaža ***I (razprava)
 5.Sporočilo predsedstva
 6.Čas glasovanja
  6.1.Odgovorno lastništvo in oskrba enoprstih kopitarjev (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.2.Živo srebro ***I (glasovanje)
  6.3.Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjava o upravljanju podjetij ***I (glasovanje)
  6.4.Nadzor nabave in posedovanja orožja ***I (glasovanje)
  6.5.Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema ***I (glasovanje)
  6.6.Odpadki ***I (glasovanje)
  6.7.Odlaganje odpadkov na odlagališčih ***I (glasovanje)
  6.8.Embalaža in odpadna embalaža ***I (glasovanje)
  6.9.Enakost žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015 (glasovanje)
  6.10.Enako obravnavanje moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (glasovanje)
  6.11.Sredstva EU za enakost spolov (glasovanje)
  6.12.Posledice velepodatkov za temeljne pravice (glasovanje)
  6.13.Minimalni standardi za zaščito gojenih kuncev (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanj
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Pravilo globalne prepovedi („global gag rule“) (razprava)
 11.Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (razprava)
 12.Zakonodaja o živilih in krmi, pravila o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih ***II (razprava)
 13.Spremljanje priporočil odbora TAXE in posodobitev reforme skupine za kodeks ravnanja za obdavčitev podjetij (razprava)
 14.Smernice za proračun 2018 – oddelek III (razprava)
 15.Huda neustrezna prehranjenost in preteča lakota v Nigeriji, Somaliji, Južnem Sudanu in Jemnu (razprava)
 16.Uporaba frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji ***I (razprava)
 17.Dnevni red naslednje seje
 18.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

1. Otvoritev zasedanja

V skladu s prvo alineo člena 229 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 146 Poslovnika se je začelo zasedanje 20172018 Evropskega parlamenta.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


3. Nadzor nabave in posedovanja orožja ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford je predstavila poročilo.

Govorila je Bodil Valero (pripravljavka mnenja odbora LIBE).

Govoril je Julian King (član Komisije).

Govorili so Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE, Sergio Gaetano Cofferati v imenu skupine S&D, Richard Sulík v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Richard Sulík, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Vicky Ford, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Vicky Ford, Kristina Winberg, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen in Othmar Karas.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček in Lampros Fountoulis.

Govorila sta Julian King in Vicky Ford.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika z dne 14.3.2017.


4. Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema ***I - Odlaganje odpadkov na odlagališčih ***I - Odpadki ***I - Embalaža in odpadna embalaža ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè je predstavila poročila.

Govoril je Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Govorili so Miroslav Poche (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Pavel Telička (pripravljavec mnenja odbora ITRE), João Ferreira (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Karl-Heinz Florenz v imenu skupine PPE, Miriam Dalli v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Josu Juaristi Abaunz v imenu skupine GUE/NGL, Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE, Julia Reid v imenu skupine EFDD, Jean-François Jalkh v imenu skupine ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis in Kathleen Van Brempt.

Po postopku "catch the eye" so govorili Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria in Maria Grapini.

Govorila sta Frans Timmermans in Simona Bonafè.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.5, točka 6.7, točka 6.6 in točka 6.8 zapisnika z dne 14.3.2017.


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

5. Sporočilo predsedstva

°
° ° °

Govorili so William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt in Ana Gomes.

°
° ° °

V skladu s členom 166 Poslovnika je predsednik odločil, da izreče poslancu Januszu Korwin-Mikkeju kazen zaradi nesprejemljivih opazk na račun žensk, ki jih je izrekel na plenarnem zasedanju 1. marca 2017. Predsednik je ugotovil, da te opazke predstavljajo kršitev načel, določenih v členu 11 Poslovnika.

Potem ko se je seznanil s pisnimi pripombami, ki jih je Janusz Korwin-Mikke predložil, je predsednik sklenil, da poslancu izreče kazen, ki zajema, prvič, odvzem pravice do dnevnega nadomestila za obdobje 30 dni, drugič, brez poseganja v pravico do glasovanja na plenarnem zasedanju, začasno izključitev iz vseh dejavnosti Parlamenta in njegovih organov za obdobje 10 zaporednih dni, ko potekajo seje Parlamenta ali katerega koli od njegovih organov, odborov ali delegacij, začenši s 14. marcem 2017, in tretjič, prepoved zastopanja Parlamenta v parlamentarnih delegacijah, na medparlamentarnih konferencah in v vseh medinstitucionalnih telesih za obdobje enega leta, in sicer od 14. marca 2017. O sklepu je bil poslanec obveščen.


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Odgovorno lastništvo in oskrba enoprstih kopitarjev (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o odgovornem lastništvu in oskrbi enoprstih kopitarjev [2016/2078(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Julie Girling (A8-0014/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0065)


6.2. Živo srebro ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P8_TA(2017)0066)

Govori

Piernicola Pedicini, pred glasovanjem, ki je zahteval, naj se o predlogih sprememb skupine EFDD glasuje pred začasnim sporazumom v skladu s členom 59(3) Poslovnika (Parlament je zahtevo zavrnil), in Franz Obermayr o nekaterih izjavah prejšnjega govornika.


6.3. Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjava o upravljanju podjetij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetij [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P8_TA(2017)0067)


6.4. Nadzor nabave in posedovanja orožja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG O ZAVRNITVI PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P8_TA(2017)0068)

Govori

Dita Charanzová, pred glasovanjem, ki je zahtevala, naj se o predlogih sprememb glasuje pred začasnim sporazumom v skladu s členom 59(3) Poslovnika (Parlament je zahtevo zavrnil), in Vicky Ford (poročevalka), ki je zahtevi nasprotovala (Parlament je zahtevo zavrnil).


6.5. Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG O ZAVRNITVI PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto (P8_TA(2017)0069)

Govorila je Simona Bonafè (poročevalka), po glasovanju, in zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru, ki bo v skladu s členom 59(4) Poslovnika izvedel medinstitucionalna pogajanja. Parlament je zahtevo sprejel.


6.6. Odpadki ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG O ZAVRNITVI PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto (P8_TA(2017)0070)

Govorila je Simona Bonafè (poročevalka), po glasovanju, in zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru, ki bo v skladu s členom 59(4) Poslovnika izvedel medinstitucionalna pogajanja. Parlament je zahtevo sprejel.


6.7. Odlaganje odpadkov na odlagališčih ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG O ZAVRNITVI PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto (P8_TA(2017)0071)

Govorila je Simona Bonafè (poročevalka), po glasovanju, in zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru, ki bo v skladu s členom 59(4) Poslovnika izvedel medinstitucionalna pogajanja. Parlament je zahtevo sprejel.


6.8. Embalaža in odpadna embalaža ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG O ZAVRNITVI PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto (P8_TA(2017)0072)

Govorila je Simona Bonafè (poročevalka), po glasovanju, in zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru, ki bo v skladu s členom 59(4) Poslovnika izvedel medinstitucionalna pogajanja. Parlament je zahtevo sprejel.


6.9. Enakost žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015 (glasovanje)

Poročilo o enakosti žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015 [2016/2249(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalec: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0073)


6.10. Enako obravnavanje moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (glasovanje)

Poročilo o uporabi Direktive Sveta 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi [2016/2012(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0074)


6.11. Sredstva EU za enakost spolov (glasovanje)

Poročilo o sredstvih EU za enakost spolov [2016/2144(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Clare Moody (A8-0033/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0075)


6.12. Posledice velepodatkov za temeljne pravice (glasovanje)

Poročilo o posledicah velepodatkov za temeljne pravice: zasebnost, varstvo podatkov, nediskriminacija, varnost in kazenski pregon [2016/2225(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0076)


6.13. Minimalni standardi za zaščito gojenih kuncev (glasovanje)

Poročilo o minimalnih standardih za zaščito gojenih kuncev [2016/2077(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina PPE)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0077).

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Julie Girling - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska in Mairead McGuinness

Poročilo: Stefan Eck - A8-0313/2016
Michela Giuffrida in Igor Šoltes

Poročilo: Vicky Ford - A8-0251/2016
Franz Obermayr v imenu skupine ENF, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek in Janusz Korwin-Mikke

Poročilo: Simona Bonafè - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly in Dubravka Šuica

Poročilo: Simona Bonafè - A8-0031/2017
Monica Macovei in Maria Spyraki

Poročilo: Simona Bonafè - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Poročilo: Ernest Urtasun - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes in Jadwiga Wiśniewska

Poročilo: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - A8-0043/2017
Eleonora Forenza in Urszula Krupa

Poročilo: Clare Moody - A8-0033/2017
Urszula Krupa in Michaela Šojdrová

Poročilo: Ana Gomes - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld in Alex Mayer

Poročilo: Stefan Eck - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato in Igor Šoltes.


8. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.10, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Pravilo globalne prepovedi („global gag rule“) (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Pravilo globalne prepovedi („global gag rule“) (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE, Linda McAvan v imenu skupine S&D, Branislav Škripek v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Eleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Hilde Vautmans, Branislav Škripek, z vprašanjem o pravilnosti postopka (predsednik mu je svetoval, naj poda osebno izjavo na koncu razprave, Branislav Škripek je na to pristal), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Raymond Finch, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek in Doru-Claudian Frunzulică.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin in Paul Tang.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou in Georgios Epitideios.

Govoril je Christos Stylianides.

Predsedujoča je dala besedo Branislavu Škripku, da bi podal osebno izjavo v skladu s členom 164 Poslovnika, kot je bilo poprej dogovorjeno (Branislav Škripek je odgovoril, da bi raje podal izjavo o vsebini razprave, čemur je predsedujoča nasprotovala, saj člen 164 tega ne dovoljuje, razprava pa je bila v vsakem primeru končana).

Razprava se je zaključila.


11. Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Andrzej Grzyb v imenu skupine PPE, Soraya Post v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy in Ignazio Corrao.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis in Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo in Julie Ward.

Govoril je Christos Stylianides.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika z dne 16.3.2017.


12. Zakonodaja o živilih in krmi, pravila o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES in Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach je predstavila priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Pilar Ayuso v imenu skupine PPE, Daciana Octavia Sârbu v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, in Julia Reid v imenu skupine EFDD.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govorili so Diane Dodds samostojna poslanka, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi in Emil Radev.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Takis Hadjigeorgiou in Igor Šoltes.

Govorila sta Vytenis Povilas Andriukaitis in Karin Kadenbach.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.4 zapisnika z dne 15.3.2017.


13. Spremljanje priporočil odbora TAXE in posodobitev reforme skupine za kodeks ravnanja za obdavčitev podjetij (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Spremljanje priporočil odbora TAXE in posodobitev reforme skupine za kodeks ravnanja za obdavčitev podjetij (2017/2600(RSP))

Ian Borg (predsedujoči Svetu) in Pierre Moscovici (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Werner Langen v imenu skupine PPE, Peter Simon v imenu skupine S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, David Coburn v imenu skupine EFDD, Bernard Monot v imenu skupine ENF, Steven Woolfe samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly in Marco Valli.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang in Sirpa Pietikäinen.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák in Ramón Jáuregui Atondo.

Govorila sta Günther Oettinger (član Komisije) in Ian Borg.

Razprava se je zaključila.


14. Smernice za proračun 2018 – oddelek III (razprava)

Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2018, oddelek III – Komisija [2016/2323(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Siegfried Mureşan Mureşan je predstavil poročilo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so José Manuel Fernandes v imenu skupine PPE, Daniele Viotti v imenu skupine S&D, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL, Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, Marco Zanni v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas in Beatrix von Storch.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Victor Negrescu in Monica Macovei.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Stanislav Polčák in Nicola Caputo.

Govorila sta Günther Oettinger in Siegfried Mureşan.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika z dne 15.3.2017.


15. Huda neustrezna prehranjenost in preteča lakota v Nigeriji, Somaliji, Južnem Sudanu in Jemnu (razprava)

Izjava Komisije: Huda neustrezna prehranjenost in preteča lakota v Nigeriji, Somaliji, Južnem Sudanu in Jemnu (2017/2601(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Hilde Vautmans, Michela Giuffrida, Jytte Guteland in Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu in Nicola Caputo.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


16. Uporaba frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji ***I (razprava)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

Patrizia Toia je predstavila poročilo.

Govoril je Andrus Ansip (podpredsednik Komisije).

Govorili so Gunnar Hökmark v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jean-Luc Schaffhauser, José Blanco López v imenu skupine S&D, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu, Michał Boni in Carlos Zorrinho.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Notis Marias.

Govorila sta Andrus Ansip in Patrizia Toia.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.5 zapisnika z dne 15.3.2017.


17. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 600.410/OJME).


18. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov