Index 
Protokoll
PDF 251kWORD 75k
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Kontroll av förvärv och innehav av vapen ***I (debatt)
 4.Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I - Deponering av avfall ***I - Avfall ***I - Förpackningar och förpackningsavfall ***I (debatt)
 5.Meddelande från talmannen
 6.Omröstning
  6.1.Ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.2.Kvicksilver ***I (omröstning)
  6.3.Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning ***I (omröstning)
  6.4.Kontroll av förvärv och innehav av vapen ***I (omröstning)
  6.5.Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I (omröstning)
  6.6.Avfall ***I (omröstning)
  6.7.Deponering av avfall ***I (omröstning)
  6.8.Förpackningar och förpackningsavfall ***I (omröstning)
  6.9.Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2014–2015 (omröstning)
  6.10.Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (omröstning)
  6.11.EU-medel till jämställdhet (omröstning)
  6.12.Stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna (omröstning)
  6.13.Miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Munkavleregeln (debatt)
 11.EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (debatt)
 12.Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa och växtskyddsmedel ***II (debatt)
 13.Uppföljning av TAXE-rekommendationerna och uppdatering av reformen av uppförandekodgruppen för företagsbeskattning (debatt)
 14.Riktlinjer för budgetåret 2018 – avsnitt III (debatt)
 15.Allvarlig undernäring och hotande hungersnöd i Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen (debatt)
 16.Användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen ***I (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

1. Öppnande av den årliga sessionen

I enlighet med artikel 229 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 146 i arbetsordningen öppnades Europaparlamentets session 2017-2018.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


3. Kontroll av förvärv och innehav av vapen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Bodil Valero (föredragande av yttrande från utskottet LIBE).

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Richard Sulík för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Sulík; Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Vicky Ford; Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Eleftherios Synadinos, grupplös, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský; Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Vicky Ford; Kristina Winberg, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anna Maria Corazza Bildt; Harald Vilimsky, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andreas Schwab; Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen och Othmar Karas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček och Lampros Fountoulis.

Talare: Julian King och Vicky Ford.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 14.3.2017.


4. Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I - Deponering av avfall ***I - Avfall ***I - Förpackningar och förpackningsavfall ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè redogjorde för betänkandena.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Miroslav Poche (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Pavel Telička (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), João Ferreira (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Josu Juaristi Abaunz för GUE/NGL-gruppen, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, Julia Reid för EFDD-gruppen, Jean-François Jalkh för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Annie Schreijer-Pierik; Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe; Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis och Kathleen Van Brempt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria och Maria Grapini.

Talare: Frans Timmermans och Simona Bonafè.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5, punkt 6.7, punkt 6.6 och punkt 6.8 i protokollet av den 14.3.2017.


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

5. Meddelande från talmannen

°
° ° °

Talare: William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt och Ana Gomes.

°
° ° °

I enlighet med artikel 166 i arbetsordningen hade talmannen beslutat om en påföljd för Janusz Korwin-Mikke för de oacceptabla kommentarer som denne ledamot fällt om kvinnor vid sammanträdet den 1 mars 2017. Talmannen hade konstaterat att dessa kommentarer utgjorde en överträdelse enligt de principer som fastställts i artikel 11 i arbetsordningen.

Efter att ha tagit del av de skriftliga synpunkterna från Janusz Korwin-Mikke hade talmannen beslutat om en påföljd som innebär för det första en indragning av dagtraktamentet under 30 dagar, för det andra, och utan att det inverkar på rätten att rösta i kammaren, en avstängning från deltagande i samtliga av parlamentets och dess organs verksamhet under 10 på varandra följande dagar, under vilka parlamentet eller dess organ, utskott eller delegationer sammanträder, från och med den 14 mars 2017, och för det tredje ett förbud att företräda parlamentet i en interparlamentarisk delegation eller konferens eller ett interinstitutionellt forum under ett år, från och med den 14 mars 2017. Beslutet hade meddelats den berörda ledamoten.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur [2016/2078(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0065)


6.2. Kvicksilver ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P8_TA(2017)0066)

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig Piernicola Pedicini för att begära att ändringsförslagen från EFDD-gruppen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen (parlamentet förkastade denna begäran); Franz Obermayr yttrade sig om vissa uttalanden av föregående talare.


6.3. Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P8_TA(2017)0067)


6.4. Kontroll av förvärv och innehav av vapen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P8_TA(2017)0068)

Inlägg:

Dita Charanzová yttrade sig före omröstningen för att begära att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen; Vicky Ford (föredragande) opponerade sig mot denna begäran (parlamentet förkastade begäran).


6.5. Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0069)

Talare: Simona Bonafè (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetordningen. Parlamentet godkände begäran.


6.6. Avfall ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0070)

Talare: Simona Bonafè (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetordningen. Parlamentet godkände begäran.


6.7. Deponering av avfall ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0071)

Talare: Simona Bonafè (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetordningen. Parlamentet godkände begäran.


6.8. Förpackningar och förpackningsavfall ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0072)

Talare: Simona Bonafè (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetordningen. Parlamentet godkände begäran.


6.9. Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2014–2015 (omröstning)

Betänkande om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2014–2015 [2016/2249(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0073)


6.10. Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (omröstning)

Betänkande om rapporten om tillämpningen av rådets direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster [2016/2012(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0074)


6.11. EU-medel till jämställdhet (omröstning)

Betänkande om EU-medel till jämställdhet [2016/2144(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0075)


6.12. Stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna (omröstning)

Betänkande om stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna: integritet, uppgiftsskydd, icke-diskriminering, säkerhet och brottsbekämpning [2016/2225(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0076)


6.13. Miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning (omröstning)

Betänkande om miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning [2016/2077(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från PPE-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0077).

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Julie Girling - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska och Mairead McGuinness

Betänkande Stefan Eck - A8-0313/2016
Michela Giuffrida och Igor Šoltes

Betänkande Vicky Ford - A8-0251/2016
Franz Obermayr för ENF-gruppen, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek och Janusz Korwin-Mikke

Betänkande Simona Bonafè - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly och Dubravka Šuica

Betänkande Simona Bonafè - A8-0031/2017
Monica Macovei och Maria Spyraki

Betänkande Simona Bonafè - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Betänkande Ernest Urtasun - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes och Jadwiga Wiśniewska

Betänkande Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - A8-0043/2017
Eleonora Forenza och Urszula Krupa

Betänkande Clare Moody - A8-0033/2017
Urszula Krupa och Michaela Šojdrová

Betänkande Ana Gomes - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld och Alex Mayer

Betänkande Stefan Eck - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato och Igor Šoltes.


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.10 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Munkavleregeln (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Munkavleregeln (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Linda McAvan för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eleonora Forenza; Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans; Branislav Škripek yttrade sig med en hänvisning till arbetsordningen (talmannen föreslog att han skulle göra ett personligt uttalande i slutet av debatten, vilket Branislav Škripek accepterade); Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek; Raymond Finch, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld; Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek och Doru-Claudian Frunzulică.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin och Paul Tang.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou och Georgios Epitideios.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen gav ordet till Branislav Škripek för ett personligt uttalande i enlighet med artikel 164 i arbetsordningen, såsom tidigare överenskommits (Branislav Škripek svarade att han ville yttra sig om debattens innehåll, vilket talmannen motsatte sig och meddelade att detta inte var tillåtet enligt artikel 164 och att debatten i vilket fall som helst nu skulle avslutas).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


11. EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Andrzej Grzyb för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy och Ignazio Corrao.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis och Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo och Julie Ward.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 16.3.2017.


12. Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa och växtskyddsmedel ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Daciana Octavia Sârbu för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, och Julia Reid för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Diane Dodds, grupplös, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Davor Škrlec; Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi och Emil Radev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Takis Hadjigeorgiou och Igor Šoltes.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Karin Kadenbach.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 15.3.2017.


13. Uppföljning av TAXE-rekommendationerna och uppdatering av reformen av uppförandekodgruppen för företagsbeskattning (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Uppföljning av TAXE-rekommendationerna och uppdatering av reformen av uppförandekodgruppen för företagsbeskattning (2017/2600(RSP))

Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Werner Langen för PPE-gruppen, Peter Simon för S&D-gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Steven Woolfe, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly och Marco Valli.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang och Sirpa Pietikäinen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák och Ramón Jáuregui Atondo.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) och Ian Borg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Riktlinjer för budgetåret 2018 – avsnitt III (debatt)

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen [2016/2323(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Siegfried Mureşan redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Daniele Viotti för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas och Beatrix von Storch.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Victor Negrescu och Monica Macovei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Nicola Caputo.

Talare: Günther Oettinger och Siegfried Mureşan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 15.3.2017.


15. Allvarlig undernäring och hotande hungersnöd i Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Allvarlig undernäring och hotande hungersnöd i Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen (2017/2601(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Hilde Vautmans, Michela Giuffrida, Jytte Guteland och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu och Nicola Caputo.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

Patrizia Toia redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Luc Schaffhauser; José Blanco López för S&D-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu, Michał Boni och Carlos Zorrinho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Andrus Ansip och Patrizia Toia.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 15.3.2017.


17. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 600.410/OJME).


18. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy