Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 15. marts - Strasbūra

2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Zimbabve, mācītāja Evan Mawarire lieta(2017/2608(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Jan Zahradil un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā – par Zimbabvi, mācītāja Evan Mawarire lietu(B8-0191/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post un Ricardo Serrão SantosS&D grupas vārdā – par Zimbabvi, mācītāja Evan Mawarire lietu(B8-0194/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā – par Zimbabvi, mācītāja Evan Mawarire lietu(B8-0196/2017);

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Zimbabvi, mācītāja Evan Mawarire lietu(B8-0200/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā – par Zimbabvi, mācītāja Evan Mawarire lietu(B8-0224/2017).

II.   Ukrainas politieslodzītie Krievijā un stāvoklis Krimā(2017/2596(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā – par Ukrainas politieslodzītajiem Krievijā un stāvokli Krimā(B8-0190/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Ruža Tomašić un Kosma Złotowski ECR grupas vārdā – par Ukrainas politieslodzītajiem Krievijā un stāvokli Krimā(B8-0192/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin un Julie Ward S&D grupas vārdā – par Ukrainas politieslodzītajiem Krievijā un stāvokli Krimā(B8-0195/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Ukrainas politieslodzītajiem Krievijā un stāvokli Krimā(B8-0198/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica un Sandra Kalniete PPE grupas vārdā – par Ukrainas politieslodzītajiem Krievijā un stāvokli Krimā(B8-0221/2017).

III.   Filipīnas, senatores Leila M. De Lima lieta(2017/2597(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek un Ruža TomašićECR grupas vārdā – par Filipīnām, senatores Leila M. De Lima lietu (B8-0193/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā – par Filipīnām, senatores Leila M. De Lima lietu (B8-0197/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā – par Filipīnām, senatores Leila M. De Lima lietu (B8-0199/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post un Neena Gill S&D grupas vārdā – par Filipīnām, senatores Leila M. De Lima lietu (B8-0222/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā – par Filipīnām (B8-0223/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Filipīnām, senatores Leila M. De Lima lietu (B8-0225/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere un Dubravka Šuica PPE grupas vārdā – par Filipīnām, senatores Leila M. De Lima lietu (B8-0226/2017).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika