Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 mars 2017 - Strasbourg

3. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i vissa köttberedningar (D048361/03 - 2017/2587(RPS) - tidsfrist: 3 maj 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av butan (E 943 a), isobutan (E 943 b) och propan (E 944) i färgberedningar (D048363/04 - 2017/2604(RPS) - tidsfrist: 10 maj 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av nitriter (E 249–250) i golonka peklowana (D048366/03 - 2017/2592(RPS) - tidsfrist: 4 maj 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärdet för vätecyanid i obearbetade hela, malda, krossade eller hackade aprikoskärnor som släpps ut på marknaden till slutkonsumenter (D048376/04 - 2017/2590(RPS) - tidsfrist: 4 juni 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 68/2013 om en förteckning över foderråvaror (D048781/02 - 2017/2584(RPS) - tidsfrist: 2 juni 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens förordning om rättelse av de bulgariska, finska, portugisiska, spanska och tyska språkversionerna av förordning (EU) nr 432/2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D049950/01 - 2017/2607(RPS) - tidsfrist: 10 juni 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: JURI, IMCO

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy