Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 15. marts 2017 - Strasbourg

4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning (EU) .../... om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Østersøen og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2015/1778 (C(2017)01249 - 2017/2588(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. marts 2017
Henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår oversigten over undtagne enheder (C(2017)01324 - 2017/2589(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. marts 2017
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/921 for så vidt angår omfordeling af uudnyttede mængder, der er anmeldt i henhold til artikel 2, stk. 4, i samme forordning (C(2017)01373 - 2017/2591(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 3. marts 2017
Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed (C(2017)01473 - 2017/2602(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. marts 2017
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede direktiv (EU) om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU vedrørende en undtagelse for cadmium og bly i filterglas og glas til brug som reflektansstandarder (C(2017)01518 - 2017/2609(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2017
Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv (EU) om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU vedrørende en undtagelse for bly i lejebøsninger og lejepander til visse kølemiddelkompressorer (C(2017)01521 - 2017/2613(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2017
Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager og om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sanktioner i disse sektorer og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 (C(2017)01528 - 2017/2610(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2017
Henvist til kor. udv.: AGRI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik