Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. kovo 15 d. - Strasbūras

4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/117, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Baltijos jūros aplinkai saugoti, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) 2015/1778 (C(2017)01249 - 2017/2588(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2 Kovo 2017

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų nuostatos dėl subjektų, kuriems jis netaikomas, sąrašo (C(2017)01324 - 2017/2589(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2 Kovo 2017

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl nepanaudotų kiekių, apie kuriuos pranešta pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/921 2 straipsnio 4 dalį, perskirstymo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/921 (C(2017)01373 - 2017/2591(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 3 Kovo 2017

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis (C(2017)01473 - 2017/2602(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 8 Kovo 2017

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti kadmį ir šviną filtrų stiklo ir atspindžio etalonams naudojamo stiklo sudėtyje (C(2017)01518 - 2017/2609(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 13 Kovo 2017

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną tam tikrų šaltnešio kompresorių slydimo guoliuose (C(2017)01521 - 2017/2613(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 13 Kovo 2017

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorių, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl tuose sektoriuose taikytinų nuobaudų ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011 (C(2017)01528 - 2017/2610(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 13 Kovo 2017

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

Teisinė informacija - Privatumo politika