Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 mars 2017 - Strasbourg

4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/117 om bevarandeåtgärder för fisket för att skydda Östersjöns marina miljö och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2015/1778 (C(2017)01249 - 2017/2588(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 2 mars 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister vad gäller förteckningen över undantagna enheter (C(2017)01324 - 2017/2589(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 2 mars 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/921 vad gäller omfördelning av outnyttjade kvantiteter som meddelats i enlighet med artikel2.4 i förordningen (C(2017)01373 - 2017/2591(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 3 mars 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och ändring samt för villkoren för fullgörandet av kravet på tillhandahållande av sådana faktablad (C(2017)01473 - 2017/2602(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 8 mars 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade direktiv (EU) om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kadmium och bly i filterglas och glas som används för reflektansstandarder (C(2017)01518 - 2017/2609(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 13 mars 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lagerskålar och bussningar till vissa kompressorer innehållande kylmedel (C(2017)01521 - 2017/2613(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 13 mars 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller påföljder som ska tillämpas på dessa sektorer och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 (C(2017)01528 - 2017/2610(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 13 mars 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy