Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. märts 2017 - Strasbourg

7. Euroopa Ülemkogu 9.–10. märtsi 2017. aasta kohtumise järeldused, sh Rooma deklaratsioon (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 9.–10. märtsi 2017. aasta kohtumise järeldused, sh Rooma deklaratsioon (2017/2515(RSP))

Juhataja esines arutelu sissejuhatuseks lühikese avaldusega.

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja), Jean-Claude Juncker (komisjoni president), Paolo Gentiloni (Itaalia peaminister) ja Louis Grech (nõukogu eesistuja) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Matteo Salvini fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Angelika Niebler, Maria João Rodrigues, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Martina Anderson, Alyn Smith, Paul Nuttall, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Roberts Zīle, Pavel Telička, Barbara Spinelli, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Sotirios Zarianopoulos, Franck Proust, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Alexander Graf Lambsdorff, Eleonora Forenza, Peter Lundgren, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, Jeppe Kofod, Notis Marias, David Casa, Patrizia Toia, Csaba Sógor, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Jo Leinen, Mariya Gabriel, Ramón Jáuregui Atondo, Marita Ulvskog, Gilles Pargneaux ja Paul Tang.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Andrus Ansip (komisjoni asepresident) ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika