Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0140(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0022/2017

Внесени текстове :

A8-0022/2017

Разисквания :

PV 14/03/2017 - 12
CRE 14/03/2017 - 12

Гласувания :

PV 15/03/2017 - 9.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0081

Протокол
Сряда, 15 март 2017 г. - Страсбург

9.4. Храни и фуражи, правила относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продукти за растителна защита ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2017)0081)

Правна информация - Политика за поверителност