Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2526(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Συζήτηση :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2017 - 9.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

9.7. Έγκριση από την Επιτροπή του αναθεωρημένου σχεδίου της Γερμανίας για την καθιέρωση οδικών τελών (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000152/2016) που κατέθεσαν οι Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune και Edouard Martin, προς την Επιτροπή: Έγκριση από την Επιτροπή του αναθεωρημένου σχεδίου της Γερμανίας για την καθιέρωση οδικών τελών (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 15 Φεβρουαρίου 2017 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2017)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού από την Karima Delli, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, σχετικά με την έγκριση από την Επιτροπή του αναθεωρημένου σχεδίου της Γερμανίας για την καθιέρωση οδικών τελών (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0084)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου