Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. märts 2017 - Strasbourg

9. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


9.1. ELi ja Brasiilia vaheline leping: kontsessioonide muutmine Horvaatia loendis selle riigi ELiga ühinemise käigus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus) sõlmimise kohta [13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0078)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


9.2. Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis [12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Maria Grapini (A8-0051/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0079)


9.3. DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamine Kreekas * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Kreekas [12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0053/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0080)


9.4. Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alased õigusnormid ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2017)0081)


9.5. Sagedusala 470–790 MHz kasutamine liidus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus sagedusala 470–790 MHz kasutamise kohta liidus [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0082)


9.6. ELi kodanike vaba liikumise ja töötamise takistused siseturul (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 216 lõike 2 kohaselt Cecilia Wikström PETI-komisjoni nimel ELi kodanike liikumis- ja töötamisvabaduse takistuste kohta siseturul (2016/3042(RSP)) (B8-0179/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0083)


9.7. Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000152/2016), mille esitas(id) Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune ja Edouard Martin komisjonile: Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Arutelu toimus 15. veebruaril 2017 (15.2.2017 protokollipunkt 15)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 128 lõike 5 kohaselt Karima Delli TRAN-komisjoni nimel komisjoni heakskiidu kohta Saksamaa maanteemaksu kehtestamise muudetud kavale (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0084)


9.8. 2018. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (hääletus)

Raport 2018. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon [2016/2323(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0085

(Istung katkestati mõneks minutiks, et oodata ära hääletuse selgitused.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika