Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

13. Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα - Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια: ένας χρόνος μετά τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα - Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια: ένας χρόνος μετά τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες (2017/2605(RSP))

Ο Πρόεδρος παρουσιάζει τη διαδικασία της "Συζήτησης σχετικά με επίκαιρα θέματα" (άρθρο 153α του Κανονισμού).

Η Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ξεκινά τη συζήτηση.

Παρεμβαίνουν οι Ian Borg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Claude Rolin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Γεώργιος Επιτήδειος, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht, σχετικά με τα λεχθέντα της προηγούμενης ομιλήτριας, Mara Bizzotto, η οποία δίνει σχετικές διευκρινίσεις (Ο Πρόεδρος απαντά ότι τα λεχθέντα της Mara Bizzotto θα εξεταστούν), Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson και Cristian Dan Preda.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Παρεμβαίνουν οι Julian King (Μέλος της Επιτροπής) και Ian Borg.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου