Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 mars 2017 - Strasbourg

13. Debatt om aktuella frågor – EU:s säkerhetsagenda: ett år efter attentaten i Bryssel(debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Debatt om aktuella frågor – EU:s säkerhetsagenda: ett år efter attentaten i Bryssel (2017/2605(RSP))

Talmannen redogjorde för förfarandet för ”Debatt om aktuella frågor” (artikel 153a i arbetsordningen).

Roberta Metsola för PPE-gruppen inledde debatten.

Talare: Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Claude Rolin för PPE-gruppen, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht, vilken yttrade sig om inlägget av föregående talare; Mara Bizzotto gjorde ett förtydligande (talmannen svarade att Mara Bizzottos påståenden skulle kontrolleras); Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson och Cristian Dan Preda.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen) och Ian Borg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy