Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 март 2017 г. - Страсбург

15. Преразглеждане на регламента относно статута и финансирането на европейските политически партии и фондации (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000007/2017), зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисията AFCO, към Комисията: Преразглеждане на регламента относно статута и финансирането на европейските политически партии и фондации (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner разви въпроса.

Julian King (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: György Schöpflin, от името на групата PPE, Claudia Țapardel, от името на групата S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, от името на групата ECR, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, и David Coburn, за да зададе въпрос „синя карта“ на предходния оратор.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: António Marinho e Pinto, който отговори на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Gerolf Annemans, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, и Marek Jurek относно този отговор.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand и Jean-Paul Denanot.

Изказа се Julian King.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност