Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 15. března 2017 - Štrasburk

15. Přezkum nařízení o statusu a financování evropských politických stran a nadací (rozprava)
Doslovné záznamy

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000007/2017), kterou pokládá Danuta Maria Hübner za výbor AFCO Komisi: Přezkum nařízení o statusu a financování evropských politických stran a nadací (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner rozvinula otázku.

Julian King (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: György Schöpflin za skupinu PPE, Claudia Țapardel za skupinu S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski za skupinu ECR, António Marinho e Pinto za skupinu ALDE a David Coburn, aby zvednutím modré karty položil otázku posledně jmenovanému poslanci.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: António Marinho e Pinto, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Gerolf Annemans za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, a Marek Jurek k obdržené odpovědi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand a Jean-Paul Denanot.

Vystoupil Julian King.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí