Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

15. Επανεξέταση του κανονισμού σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000007/2017) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής AFCO, προς την Επιτροπή: Επανεξέταση του κανονισμού σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Η Danuta Maria Hübner αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι György Schöpflin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claudia Țapardel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και David Coburn, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον τελευταίο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι António Marinho e Pinto, ο οποίος απαντά σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, και Marek Jurek επ' αυτής της απαντήσεως.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Grapini, Branislav Škripek, Τάκης Χατζηγεωργίου, Indrek Tarand και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνει ο Julian King.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου