Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 maart 2017 - Straatsburg

15. Herziening van de verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en stichtingen(debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000007/2017) van Danuta Maria Hübner, namens de Commissie AFCO, aan de Commissie: Herziening van de verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en stichtingen (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner licht de vraag toe.

Julian King (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door György Schöpflin, namens de PPE-Fractie, Claudia Țapardel, namens de S&D-Fractie, Kazimierz Michał Ujazdowski, namens de ECR-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, en David Coburn, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan de vorige spreker.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door António Marinho e Pinto, die ingaat op de “blauwe kaart”-vraag van David Coburn, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, en Marek Jurek over dit antwoord.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand en Jean-Paul Denanot.

Het woord wordt gevoerd door Julian King.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid