Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. marca 2017 - Štrasburg

15. Preskúmanie nariadenia o štatúte a financovaní európskych politických strán a nadácií(rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000007/2017), ktorú položila Danuta Maria Hübner, v mene výboru AFCO, pre Komisiu: Preskúmanie nariadenia o štatúte a financovaní európskych politických strán a nadácií (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner rozvinula otázku.

Julian King (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: György Schöpflin v mene skupiny PPE, Claudia Țapardel v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, a David Coburn, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Antóniovi Marinhovi e Pintovi.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: António Marinho e Pinto, ktorý zdvihnutím modrej karty položil otázku Davidovi Coburnovi, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankyňa, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, a Marek Jurek k jeho odpovedi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand a Jean-Paul Denanot.

V rozprave vystúpil Julian King.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia