Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2343(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0042/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0042/2017

Συζήτηση :

PV 15/03/2017 - 16
CRE 15/03/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2017 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0092

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

16. Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας [2015/2343(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Michael Gahler και Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Οι Michael Gahler και Esteban González Pons παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Ian Borg, (Πρόεδρος του Συμβουλίου), εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Jean Arthuis (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden και Charles Goerens.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Κώστας Χρυσόγονος, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Νίκος Ανδρουλάκης, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Κώστας Μαυρίδης, Νότης Μαριάς, Nicola Caputo και Τάκης Χατζηγεωργίου.

Παρεμβαίνουν οι Ian Borg, Michael Gahler και Esteban González Pons.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.3.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου