Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2228(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0032/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0032/2017

Συζήτηση :

PV 15/03/2017 - 17
CRE 15/03/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2017 - 6.8
CRE 16/03/2017 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0093

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

17. Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική [2016/2228(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Συνεισηγητές: Urmas Paet και Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

Οι Urmas Paet και Sirpa Pietikäinen παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Jens Nilsson (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Heidi Hautala, Jørn Dohrmann, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Laima Liucija Andrikienė, Christel Schaldemose, Anna Elżbieta Fotyga, Davor Škrlec, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Mark Demesmaeker, Marco Affronte, Tunne Kelam, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Petras Auštrevičius, Τάκης Χατζηγεωργίου, Heidi Hautala και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν οι Julian King, Urmas Paet και Sirpa Pietikäinen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.3.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου