Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 15 март 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Трансфер на бюджетни кредити
 6.Внесени документи
 7.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 9 - 10 март 2017 г., включително Декларацията от Рим (разискване)
 8.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 9.Време за гласуване
  
9.1.Споразумение между ЕС и Бразилия: изменение на отстъпките в списъка на Хърватия в процеса на присъединяването ѝ *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Дания * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.3.Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Гърция * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.4.Храни и фуражи, правила относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продукти за растителна защита ***II (гласуване)
  
9.5.Използване на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза ***I (гласуване)
  
9.6.Пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар (гласуване)
  
9.7.Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (гласуване)
  
9.8.Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Разискване по актуални въпроси - Програмата за сигурност на ЕС: една година след нападенията в Брюксел (разискване)
 14.Надлежна проверка на веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони (разискване)
 15.Преразглеждане на регламента относно статута и финансирането на европейските политически партии и фондации (разискване)
 16.Конституционни, правни и институционални последици от общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон (разискване)
 17.Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика (разискване)
 18.Доклад от 2016 г. относно Черна гора (разискване)
 19.Електронната демокрация в ЕС: потенциал и предизвикателства (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (189 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (1861 kb) 
 
Протокол (83 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (26 kb) Резултати от поименно гласуване (89 kb) 
 
Протокол (289 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (449 kb) Резултати от поименно гласуване (1372 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност