Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 5.Μεταφορές πιστώσεων
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 9 και 10 Μαρτίου 2017, η οποία περιλαμβάνει τη δήλωση της Ρώμης (συζήτηση)
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Συμφωνία ΕΕ-Βραζιλίας: τροποποίηση των παραχωρήσεων στον πίνακα της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.2.Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (ΑΚΟ) στη Δανία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.3.Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ελλάδα * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.4.Νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***II (ψηφοφορία)
  
9.5.Χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  
9.6.Εμπόδια στην ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να μετακινούνται και να εργάζονται εντός της εσωτερικής αγοράς (ψηφοφορία)
  
9.7.Έγκριση από την Επιτροπή του αναθεωρημένου σχεδίου της Γερμανίας για την καθιέρωση οδικών τελών (ψηφοφορία)
  
9.8.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2018 – Τμήμα ΙΙΙ (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα - Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια: ένας χρόνος μετά τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες (συζήτηση)
 14.Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (συζήτηση)
 15.Επανεξέταση του κανονισμού σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων (συζήτηση)
 16.Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας (συζήτηση)
 17.Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική (συζήτηση)
 18.Έκθεση του 2016 για το Μαυροβούνιο (συζήτηση)
 19.Ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (192 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1861 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (87 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (30 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (88 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (292 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (444 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1280 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου