Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 292kWORD 87k
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 5.Μεταφορές πιστώσεων
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 9 και 10 Μαρτίου 2017, η οποία περιλαμβάνει τη δήλωση της Ρώμης (συζήτηση)
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Συμφωνία ΕΕ-Βραζιλίας: τροποποίηση των παραχωρήσεων στον πίνακα της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.2.Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (ΑΚΟ) στη Δανία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.3.Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ελλάδα * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.4.Νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***II (ψηφοφορία)
  
9.5.Χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  
9.6.Εμπόδια στην ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να μετακινούνται και να εργάζονται εντός της εσωτερικής αγοράς (ψηφοφορία)
  
9.7.Έγκριση από την Επιτροπή του αναθεωρημένου σχεδίου της Γερμανίας για την καθιέρωση οδικών τελών (ψηφοφορία)
  
9.8.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2018 – Τμήμα ΙΙΙ (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα - Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια: ένας χρόνος μετά τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες (συζήτηση)
 14.Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (συζήτηση)
 15.Επανεξέταση του κανονισμού σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων (συζήτηση)
 16.Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας (συζήτηση)
 17.Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική (συζήτηση)
 18.Έκθεση του 2016 για το Μαυροβούνιο (συζήτηση)
 19.Ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.15.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του πάστορα Evan Mawarire (2017/2608(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Jan Zahradil και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του πάστορα Evan Mawarire (B8-0191/2017

—   Victor Boştinaru, Soraya Post και Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του πάστορα Evan Mawarire (B8-0194/2017

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του πάστορα Evan Mawarire (B8-0196/2017

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του πάστορα Evan Mawarire (B8-0200/2017

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Λευτέρης Χριστοφόρου, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica και Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του πάστορα Evan Mawarire (B8-0224/2017).

II.   Ουκρανοί πολιτικοί κρατούμενοι στη Ρωσία και η κατάσταση στην Κριμαία (2017/2596(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τους ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους στη Ρωσία και την κατάσταση στην Κριμαία (B8-0190/2017

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Ruža Tomašić και Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τους ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους στη Ρωσία και την κατάσταση στην Κριμαία (B8-0192/2017

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τους ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους στη Ρωσία και την κατάσταση στην Κριμαία (B8-0195/2017

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τους ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους στη Ρωσία και την κατάσταση στην Κριμαία (B8-0198/2017

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica και Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τους ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους στη Ρωσία και την κατάσταση στην Κριμαία (B8-0221/2017

III.   Φιλιππίνες, η περίπτωση της γερουσιάστριας Leila M. De Lima (2017/2597(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις Φιλιππίνες, η περίπτωση της γερουσιάστριας Leila M. De Lima (B8-0193/2017

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις Φιλιππίνες, η περίπτωση της γερουσιάστριας Leila M. De Lima (B8-0197/2017

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τις Φιλιππίνες, η περίπτωση της γερουσιάστριας Leila M. De Lima (B8-0199/2017

—   Victor Boştinaru, Soraya Post και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις Φιλιππίνες, η περίπτωση της γερουσιάστριας Leila M. De Lima (B8-0222/2017

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου και Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις Φιλιππίνες (B8-0223/2017

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις Φιλιππίνες, η περίπτωση της γερουσιάστριας Leila M. De Lima (B8-0225/2017

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Λευτέρης Χριστοφόρου, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere και Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις Φιλιππίνες, η περίπτωση της γερουσιάστριας Leila M. De Lima (B8-0226/2017).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε ορισμένα παρασκευάσματα κρέατος (D048361/03 - 2017/2587(RPS) - προθεσμία: 3 Μαΐου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση βουτανίου (E 943a), ισοβουτανίου (E 943b) και προπανίου (E 944) σε παρασκευάσματα χρωστικών (D048363/04 - 2017/2604(RPS) - προθεσμία: 10 Μαΐου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση νιτρωδών (Ε 249 – 250) στο golonka peklowana (D048366/03 - 2017/2592(RPS) - προθεσμία: 4 Μαΐου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα του υδροκυανικού οξέος σε μη μεταποιημένους ολόκληρους, τριμμένους, αλεσμένους, σπασμένους ή τεμαχισμένους πυρήνες βερίκοκων που διατίθενται στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή (D048376/04 - 2017/2590(RPS) - προθεσμία: 4 Ιουνίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 68/2013 για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών (D048781/02 - 2017/2584(RPS) - προθεσμία: 2 Ιουνίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : AGRI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση των εκδόσεων στη βουλγαρική, τη γερμανική, την ισπανική, την πορτογαλική και τη φινλανδική γλώσσα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 432/2012 σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών (D049950/01 - 2017/2607(RPS) - προθεσμία: 10 Ιουνίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI
γνωμοδότηση: JURI, IMCO


4. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/117 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων διατήρησης της αλιείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βαλτικής Θάλασσας και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1778 (C(2017)01249 - 2017/2588(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 2 Μαρτίου 2017
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων φορέων (C(2017)01324 - 2017/2589(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 2 Μαρτίου 2017
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 όσον αφορά την ανακατανομή των μη χρησιμοποιηθεισών ποσοτήτων που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο2 παράγραφος4 του εν λόγω κανονισμού (C(2017)01373 - 2017/2591(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 3 Μαρτίου 2017
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI

- Κατ'εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων (C(2017)01473 - 2017/2602(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 8 Μαρτίου 2017
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για το κάδμιο και τον μόλυβδο σε γυαλί φίλτρων και γυαλί που χρησιμοποιείται για πρότυπα συντελεστή ανάκλασης, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο (C(2017)01518 - 2017/2609(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Μαρτίου 2017
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IΙΙ της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά μια εξαίρεση για τον μόλυβδο σε περιβλήματα και δακτυλίους εδράνων για ορισμένους αεροσυμπιεστές που περιέχουν αντιψυκτικό (C(2017)01521 - 2017/2613(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Μαρτίου 2017
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

- Κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στους εν λόγω τομείς, καθώς και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 543/2011 (C(2017)01528 - 2017/2610(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Μαρτίου 2017
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI


5. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων του Δικαστηρίου INF 1/2017.


6. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από το Δικαστήριο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 2-INF/2017 - Δικαστήριο (N8-0007/2017 - C8-0109/2017 - 2017/2042(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 03/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0008/2017 - C8-0111/2017 - 2017/2045(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 04/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0009/2017 - C8-0112/2017 - 2017/2046(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 05/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0010/2017 - C8-0113/2017 - 2017/2047(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


7. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 9 και 10 Μαρτίου 2017, η οποία περιλαμβάνει τη δήλωση της Ρώμης (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 9 και 10 Μαρτίου 2017, η οποία περιλαμβάνει τη δήλωση της Ρώμης (2017/2515(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση ως εισαγωγή στη συζήτηση.

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου), Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής), Paolo Gentiloni (ιταλός Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Louis Grech (Πρόεδρος του Συμβουλίου) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Matteo Salvini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Angelika Niebler, Maria João Rodrigues, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Martina Anderson, Alyn Smith, Paul Nuttall, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Roberts Zīle, Pavel Telička, Barbara Spinelli, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Franck Proust, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Alexander Graf Lambsdorff, Eleonora Forenza, Peter Lundgren, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, Jeppe Kofod, Νότης Μαριάς, David Casa, Patrizia Toia, Csaba Sógor, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Jo Leinen, Mariya Gabriel, Ramón Jáuregui Atondo, Marita Ulvskog, Gilles Pargneaux και Paul Tang.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Donald Tusk.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

8. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Η Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα σχετικά με τις αποφάσεις να ξεκινήσουν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις που ανακοινώνονται στα συνοπτικά πρακτικά της Δευτέρας (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2017).

Οι επιτροπές μπορούν να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο James Carver.


9. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


9.1. Συμφωνία ΕΕ-Βραζιλίας: τροποποίηση των παραχωρήσεων στον πίνακα της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση [13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0078)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


9.2. Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (ΑΚΟ) στη Δανία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Δανία [12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Maria Grapini (A8-0051/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0079)


9.3. Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ελλάδα * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ελλάδα [12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0053/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0080)


9.4. Νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ, και την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2017)0081)


9.5. Χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0082)


9.6. Εμπόδια στην ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να μετακινούνται και να εργάζονται εντός της εσωτερικής αγοράς (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 2 του Κανονισμού από την Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, σχετικά με τους φραγμούς που παρεμποδίζουν τους πολίτες της ΕΕ στην άσκηση του δικαιώματος να μετακινούνται και να εργάζονται ελεύθερα εντός της εσωτερικής αγοράς (2016/3042(RSP)) (B8-0179/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0083)


9.7. Έγκριση από την Επιτροπή του αναθεωρημένου σχεδίου της Γερμανίας για την καθιέρωση οδικών τελών (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000152/2016) που κατέθεσαν οι Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune και Edouard Martin, προς την Επιτροπή: Έγκριση από την Επιτροπή του αναθεωρημένου σχεδίου της Γερμανίας για την καθιέρωση οδικών τελών (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 15 Φεβρουαρίου 2017 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2017)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού από την Karima Delli, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, σχετικά με την έγκριση από την Επιτροπή του αναθεωρημένου σχεδίου της Γερμανίας για την καθιέρωση οδικών τελών (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0084)


9.8. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2018 – Τμήμα ΙΙΙ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017, τμήμα III – Επιτροπή [2016/2323(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0085

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για μερικά λεπτά εν αναμονή των αιτιολογήσεων ψήφου.)


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Karin Kadenbach - A8-0022/2017
Monica Macovei, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Nicola Caputo και Franc Bogovič

Έκθεση Patrizia Toia - A8-0327/2016
Monica Macovei, Stefano Maullu και Nicola Caputo

Έγκριση από την Επιτροπή του αναθεωρημένου σχεδίου της Γερμανίας για την καθιέρωση οδικών τελών - (2017/2526(RSP)) - B8-0180/2017
Nicola Caputo και Franc Bogovič

Έκθεση Siegfried Mureşan - A8-0060/2017
Paloma López Bermejo.


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.55 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα - Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια: ένας χρόνος μετά τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες (συζήτηση)

Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα - Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια: ένας χρόνος μετά τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες (2017/2605(RSP))

Ο Πρόεδρος παρουσιάζει τη διαδικασία της "Συζήτησης σχετικά με επίκαιρα θέματα" (άρθρο 153α του Κανονισμού).

Η Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ξεκινά τη συζήτηση.

Παρεμβαίνουν οι Ian Borg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Claude Rolin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Γεώργιος Επιτήδειος, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht, σχετικά με τα λεχθέντα της προηγούμενης ομιλήτριας, Mara Bizzotto, η οποία δίνει σχετικές διευκρινίσεις (Ο Πρόεδρος απαντά ότι τα λεχθέντα της Mara Bizzotto θα εξεταστούν), Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson και Cristian Dan Preda.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Παρεμβαίνουν οι Julian King (Μέλος της Επιτροπής) και Ian Borg.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Ο Iuliu Winkler παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Joachim Zeller, David Martin, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Louis Michel, Eleonora Forenza, Jean-Luc Schaffhauser, Bernd Lange, Lola Sánchez Caldentey, Seb Dance, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Emmanuel Maurel και Karoline Graswander-Hainz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Iuliu Winkler.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.3.2017.


15. Επανεξέταση του κανονισμού σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000007/2017) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής AFCO, προς την Επιτροπή: Επανεξέταση του κανονισμού σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Η Danuta Maria Hübner αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι György Schöpflin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claudia Țapardel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και David Coburn, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον τελευταίο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι António Marinho e Pinto, ο οποίος απαντά σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, και Marek Jurek επ' αυτής της απαντήσεως.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Grapini, Branislav Škripek, Τάκης Χατζηγεωργίου, Indrek Tarand και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνει ο Julian King.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας [2015/2343(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Michael Gahler και Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Οι Michael Gahler και Esteban González Pons παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Ian Borg, (Πρόεδρος του Συμβουλίου), εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Jean Arthuis (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden και Charles Goerens.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Κώστας Χρυσόγονος, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Νίκος Ανδρουλάκης, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Κώστας Μαυρίδης, Νότης Μαριάς, Nicola Caputo και Τάκης Χατζηγεωργίου.

Παρεμβαίνουν οι Ian Borg, Michael Gahler και Esteban González Pons.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.3.2017.


17. Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική [2016/2228(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Συνεισηγητές: Urmas Paet και Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

Οι Urmas Paet και Sirpa Pietikäinen παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Jens Nilsson (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Heidi Hautala, Jørn Dohrmann, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Laima Liucija Andrikienė, Christel Schaldemose, Anna Elżbieta Fotyga, Davor Škrlec, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Mark Demesmaeker, Marco Affronte, Tunne Kelam, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Petras Auštrevičius, Τάκης Χατζηγεωργίου, Heidi Hautala και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν οι Julian King, Urmas Paet και Sirpa Pietikäinen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.3.2017.


18. Έκθεση του 2016 για το Μαυροβούνιο (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Μαυροβούνιο [2016/2309(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Charles Tannock (A8-0050/2017)

Ο Charles Tannock παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Ian Borg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Νίκος Ανδρουλάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Cristian Dan Preda, Anneliese Dodds, David McAllister, Peter Kouroumbashev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Isabella De Monte, Eduard Kukan, Željana Zovko και Ivica Tolić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Davor Škrlec.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Charles Tannock.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.3.2017.


19. Ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις (συζήτηση)

Έκθεση για την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις [2016/2008(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

Ο Ramón Jáuregui Atondo παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Isabella Adinolfi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marju Lauristin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Yana Toom, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Max Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, György Schöpflin, Enrique Guerrero Salom και Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Julie Ward, Νότης Μαριάς και Davor Škrlec.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Ramón Jáuregui Atondo.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.3.2017.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 600.410/OJJE).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.05.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου