Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 258kWORD 79k
Kolmapäev, 15. märts 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Esitatud dokumendid
 7.Euroopa Ülemkogu 9.–10. märtsi 2017. aasta kohtumise järeldused, sh Rooma deklaratsioon (arutelu)
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 9.Hääletused
  
9.1.ELi ja Brasiilia vaheline leping: kontsessioonide muutmine Horvaatia loendis selle riigi ELiga ühinemise käigus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.2.Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.3.DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamine Kreekas * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.4.Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alased õigusnormid ***II (hääletus)
  
9.5.Sagedusala 470–790 MHz kasutamine liidus ***I (hääletus)
  
9.6.ELi kodanike vaba liikumise ja töötamise takistused siseturul (hääletus)
  
9.7.Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale (hääletus)
  
9.8.2018. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Temaatiline arutelu – ELi julgeoleku tegevuskava: aasta pärast Brüsseli rünnakuid (arutelu)
 14.Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustus (arutelu)
 15.Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja rahastamist käsitleva määruse läbivaatamine (arutelu)
 16.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseaduslik, õiguslik ja institutsiooniline mõju ning Lissaboni lepingust tulenevad võimalused (arutelu)
 17.ELi integreeritud Arktika-poliitika (arutelu)
 18.2016. aasta Montenegro aruanne (arutelu)
 19.E-demokraatia võimalused ja probleemid ELis (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.15.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Zimbabwe, pastor Evan Mawarire juhtum (2017/2608(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Jan Zahradil ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel: Zimbabwe, pastor Evan Mawarire juhtum (B8-0191/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ricardo Serrão Santos fraktsiooni S&D nimel: Zimbabwe, pastor Evan Mawarire juhtum (B8-0194/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel: Zimbabwe, pastor Evan Mawarire juhtum (B8-0196/2017);

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel: Zimbabwe, pastor Evan Mawarire juhtum (B8-0200/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica ja Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel: Zimbabwe, pastor Evan Mawarire juhtum (B8-0224/2017).

II.   Ukraina poliitvangid Venemaal ja Krimmi olukord (2017/2596(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel: Ukraina poliitvangid Venemaal ja Krimmi olukord (B8-0190/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Ruža Tomašić ja Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel: Ukraina poliitvangid Venemaal ja Krimmi olukord (B8-0192/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel: Ukraina poliitvangid Venemaal ja Krimmi olukord (B8-0195/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel: Ukraina poliitvangid Venemaal ja Krimmi olukord (B8-0198/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica ja Sandra Kalniete fraktsiooni PPE nimel: Ukraina poliitvangid Venemaal ja Krimmi olukord (B8-0221/2017);

III.   Filipiinid, senaator Leila M. De Lima juhtum (2017/2597(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel: Filipiinid, senaator Leila M. De Lima juhtum (B8-0193/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel: Filipiinid, senaator Leila M. De Lima juhtum (B8-0197/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel: Filipiinid, senaator Leila M. De Lima juhtum (B8-0199/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post ja Neena Gill fraktsiooni S&D nimel: Filipiinid, senaator Leila M. De Lima juhtum (B8-0222/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel: Filipiinid (B8-0223/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel: Filipiinid, senaator Leila M. De Lima juhtum (B8-0225/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere ja Dubravka Šuica fraktsiooni PPE nimel: Filipiinid, senaator Leila M. De Lima juhtum (B8-0226/2017).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–452) kasutamisega teatavates lihavalmististes (D048361/03 - 2017/2587(RPS) - tähtaeg: 3. mai 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa seoses butaani (E 943a), isobutaani (E 943b) ja propaani (E 944) kasutamisega toiduvärvivalmististes (D048363/04 - 2017/2604(RPS) - tähtaeg: 10. mai 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses nitritite (E 249–250) kasutamisega tootes golonka peklowana (D048366/03 - 2017/2592(RPS) - tähtaeg: 4. mai 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 sinihappe maksimaalse sisalduse suhtes lõpptarbija jaoks turule lastud töötlemata tervetes, peenestatud, jahvatatud, purustatud või hakitud aprikoosituumades (D048376/04 - 2017/2590(RPS) - tähtaeg: 4. juuni 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 68/2013 söödamaterjalide kataloogi kohta (D048781/02 - 2017/2584(RPS) - tähtaeg: 2. juuni 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni määrus, millega parandatakse määruse (EL) nr 432/2012 (millega kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited) bulgaaria-, hispaania-, portugali-, saksa- ja soomekeelset versiooni (D049950/01 - 2017/2607(RPS) - tähtaeg: 10. juuni 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: JURI, IMCO


4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/117, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Läänemeres ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2015/1778 (C(2017)01249 - 2017/2588(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 2. märtsist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta kõnealuse määruse kohaldamisest vabastatud üksuste loetelu osas (C(2017)01324 - 2017/2589(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 2. märtsist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/921 seoses teatatud kasutamata koguste ümberjaotamisega vastavalt kõnealuse määruse artikli 2 lõikele 4 (C(2017)01373 - 2017/2591(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 3. märtsist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega (C(2017)01473 - 2017/2602(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 8. märtsist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL), millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse filterklaasides ja peegeldusstandardina kasutatavates klaasides leiduvat kaadmiumi ja pliid (C(2017)01518 - 2017/2609(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märtsist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni Delegeeritud Direktiiv (EL), millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse külmutusagensit sisaldavate kompressorite laagriliudades ja -puksides kasutatavat pliid (C(2017)01521 - 2017/2613(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märtsist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 puu- ja köögivilja ning töödeldud puu- ja köögivilja sektorite osas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 neis sektorites kohaldatavate karistuste osas ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 (C(2017)01528 - 2017/2610(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. märtsist 2017

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI


5. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kohtu assigneeringute ümberpaigutamisele INF 1/2017.


6. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud Euroopa Kohus ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 2-INF/2017 – Euroopa Kohus (N8-0007/2017 - C8-0109/2017 - 2017/2042(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 03/2017 – III jagu – Komisjon (N8-0008/2017 - C8-0111/2017 - 2017/2045(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 04/2017 – III jagu – Komisjon (N8-0009/2017 - C8-0112/2017 - 2017/2046(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 05/2017 – III jagu – Komisjon (N8-0010/2017 - C8-0113/2017 - 2017/2047(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


7. Euroopa Ülemkogu 9.–10. märtsi 2017. aasta kohtumise järeldused, sh Rooma deklaratsioon (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 9.–10. märtsi 2017. aasta kohtumise järeldused, sh Rooma deklaratsioon (2017/2515(RSP))

Juhataja esines arutelu sissejuhatuseks lühikese avaldusega.

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja), Jean-Claude Juncker (komisjoni president), Paolo Gentiloni (Itaalia peaminister) ja Louis Grech (nõukogu eesistuja) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Matteo Salvini fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Angelika Niebler, Maria João Rodrigues, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Martina Anderson, Alyn Smith, Paul Nuttall, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Roberts Zīle, Pavel Telička, Barbara Spinelli, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Sotirios Zarianopoulos, Franck Proust, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Alexander Graf Lambsdorff, Eleonora Forenza, Peter Lundgren, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, Jeppe Kofod, Notis Marias, David Casa, Patrizia Toia, Csaba Sógor, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Jo Leinen, Mariya Gabriel, Ramón Jáuregui Atondo, Marita Ulvskog, Gilles Pargneaux ja Paul Tang.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Andrus Ansip (komisjoni asepresident) ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

8. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Juhataja teatas, et ta ei ole saanud ühtegi taotlust seoses otsusega alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi, millele on osutatud esmaspäevase istungi protokollis (13.3.2017 protokollipunkt 5).

Seega võivad komisjonid alustada läbirääkimisi.

°
° ° °

Sõna võttis James Carver.


9. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


9.1. ELi ja Brasiilia vaheline leping: kontsessioonide muutmine Horvaatia loendis selle riigi ELiga ühinemise käigus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus) sõlmimise kohta [13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0078)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


9.2. Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis [12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Maria Grapini (A8-0051/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0079)


9.3. DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamine Kreekas * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Kreekas [12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0053/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0080)


9.4. Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alased õigusnormid ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2017)0081)


9.5. Sagedusala 470–790 MHz kasutamine liidus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus sagedusala 470–790 MHz kasutamise kohta liidus [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0082)


9.6. ELi kodanike vaba liikumise ja töötamise takistused siseturul (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 216 lõike 2 kohaselt Cecilia Wikström PETI-komisjoni nimel ELi kodanike liikumis- ja töötamisvabaduse takistuste kohta siseturul (2016/3042(RSP)) (B8-0179/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0083)


9.7. Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000152/2016), mille esitas(id) Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune ja Edouard Martin komisjonile: Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Arutelu toimus 15. veebruaril 2017 (15.2.2017 protokollipunkt 15)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 128 lõike 5 kohaselt Karima Delli TRAN-komisjoni nimel komisjoni heakskiidu kohta Saksamaa maanteemaksu kehtestamise muudetud kavale (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0084)


9.8. 2018. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (hääletus)

Raport 2018. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon [2016/2323(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0085

(Istung katkestati mõneks minutiks, et oodata ära hääletuse selgitused.)


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus teisele lugemisele Karin Kadenbach - A8-0022/2017
Monica Macovei, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Nicola Caputo ja Franc Bogovič

Raport: Patrizia Toia - A8-0327/2016
Monica Macovei, Stefano Maullu ja Nicola Caputo

Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale - (2017/2526(RSP)) - B8-0180/2017
Nicola Caputo ja Franc Bogovič

Raport: Siegfried Mureşan - A8-0060/2017
Paloma López Bermejo.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 12.55 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Temaatiline arutelu – ELi julgeoleku tegevuskava: aasta pärast Brüsseli rünnakuid (arutelu)

Temaatiline arutelu – ELi julgeoleku tegevuskava: aasta pärast Brüsseli rünnakuid (2017/2605(RSP))

Juhataja tutvustas temaatilise arutelu menetlust (kodukorra artikkel 153a).

Roberta Metsola (fraktsiooni PPE nimel) avas arutelu.

Sõna võtsid Ian Borg (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Claude Rolin fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht eelmise sõnavõtja märkuste kohta, Mara Bizzotto, kes selgitas neid märkusi (juhataja ütles, et Mara Bizzotto märkusi kontrollitakse), Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson ja Cristian Dan Preda.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Sõna võtsid Julian King (komisjoni liige) ja Ian Borg.

Arutelu lõpetati.


14. Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustus (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu süsteem konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla vastutustundlike importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmist käsitleva enesesertifitseerimise jaoks [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Joachim Zeller, David Martin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Louis Michel, Eleonora Forenza, Jean-Luc Schaffhauser, Bernd Lange, Lola Sánchez Caldentey, Seb Dance, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Emmanuel Maurel ja Karoline Graswander-Hainz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná ja Igor Šoltes.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Iuliu Winkler.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.3.2017 protokollipunkt 6.5.


15. Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja rahastamist käsitleva määruse läbivaatamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000007/2017), mille esitas(id) Danuta Maria Hübner AFCO-komisjoni nimel komisjonile: Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist käsitleva määruse läbivaatamine (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner esitas küsimuse.

Julian King (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid György Schöpflin fraktsiooni PPE nimel, Claudia Țapardel fraktsiooni S&D nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel, António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel ja David Coburn, kes esitas sinist kaarti tõstes talle küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid António Marinho e Pinto, kes vastas küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel, Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta), Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, ja Marek Jurek selle vastuse kohta.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand ja Jean-Paul Denanot.

Sõna võttis Julian King.

Arutelu lõpetati.


16. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseaduslik, õiguslik ja institutsiooniline mõju ning Lissaboni lepingust tulenevad võimalused (arutelu)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseadusliku, õigusliku ja institutsioonilise mõju ning Lissaboni lepingust tulenevate võimaluste kohta [2015/2343(INI)] - Väliskomisjon - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Michael Gahler ja Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Michael Gahler ja Esteban González Pons tutvustasid raportit.

Sõna võttis Ian Borg (ametis olev eesistuja) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Jean Arthuis (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Arnaud Danjean fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patrick O'Flynn fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden ja Charles Goerens.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Nikos Androulakis, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina ja Othmar Karas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Notis Marias, Nicola Caputo ja Takis Hadjigeorgiou.

Sõna võtsid Ian Borg, Michael Gahler ja Esteban González Pons.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.3.2017 protokollipunkt 6.7.


17. ELi integreeritud Arktika-poliitika (arutelu)

Raport Euroopa Liidu integreeritud Arktika-poliitika kohta [2016/2228(INI)] - Väliskomisjon - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöörid: Urmas Paet ja Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

Urmas Paet ja Sirpa Pietikäinen tutvustasid raportit.

Sõna võttis Julian King (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jarosław Wałęsa (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Jens Nilsson (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Heidi Hautala, Jørn Dohrmann fraktsiooni ECR nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Sõna võtsid Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Laima Liucija Andrikienė, Christel Schaldemose, Anna Elżbieta Fotyga, Davor Škrlec, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Mark Demesmaeker, Marco Affronte, Tunne Kelam, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström ja José Inácio Faria.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võtsid Julian King, Urmas Paet ja Sirpa Pietikäinen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.3.2017 protokollipunkt 6.8.


18. 2016. aasta Montenegro aruanne (arutelu)

Raport komisjoni 2016. aasta Montenegro aruande kohta [2016/2309(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Charles Tannock (A8-0050/2017)

Charles Tannock tutvustas raportit.

Sõna võttis Ian Borg (nõukogu eesistuja) ja Julian King (komisjoni liige).

Sõna võtsid Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel, Nikos Androulakis fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Cristian Dan Preda, Anneliese Dodds, David McAllister, Peter Kouroumbashev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Isabella De Monte, Eduard Kukan, Željana Zovko ja Ivica Tolić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Davor Škrlec.

Sõna võtsid Julian King ja Charles Tannock.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.3.2017 protokollipunkt 6.9.


19. E-demokraatia võimalused ja probleemid ELis (arutelu)

Raport e-demokraatia võimaluste ja probleemide kohta Euroopa Liidus [2016/2008(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

Ramón Jáuregui Atondo tutvustas raportit.

Sõna võttis Julian King (komisjoni liige).

Sõna võtsid Isabella Adinolfi (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Marju Lauristin fraktsiooni S&D nimel, Yana Toom fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Max Andersson fraktsiooni Verts/ALE nimel, György Schöpflin, Enrique Guerrero Salom ja Carlos Zorrinho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julie Ward, Notis Marias ja Davor Škrlec.

Sõna võtsid Julian King ja Ramón Jáuregui Atondo.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.3.2017 protokollipunkt 6.10.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 600.410/OJJE).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.05.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca

Õigusteave - Privaatsuspoliitika