Indeks 
Zapisnik
PDF 264kWORD 79k
Srijeda, 15. ožujka 2017. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 4.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 5.Prijenos odobrenih sredstava
 6.Podnošenje dokumenata
 7.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 9. i 10. ožujka 2017., uključujući Rimsku deklaraciju (rasprava)
 8.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 9.Glasovanje
  
9.1.Sporazum između EU-a i Brazila: izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Pokretanje automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Danskoj * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Pokretanje automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Grčkoj * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.4.Propisi o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja ***II (glasovanje)
  
9.5.Uporaba frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji ***I (glasovanje)
  
9.6.Prepreke slobodnom kretanju i radu građana EU-a na unutarnjem tržištu (glasovanje)
  
9.7.Odobrenje koje je Komisija dala izmijenjenom planu Njemačke o uvođenju cestarina (glasovanje)
  
9.8.Smjernice za proračun za 2018. - dio III. (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Tematska rasprava - Europski program sigurnosti: godinu dana nakon napada u Bruxellesu (rasprava)
 14.Postupanje s dužnom pažnjom u lancu opskrbe uvoznika minerala i metala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja (rasprava)
 15.Preispitivanje Uredbe o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (rasprava)
 16.Ustavne, pravne i institucijske posljedice zajedničke sigurnosne i obrambene politike: mogućnosti koje daje Ugovor iz Lisabona (rasprava)
 17.Integrirana politika Europske unije za Arktik (rasprava)
 18.Izvješće o Crnoj Gori za 2016. (rasprava)
 19.E-demokracija u EU-u: potencijal i izazovi (rasprava)
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:15 h.


2. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili klubovi zastupnika podnijeli su zahtjeve za organizaciju takve rasprave, u skladu s člankom 135. Poslovnika, za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Zimbabve, slučaj pastora Evana Mawarirea (2017/2608(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Jan Zahradil i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, na temu Zimbabve, slučaj pastora Evana Mawarirea (B8-0191/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post i Ricardo Serrão Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, na temu Zimbabve, slučaj pastora Evana Mawarirea (B8-0194/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva i Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, na temu Zimbabve, slučaj pastora Evana Mawarirea (B8-0196/2017);

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, na temu Zimbabve, slučaj pastora Evana Mawarirea (B8-0200/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica i Francisco José Millán Mon, u ime Kluba zastupnika PPE-a, na temu Zimbabve, slučaj pastora Evana Mawarirea (B8-0224/2017).

II.   Ukrajinski politički zatvorenici u Rusiji i situacija na Krimu (2017/2596(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė i Igor Šoltes ,u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o ukrajinskim političkim zatvorenicima u Rusiji i situaciji na Krimu (B8-0190/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Ruža Tomašić i Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o ukrajinskim političkim zatvorenicima u Rusiji i situaciji na Krimu (B8-0192/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin i Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o ukrajinskim političkim zatvorenicima u Rusiji i situaciji na Krimu (B8-0195/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o ukrajinskim političkim zatvorenicima u Rusiji i situaciji na Krimu (B8-0198/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica i Sandra Kalniete, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o ukrajinskim političkim zatvorenicima u Rusiji i situaciji na Krimu (B8-0221/2017);

III.   Filipini, slučaj senatorice Leile M. De Lime (2017/2597(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, na temu Filipini, slučaj senatorice Leile M. De Lime (B8-0193/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, na temu Filipini, slučaj senatorice Leile M. De Lime (B8-0197/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi i Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, na temu Filipini, slučaj senatorice Leile M. De Lime (B8-0199/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post i Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a, na temu Filipini, slučaj senatorice Leile M. De Lime (B8-0222/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, na temu Filipini, slučaj senatorice Leile M. De Lime (B8-0223/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, na temu Filipini, slučaj senatorice Leile M. De Lime (B8-0225/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere i Dubravka Šuica, u ime Kluba zastupnika PPE-a, na temu Filipini, slučaj senatorice Leile M. De Lime (B8-0226/2017).

Vrijeme za izlaganje raspodijelit će se u skladu s člankom 162. Poslovnika.


3. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe fosforne kiseline – fosfata – di-, tri- i polifosfata (E 338 – 452) u određenim mesnim pripravcima (D048361/03 - 2017/2587(RPS) rok: 3. svibnja 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe butana (E 943a), izobutana (E 943b) i propana (E 944) u smjesama bojila (D048363/04 - 2017/2604(RPS) rok: 10. svibnja 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe nitrita (E 249 – 250) u proizvodu golonka peklowana (D048366/03 - 2017/2592(RPS) rok: 4. svibnja 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najveće dopuštene količine cijanovodične kiseline u neprerađenim cijelim, mrvljenim, mljevenim, gnječenim i sjeckanim jezgrama marelice stavljenima na tržište za krajnjeg potrošača (D048376/04 - 2017/2590(RPS) rok: 4. lipnja 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 68/2013 o Katalogu krmiva (D048781/02 - 2017/2584(RPS) rok: 2. lipnja 2017.)
upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Uredba Komisije o ispravku verzija Uredbe (EU) br. 432/2012 o utvrđivanju popisa dopuštenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece, na bugarskom, finskom, njemačkom, portugalskom i španjolskom jeziku (D049950/01 - 2017/2607(RPS) rok: 10. lipnja 2017.)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI
mišljenje: JURI, IMCO


4. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/117 o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Baltičkom moru i stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2015/1778 (C(2017)01249 - 2017/2588(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 2. ožujka 2017.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu popisa izuzetih subjekata (C(2017)01324 - 2017/2589(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 2. ožujka 2017.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/921 u pogledu preraspodjele neiskorištenih količina prijavljenih u skladu s člankom 2. stavkom 4. te Uredbe (C(2017)01373 - 2017/2591(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 3. ožujka 2017.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, preispitivanjem i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjivanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata (C(2017)01473 - 2017/2602(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 8. ožujka 2017.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Prilog Delegiranoj direktivi Komisije (EU) o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za kadmij i olovo u filtarskom staklu i staklu korištenom za standarde reflektance (C(2017)01518 - 2017/2609(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2017.

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u blazinicama i košuljicama ležajeva za određene kompresore s rashladnim sredstvom (C(2017)01521 - 2017/2613(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2017.

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu novčanih kazni koje će se primjenjivati u tim sektorima i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 (C(2017)01528 - 2017/2610(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2017.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI


5. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je ne uložiti prigovor na prijenos odobrenih sredstava Sudu INF 1/2017.


6. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti Suda i Komisije:

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 2/2017 - Sud Europske unije (N8-0007/2017 - C8-0109/2017 - 2017/2042(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 03/2017. - Odjeljak III - Komisija (N8-0008/2017 - C8-0111/2017 - 2017/2045(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 04/2017. - Odjeljak III - Komisija (N8-0009/2017 - C8-0112/2017 - 2017/2046(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 05/2017. - Odjeljak III - Komisija (N8-0010/2017 - C8-0113/2017 - 2017/2047(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG


7. Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 9. i 10. ožujka 2017., uključujući Rimsku deklaraciju (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 9. i 10. ožujka 2017., uključujući Rimsku deklaraciju (2017/2515(RSP))

Predsjednik je dao kratak uvod u raspravu.

Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća), Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije), Paolo Gentiloni (predsjednik talijanskog Vijeća ministara) i Louis Grech (predsjedatelj Vijeća) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Matteo Salvini, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Angelika Niebler, Maria João Rodrigues, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Martina Anderson, Alyn Smith, Paul Nuttall, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Roberts Zīle, Pavel Telička, Barbara Spinelli, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Sotirios Zarianopoulos, Franck Proust, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Alexander Graf Lambsdorff, Eleonora Forenza, Peter Lundgren, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, Jeppe Kofod, Notis Marias, David Casa, Patrizia Toia, Csaba Sógor, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Jo Leinen, Mariya Gabriel, Ramón Jáuregui Atondo, Marita Ulvskog, Gilles Pargneaux i Paul Tang.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo i Georgios Epitideios.

Govorili su: Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije) i Donald Tusk.

Rasprava je zaključena.


PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

8. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednica je objavila da nije zaprimila nijedan zahtjev u vezi s odlukama da se pokrenu međuinstitucijski pregovori najavljeni u zapisniku od ponedjeljka (točka 5 zapisnika od 13.3.2017.).

Odbori mogu pokrenuti pregovore.

°
° ° °

Govorio je James Carver.


9. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


9.1. Sporazum između EU-a i Brazila: izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o zaključcima Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji [13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0078)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


9.2. Pokretanje automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Danskoj * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila (VRD) u Danskoj [12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Maria Grapini (A8-0051/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0079)


9.3. Pokretanje automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Grčkoj * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Grčkoj [12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0053/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0080)


9.4. Propisi o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2017)0081)


9.5. Uporaba frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P8_TA(2017)0082)


9.6. Prepreke slobodnom kretanju i radu građana EU-a na unutarnjem tržištu (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je u skladu s člankom 256. stavkom 2. podnijela Cecilia Wikström, u ime Odbora PETI, o preprekama slobodnom kretanju i radu građana EU-a na unutarnjem tržištu (2016/3042(RSP)) (B8-0179/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0083)


9.7. Odobrenje koje je Komisija dala izmijenjenom planu Njemačke o uvođenju cestarina (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000152/2016) koje je postavio Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune i Edouard Martin, Komisiji: Odobrenje koje je Komisija dala izmijenjenom planu Njemačke o uvođenju cestarina (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Rasprava je održana 15. veljače 2017. (točka 15 zapisnika od 15.2.2017.)

Prijedlog rezolucije koji je u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika podnijela Karima Delli, u ime Odbora TRAN, o odobrenju Komisije za izmijenjeni plan Njemačke o uvođenju cestarina (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0084)


9.8. Smjernice za proračun za 2018. - dio III. (glasovanje)

Izvješće o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2018., dio III. - Komisija [2016/2323(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0085

(Sjednica je nakratko prekinuta u iščekivanju obrazloženja glasovanja.)


10. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Preporuka za drugo čitanje Karin Kadenbach - A8-0022/2017
Monica Macovei, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Nicola Caputo i Franc Bogovič

Izvješće: Patrizia Toia - A8-0327/2016
Monica Macovei, Stefano Maullu i Nicola Caputo

Odobrenje koje je Komisija dala izmijenjenom planu Njemačke o uvođenju cestarina - (2017/2526(RSP)) - B8-0180/2017
Nicola Caputo i Franc Bogovič

Izvješće: Siegfried Mureşan - A8-0060/2017
Paloma López Bermejo.


11. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 12:55 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

12. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


13. Tematska rasprava - Europski program sigurnosti: godinu dana nakon napada u Bruxellesu (rasprava)

Tematska rasprava - Europski program sigurnosti: godinu dana nakon napada u Bruxellesu (2017/2605(RSP))

Predsjednik je predstavio postupak pod nazivom „Tematska rasprava” (članak 153.a Poslovnika) .

Raspravu je započela Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

Govorili su: Ian Borg (predsjedatelj Vijeća) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su: Claude Rolin, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht, koji se osvrnuo na riječi prethodne govornice, Mara Bizzotto, koja je te riječi pojasnila (predsjednik je odgovorio da će se izjava Mare Bizzotto provjeriti), Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson i Cristian Dan Preda.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Govorili su: Julian King (povjerenik Komisije) i Ian Borg.

Rasprava je zaključena.


14. Postupanje s dužnom pažnjom u lancu opskrbe uvoznika minerala i metala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju sustava Unije za samocertificiranje odgovornih uvoznika kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler predstavio je izvješće.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su: Bogdan Brunon Wenta (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Daniel Caspary, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Molly Scott Cato, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Franz Obermayr, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Joachim Zeller, David Martin, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Louis Michel, Eleonora Forenza, Jean-Luc Schaffhauser, Bernd Lange, Lola Sánchez Caldentey, Seb Dance, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Emmanuel Maurel i Karoline Graswander-Hainz.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná i Igor Šoltes.

Govorili su: Cecilia Malmström i Iuliu Winkler.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika od 16.3.2017..


15. Preispitivanje Uredbe o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000007/2017) koje je postavio Danuta Maria Hübner, u ime Odbora AFCO, Komisiji: Revizija Uredbe o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner obrazložila je pitanje.

Julian King (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: György Schöpflin, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Claudia Țapardel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kazimierz Michał Ujazdowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, António Marinho e Pinto, u ime Kluba zastupnika ALDE-a i David Coburn, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice prethodnom govorniku.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: António Marinho e Pinto, koji je odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Josep-Maria Terricabras, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Gerolf Annemans, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane James, nezavisna zastupnica, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, i Marek Jurek u vezi s danim odgovorom.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand i Jean-Paul Denanot.

Govorio je Julian King.

Rasprava je zaključena.


16. Ustavne, pravne i institucijske posljedice zajedničke sigurnosne i obrambene politike: mogućnosti koje daje Ugovor iz Lisabona (rasprava)

Izvješće o ustavnim, pravnim i institucijskim posljedicama zajedničke sigurnosne i obrambene politike: mogućnosti koje daje Ugovor iz Lisabona [2015/2343(INI)] - Odbor za vanjske poslove - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelji: Michael Gahler i Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Michael Gahler i Esteban González Pons predstavili su izvješće.

Govorio je Ian Borg (predsjednik Vijeća), u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Jean Arthuis (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Arnaud Danjean, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kazimierz Michał Ujazdowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jozo Radoš, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sabine Lösing, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tamás Meszerics, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Patrick O'Flynn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden i Charles Goerens.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Nikos Androulakis, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina i Othmar Karas.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Notis Marias, Nicola Caputo i Takis Hadjigeorgiou.

Govorili su: Ian Borg, Michael Gahler i Esteban González Pons.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika od 16.3.2017..


17. Integrirana politika Europske unije za Arktik (rasprava)

Izvješće o integriranoj politici Europske unije za Arktik [2016/2228(INI)] - Odbor za vanjske poslove - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelji: Urmas Paet i Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

Urmas Paet i Sirpa Pietikäinen predstavili su izvješće.

Govorio je Julian King (povjerenik Komisije).

Govorili su: Jarosław Wałęsa (izvjestitelj za mišljenje Odbora PECH), Jens Nilsson (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Liisa Jaakonsaari, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Heidi Hautala, Jørn Dohrmann, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Anneli Jäätteenmäki, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

Govorili su: Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Laima Liucija Andrikienė, Christel Schaldemose, Anna Elżbieta Fotyga, Davor Škrlec, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Mark Demesmaeker, Marco Affronte, Tunne Kelam, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström i José Inácio Faria.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala i Fabio Massimo Castaldo.

Govorili su: Julian King, Urmas Paet i Sirpa Pietikäinen.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.8 zapisnika od 16.3.2017..


18. Izvješće o Crnoj Gori za 2016. (rasprava)

Izvješće o Izvješću Komisije o Crnoj Gori za 2016. [2016/2309(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Charles Tannock (A8-0050/2017)

Charles Tannock predstavio je izvješće.

Govorio je Ian Borg (predsjedatelj Vijeća) i Julian King (povjerenik Komisije).

Govorili su: Andrey Kovatchev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nikos Androulakis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jozo Radoš, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ulrike Lunacek, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Cristian Dan Preda, Anneliese Dodds, David McAllister, Peter Kouroumbashev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Isabella De Monte, Eduard Kukan, Željana Zovko i Ivica Tolić.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Davor Škrlec.

Govorili su: Julian King i Charles Tannock.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.9 zapisnika od 16.3.2017..


19. E-demokracija u EU-u: potencijal i izazovi (rasprava)

Izvješće o e-demokraciji u Europskoj uniji: potencijal i izazovi [2016/2008(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

Ramón Jáuregui Atondo predstavio je izvješće.

Govorio je Julian King (povjerenik Komisije).

Govorili su: Isabella Adinolfi (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT), Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marju Lauristin, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Yana Toom, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Max Andersson, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, György Schöpflin, Enrique Guerrero Salom i Carlos Zorrinho.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julie Ward, Notis Marias i Davor Škrlec.

Govorili su: Julian King i Ramón Jáuregui Atondo.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika od 16.3.2017..


20. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 600.410/OJJE).


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:05 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti