Zoznam 
Zápisnica
PDF 268kWORD 80k
Streda, 15. marca 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Presun rozpočtových prostriedkov
 6.Predloženie dokumentov
 7.Závery zo zasadnutia Európskej rady (9. – 10. marca 2017) vrátane Rímskej deklarácie (rozprava)
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 9.Hlasovanie
  
9.1.Dohoda medzi EÚ a Brazíliou: zmena koncesií v listine Chorvátska v rámci jeho pristúpenia k Európskej únii *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Začatie automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Dánsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Grécku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.4.Potravinové a krmivové právo a pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín ***II (hlasovanie)
  
9.5.Využívanie frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii ***I (hlasovanie)
  
9.6.Prekážky v slobodnom pohybe a práci na vnútornom trhu pre občanov EÚ (hlasovanie)
  
9.7.Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (hlasovanie)
  
9.8.Usmernenia pre rozpočet na rok 2018 – Oddiel III (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Tematická rozprava – Program EÚ v oblasti bezpečnosti: rok po útokoch v Bruseli (rozprava)
 14.Náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (rozprava)
 15.Preskúmanie nariadenia o štatúte a financovaní európskych politických strán a nadácií (rozprava)
 16.Ústavné, právne a inštitucionálne dôsledky spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva (rozprava)
 17.Integrovaná politika EÚ pre Arktídu (rozprava)
 18.Správa o Čiernej Hore za rok 2016 (rozprava)
 19.Elektronická demokracia v EÚ: potenciál a výzvy (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.15 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Zimbabwe, prípad pastora Evana Mawarireho (2017/2608(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Jan Zahradil a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR, na tému Zimbabwe, prípad pastora Evana Mawarireho (B8-0191/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post a Ricardo Serrão Santos, v mene skupiny S&D, na tému Zimbabwe, prípad pastora Evana Mawarireho (B8-0194/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL, na tému Zimbabwe, prípad pastora Evana Mawarireho (B8-0196/2017);

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, na tému Zimbabwe, prípad pastora Evana Mawarireho (B8-0200/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica a Francisco José Millán Mon, v mene skupiny PPE, na tému Zimbabwe, prípad pastora Evana Mawarireho (B8-0224/2017).

II.   Ukrajinskí politickí väzni v Rusku a situácia na Kryme (2017/2596(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė a Igor Šoltes ,v mene skupiny Verts/ALE, na tému Ukrajinskí politickí väzni v Rusku a situácia na Kryme (B8-0190/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Ruža Tomašić a Kosma Złotowski, v mene skupiny ECR, na tému Ukrajinskí politickí väzni v Rusku a situácia na Kryme (B8-0192/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin a Julie Ward, v mene skupiny S&D, na tému Ukrajinskí politickí väzni v Rusku a situácia na Kryme (B8-0195/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, na tému Ukrajinskí politickí väzni v Rusku a situácia na Kryme (B8-0198/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica a Sandra Kalniete, v mene skupiny PPE, na tému Ukrajinskí politickí väzni v Rusku a situácia na Kryme (B8-0221/2017);

III.   Filipíny, prípad senátorky Leily M. De Limovej (2017/2597(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR, na tému Filipíny, prípad senátorky Leily M. De Limovej (B8-0193/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE, na tému Filipíny, prípad senátorky Leily M. De Limovej (B8-0197/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD, na tému Filipíny, prípad senátorky Leily M. De Limovej (B8-0199/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post a Neena Gill, v mene skupiny S&D, na tému Filipíny, prípad senátorky Leily M. De Limovej (B8-0222/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Kostas Chrysogonos, v mene skupiny GUE/NGL, na tému Filipíny (B8-0223/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, na tému Filipíny, prípad senátorky Leily M. De Limovej (B8-0225/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere a Dubravka Šuica, v mene skupiny PPE, na tému Filipíny, prípad senátorky Leily M. De Limovej (B8-0226/2017).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v určitých mäsových prípravkoch (D048361/03 – 2017/2587(RPS) – lehota: 3. máj 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie butánu (E 943a), izobutánu (E 943b) a propánu (E 944) vo farbiacich prípravkoch (D048363/04 – 2017/2604(RPS) – lehota: 10. máj 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie dusitanov (E 249 – 250) v pokrme golonka peklowana (D048366/03 – 2017/2592(RPS) – lehota: 4. máj 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálnu hodnotu obsahu kyanovodíka v nespracovaných celých, drvených, mletých, lúpaných a sekaných marhuľových jadrách umiestňovaných na trh pre konečného spotrebiteľa (D048376/04 – 2017/2590(RPS) – lehota: 4. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 68/2013 o Katalógu kŕmnych surovín (D048781/02 – 2017/2584(RPS) – lehota: 2. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: AGRI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje bulharské, fínske, nemecké, portugalské a španielske znenie nariadenia (EÚ) č. 432/2012, ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D049950/01 – 2017/2607(RPS) – lehota: 10. jún 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: JURI, IMCO


4. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/117, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Baltskom mori a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/1778 (C(2017)01249 – 2017/2588(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. marca 2017

predložené gestorskému výboru: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov (C(2017)01324 – 2017/2589(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. marca 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/921, pokiaľ ide o prerozdelenie nevyužitých množstiev oznámených podľa článku 2 ods. 4 uvedeného nariadenia (C(2017)01373 – 2017/2591(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 3. marca 2017

predložené gestorskému výboru: AGRI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) stanovením regulačných technických predpisov, pokiaľ ide o prezentáciu, obsah, preskúmanie a revíziu dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienky splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov (C(2017)01473 – 2017/2602(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. marca 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku platnú pre kadmium a olovo vo filtračnom skle a v skle používanom na etalóny odrazivosti (C(2017)01518 – 2017/2609(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI

– Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku platnú pre olovo v ložiskových panvách a puzdrách určitých kompresorov s chladivom (C(2017)01521 – 2017/2613(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 (C(2017)01528 – 2017/2610(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. marca 2017

predložené gestorskému výboru: AGRI


5. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že proti návrhu Súdneho dvora na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2017 nevznesie námietky.


6. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty Súdneho dvora a Komisie:

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 2/2017 – Súdny dvor (N8-0007/2017 – C8-0109/2017 – 2017/2042(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 03/2017 – Oddiel III – Komisia (N8-0008/2017 – C8-0111/2017 – 2017/2045(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 04/2017 – Oddiel III – Komisia (N8-0009/2017 – C8-0112/2017 – 2017/2046(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 05/2017 – Oddiel III – Komisia (N8-0010/2017 – C8-0113/2017 – 2017/2047(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG


7. Závery zo zasadnutia Európskej rady (9. – 10. marca 2017) vrátane Rímskej deklarácie (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady (9. – 10. marca 2017) vrátane Rímskej deklarácie (2017/2515(RSP))

Predseda vystúpil na úvod rozpravy s krátkym vyhlásením.

Donald Tusk (predseda Európskej rady), Jean-Claude Juncker (predseda Komisie), Paolo Gentiloni (predseda talianskej vlády) a Louis Grech (predseda Rady) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Matteo Salvini v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Angelika Niebler, Maria João Rodrigues, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Martina Anderson, Alyn Smith, Paul Nuttall, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Roberts Zīle, Pavel Telička, Barbara Spinelli, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Sotirios Zarianopoulos, Franck Proust, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Alexander Graf Lambsdorff, Eleonora Forenza, Peter Lundgren, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, Jeppe Kofod, Notis Marias, David Casa, Patrizia Toia, Csaba Sógor, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Jo Leinen, Mariya Gabriel, Ramón Jáuregui Atondo, Marita Ulvskog, Gilles Pargneaux a Paul Tang.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpili: Andrus Ansip (podpredseda Komisie) a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

8. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predsedajúca oznámila, že jej nebola predložená žiadosť týkajúca sa rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní ohlásených v zápisnici z pondelka (bod 5 zápisnice zo dňa 13.3.2017).

Výbory môžu začať rokovania.

°
° ° °

V rozprave vystúpil James Carver.


9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


9.1. Dohoda medzi EÚ a Brazíliou: zmena koncesií v listine Chorvátska v rámci jeho pristúpenia k Európskej únii *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii [13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0078)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


9.2. Začatie automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Dánsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Dánsku [12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0051/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0079)


9.3. Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Grécku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Grécku [12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A8-0053/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0080)


9.4. Potravinové a krmivové právo a pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2017)0081)


9.5. Využívanie frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P8_TA(2017)0082)


9.6. Prekážky v slobodnom pohybe a práci na vnútornom trhu pre občanov EÚ (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 216 ods. 2 rokovacieho poriadku predložila Cecilia Wikström, v mene výboru PETI, o prekážkach pre občanov EÚ slobodne sa pohybovať a pracovať na vnútornom trhu (2016/3042(RSP)) (B8-0179/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0083)


9.7. Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000152/2016) ktorú položil Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune a Edouard Martin, pre Komisiu: Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Rozprava sa uskutočnila 15. februára 2017 (bod 15 zápisnice zo dňa 15.2.2017)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku predložila Karima Delli, v mene výboru TRAN, o schválení revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0084)


9.8. Usmernenia pre rozpočet na rok 2018 – Oddiel III (hlasovanie)

Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2018, oddiel III – Komisia [2016/2323(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0085

(Rokovanie bolo prerušené na čas predkladania vysvetlení hlasovania.)


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania Karin Kadenbach – A8-0022/2017
Monica Macovei, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Nicola Caputo a Franc Bogovič

Správa: Patrizia Toia - A8-0327/2016
Monica Macovei, Stefano Maullu a Nicola Caputo

Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou – (2017/2526(RSP)) – B8-0180/2017
Nicola Caputo a Franc Bogovič

Správa: Siegfried Mureşan - A8-0060/2017
Paloma López Bermejo.


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Tematická rozprava – Program EÚ v oblasti bezpečnosti: rok po útokoch v Bruseli (rozprava)

Tematická rozprava – Program EÚ v oblasti bezpečnosti: rok po útokoch v Bruseli (2017/2605(RSP))

Predseda uviedol postup „tematická rozprava“ (článok 153a rokovacieho poriadku).

Roberta Metsola v mene skupiny PPE začala rozpravu.

V rozprave vystúpili: Ian Borg (úradujúci predseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Claude Rolin v mene skupiny PPE, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht k vyjadreniam predchádzajúcej rečníčky, Mara Bizzotto so spresňujúcimi informáciami (predsedajúci odpovedal, že výroky Mary Bizzottovej budú overené), Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson a Cristian Dan Preda.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

V rozprave vystúpili: Julian King (člen Komisie) a Ian Borg.

Rozprava sa skončila.


14. Náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler uviedol správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Franz Obermayr v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Joachim Zeller, David Martin, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Louis Michel, Eleonora Forenza, Jean-Luc Schaffhauser, Bernd Lange, Lola Sánchez Caldentey, Seb Dance, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Emmanuel Maurel a Karoline Graswander-Hainz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná a Igor Šoltes.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström a Iuliu Winkler.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 16.3.2017.


15. Preskúmanie nariadenia o štatúte a financovaní európskych politických strán a nadácií (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000007/2017), ktorú položila Danuta Maria Hübner, v mene výboru AFCO, pre Komisiu: Preskúmanie nariadenia o štatúte a financovaní európskych politických strán a nadácií (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner rozvinula otázku.

Julian King (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: György Schöpflin v mene skupiny PPE, Claudia Țapardel v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, a David Coburn, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Antóniovi Marinhovi e Pintovi.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: António Marinho e Pinto, ktorý zdvihnutím modrej karty položil otázku Davidovi Coburnovi, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankyňa, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, a Marek Jurek k jeho odpovedi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand a Jean-Paul Denanot.

V rozprave vystúpil Julian King.

Rozprava sa skončila.


16. Ústavné, právne a inštitucionálne dôsledky spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva (rozprava)

Správa o ústavných, právnych a inštitucionálnych dôsledkoch spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva [2015/2343(INI)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Michael Gahler a Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Michael Gahler a Esteban González Pons uviedli správu.

V rozprave vystúpil Ian Borg (predseda Rady), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Jean Arthuis (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Arnaud Danjean v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, Patrick O'Flynn v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden a Charles Goerens.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Nikos Androulakis, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina a Othmar Karas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Notis Marias, Nicola Caputo a Takis Hadjigeorgiou.

V rozprave vystúpili: Ian Borg, Michael Gahler a Esteban González Pons.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 16.3.2017.


17. Integrovaná politika EÚ pre Arktídu (rozprava)

Správa o integrovanej politike Európskej únie pre Arktídu [2016/2228(INI)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajcovia: Urmas Paet a Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

Urmas Paet a Sirpa Pietikäinen uviedli správu.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jarosław Wałęsa (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Jens Nilsson (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Michael Gahler v mene skupiny PPE, Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Heidi Hautala, Jørn Dohrmann v mene skupiny ECR, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL a Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Laima Liucija Andrikienė, Christel Schaldemose, Anna Elżbieta Fotyga, Davor Škrlec, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Mark Demesmaeker, Marco Affronte, Tunne Kelam, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström a José Inácio Faria.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpili: Julian King, Urmas Paet a Sirpa Pietikäinen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 16.3.2017.


18. Správa o Čiernej Hore za rok 2016 (rozprava)

Správa o správe Komisie o Čiernej Hore za rok 2016 [2016/2309(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Charles Tannock (A8-0050/2017)

Charles Tannock uviedol správu.

V rozprave vystúpili Ian Borg (úradujúci predseda Rady) a Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andrey Kovatchev v mene skupiny PPE, Nikos Androulakis v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Cristian Dan Preda, Anneliese Dodds, David McAllister, Peter Kouroumbashev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Isabella De Monte, Eduard Kukan, Željana Zovko a Ivica Tolić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Davor Škrlec.

V rozprave vystúpili: Julian King a Charles Tannock.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo dňa 16.3.2017.


19. Elektronická demokracia v EÚ: potenciál a výzvy (rozprava)

Správa o elektronickej demokracii v Európskej únii: potenciál a výzvy [2016/2008(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

Ramón Jáuregui Atondo uviedol správu.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Isabella Adinolfi (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Marju Lauristin v mene skupiny S&D, Yana Toom v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Max Andersson v mene skupiny Verts/ALE, György Schöpflin, Enrique Guerrero Salom a Carlos Zorrinho.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward, Notis Marias a Davor Škrlec.

V rozprave vystúpili: Julian King a Ramón Jáuregui Atondo.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 16.3.2017.


20. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 600.410/OJJE).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.05 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia