Kazalo 
Zapisnik
PDF 258kWORD 79k
Sreda, 15. marec 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Prerazporeditev sredstev
 6.Predložitev dokumentov
 7.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 9. in 10. marca 2017, vključno z rimsko izjavo (razprava)
 8.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)
 9.Čas glasovanja
  9.1.Sporazum med EU in Brazilijo: spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Hrvaške v okviru njenega pristopa *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.2.Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Danskem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.3.Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Grčiji * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.4.Zakonodaja o živilih in krmi, pravila o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih ***II (glasovanje)
  9.5.Uporaba frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji ***I (glasovanje)
  9.6.Ovire za prosto gibanje in delo državljanov EU na notranjem trgu (glasovanje)
  9.7.Odobritev Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin (glasovanje)
  9.8.Smernice za proračun 2018 – oddelek III (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Tematska razprava - Evropska agenda za varnost: leto po napadih v Bruslju (razprava)
 14.Potrebna skrbnost uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem (razprava)
 15.Pregled uredbe o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (razprava)
 16.Ustavne, pravne in institucionalne posledice skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba (razprava)
 17.Celostna politika EU za Arktiko (razprava)
 18.Poročilo o Črni gori za leto 2016 (razprava)
 19.E-demokracija v EU: potencial in izzivi (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.15.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Zimbabve, primer pastorja Evana Mawarireja (2017/2608(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Jan Zahradil in Ruža Tomašić, v imenu skupine ECR, o Zimbabveju, primer pastorja Evana Mawarireja (B8-0191/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post in Ricardo Serrão Santos, v imenu skupine S&D, o Zimbabveju, primer pastorja Evana Mawarireja (B8-0194/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva in Stelios Kouloglou, v imenu skupine GUE/NGL, o Zimbabveju, primer pastorja Evana Mawarireja (B8-0196/2017);

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE, o Zimbabveju, primer pastorja Evana Mawarireja (B8-0200/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica in Francisco José Millán Mon, v imenu skupine PPE, o Zimbabveju, primer pastorja Evana Mawarireja (B8-0224/2017).

II.   Ukrajinski politični zaporniki v Rusiji in razmere na Krimu (2017/2596(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė in Igor Šoltes ,v imenu skupine Verts/ALE, o ukrajinskih političnih zapornikih v Rusiji in razmerah na Krimu (B8-0190/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Ruža Tomašić in Kosma Złotowski, v imenu skupine ECR, o ukrajinskih političnih zapornikih v Rusiji in razmerah na Krimu (B8-0192/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin in Julie Ward, v imenu skupine S&D, o ukrajinskih političnih zapornikih v Rusiji in razmerah na Krimu (B8-0195/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE, o ukrajinskih političnih zapornikih v Rusiji in razmerah na Krimu (B8-0198/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica in Sandra Kalniete, v imenu skupine PPE, o ukrajinskih političnih zapornikih v Rusiji in razmerah na Krimu (B8-0221/2017);

III.   Filipini, primer senatorke Leile M. de Lima (2017/2597(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek in Ruža Tomašić, v imenu skupine ECR, o Filipinih, primer senatorke Leile M. de Lima (B8-0193/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė in Bodil Valero, v imenu skupine Verts/ALE, o Filipinih, primer senatorke Leile M. de Lima (B8-0197/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi in Beatrix von Storch, v imenu skupine EFDD, o Filipinih, primer senatorke Leile M. de Lima (B8-0199/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post in Neena Gill, v imenu skupine S&D, o Filipinih, primer senatorke Leile M. de Lima (B8-0222/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Kostas Chrysogonos, v imenu skupine GUE/NGL, o Filipinih (B8-0223/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE, o Filipinih, primer senatorke Leile M. de Lima (B8-0225/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere in Dubravka Šuica, v imenu skupine PPE, o Filipinih, primer senatorke Leile M. de Lima (B8-0226/2017).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe fosforjeve (V) kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v nekaterih mesnih pripravkih (D048361/03 - 2017/2587(RPS) - rok: 3. maj 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe butana (E 943a), izobutana (E 943b) in propana (E 944) v pripravkih barvila (D048363/04 - 2017/2604(RPS) - rok: 10. maj 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nitritov (E 249–250) v proizvodu golonka peklowana (D048366/03 - 2017/2592(RPS) - rok: 4. maj 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejne vrednosti za cianovodikovo kislino v nepredelanih celih, zdrobljenih, zmletih, strtih ali sesekljanih mareličnih jedrcih, danih v promet za končnega potrošnika (D048376/04 - 2017/2590(RPS) - rok: 4. junij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 68/2013 o katalogu posamičnih krmil (D048781/02 - 2017/2584(RPS) - rok: 2. junij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Uredba Komisije o popravku bolgarske, finske, nemške, portugalske in španske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 432/2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D049950/01 - 2017/2607(RPS) - rok: 10. junij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: JURI, IMCO


4. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/117 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Baltskem morju in razveljavitvi Uredbe (EU) 2015/1778 (C(2017)01249 - 2017/2588(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. marca 2017
Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi s seznamom izvzetih subjektov (C(2017)01324 - 2017/2589(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 2. marca 2017
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/921 glede prerazporeditve neuporabljenih količin, priglašenih na podlagi člena2(4) navedene uredbe (C(2017)01373 - 2017/2591(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 3. marca 2017
Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov (C(2017)01473 - 2017/2602(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 8. marca 2017
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi kadmija in svinca v filtrskem steklu in steklu za standarde odsevnosti zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2017)01518 - 2017/2609(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2017
Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi PrilogeIII k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v ležalnih skodelah in pušah za nekatere kompresorje s hladilnim sredstvom zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2017)01521 - 2017/2613(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2017
Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe(EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije(EU) št. 543/2011 (C(2017)01528 - 2017/2610(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2017
Posredovano pristojnemu odboru: AGRI


5. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvam odobritev Sodišča INF 1/2017.


6. Predložitev dokumentov

Sodišče in Komisija sta predložila naslednje dokumente:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 2-INF/2017 – Sodišče (N8-0007/2017 - C8-0109/2017 - 2017/2042(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 03/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0008/2017 - C8-0111/2017 - 2017/2045(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 04/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0009/2017 - C8-0112/2017 - 2017/2046(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 05/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0010/2017 - C8-0113/2017 - 2017/2047(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG


7. Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 9. in 10. marca 2017, vključno z rimsko izjavo (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 9. in 10. marca 2017, vključno z rimsko izjavo (2017/2515(RSP))

Predsednik je dal kratko izjavo, s katero je odprl razpravo.

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta), Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije), Paolo Gentiloni (predsednik italijanske vlade ) in Louis Grech (predsedujoči Svetu) so podali izjave.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Raffaele Fitto v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Matteo Salvini v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, Angelika Niebler, Maria João Rodrigues, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Martina Anderson, Alyn Smith, Paul Nuttall, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Roberts Zīle, Pavel Telička, Barbara Spinelli, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Sotirios Zarianopoulos, Franck Proust, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Alexander Graf Lambsdorff, Eleonora Forenza, Peter Lundgren, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, Jeppe Kofod, Notis Marias, David Casa, Patrizia Toia, Csaba Sógor, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Jo Leinen, Mariya Gabriel, Ramón Jáuregui Atondo, Marita Ulvskog, Gilles Pargneaux in Paul Tang.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo in Georgios Epitideios.

Govorila sta Andrus Ansip (podpredsednik Komisije) in Donald Tusk.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

8. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)

Predsedujoča je sporočila, da ni prejela nobene zahteve glede odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj, ki so bile razglašene za zapisnik seje v ponedeljek, 13.3.2017 (točka 5 zapisnika z dne 13.3.2017).

Odbori lahko začnejo pogajanja.

°
° ° °

Govoril je James Carver.


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


9.1. Sporazum med EU in Brazilijo: spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Hrvaške v okviru njenega pristopa *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji [13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0078)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


9.2. Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Danskem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Danskem [12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka Maria Grapini (A8-0051/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0079)


9.3. Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Grčiji * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Grčiji [12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A8-0053/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0080)


9.4. Zakonodaja o živilih in krmi, pravila o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES in Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2017)0081)


9.5. Uporaba frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka Patrizia Toia (A8-0327/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P8_TA(2017)0082)


9.6. Ovire za prosto gibanje in delo državljanov EU na notranjem trgu (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 216(2) Poslovnika vložila Cecilia Wikström, v imenu odbora PETI, o ovirah za prosto gibanje in delo državljanov EU na notranjem trgu (2016/3042(RSP)) (B8-0179/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0083)


9.7. Odobritev Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000152/2016), ki so ga postavili Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune in Edouard Martin, Komisiji: Odobritev Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Razprava je potekala15. februarja 2017 (točka 15 zapisnika z dne 15.2.2017)

Predlog resolucije,ki ga je v skladu s členom 128(5) Poslovnika vložila Karima Delli, v imenu odbora TRAN, o odobritvi Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0084)


9.8. Smernice za proračun 2018 – oddelek III (glasovanje)

Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2018, oddelek III – Komisija [2016/2323(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0085

(Seja se je v pričakovanju obrazložitev glasovanja za trenutek prekinila.)


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo za drugo obravnavo Karin Kadenbach - A8-0022/2017
Monica Macovei, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Nicola Caputo in Franc Bogovič

Poročilo: Patrizia Toia - A8-0327/2016
Monica Macovei, Stefano Maullu in Nicola Caputo

Odobritev Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin - (2017/2526(RSP)) - B8-0180/2017
Nicola Caputo in Franc Bogovič

Poročilo: Siegfried Mureşan - A8-0060/2017
Paloma López Bermejo.


11. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.55, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Tematska razprava - Evropska agenda za varnost: leto po napadih v Bruslju (razprava)

Tematska razprava - Evropska agenda za varnost: leto po napadih v Bruslju (2017/2605(RSP))

Predsednik je predstavil postopek glede tematske razprave (člen 153(a) Poslovnika).

Roberta Metsola v imenu skupine PPE je odprla razpravo.

Govorila sta Ian Borg (predsedujoči Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Claude Rolin v imenu skupine PPE, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht, o izjavah prejšnje govornice, Mara Bizzotto, ki je izjave natančneje razložila (predsednik je odgovoril, da bodo izjave Mare Bizzotto preverili), Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson in Cristian Dan Preda.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Govorila sta Julian King (član Komisije) in Ian Borg.

Razprava se je zaključila.


14. Potrebna skrbnost uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti odgovornih uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude in zlato z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler je predstavil poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Bogdan Brunon Wenta (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Daniel Caspary v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, Franz Obermayr v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Joachim Zeller, David Martin, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Louis Michel, Eleonora Forenza, Jean-Luc Schaffhauser, Bernd Lange, Lola Sánchez Caldentey, Seb Dance, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Emmanuel Maurel in Karoline Graswander-Hainz.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná in Igor Šoltes.

Govorila sta Cecilia Malmström in Iuliu Winkler.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika z dne 16.3.2017.


15. Pregled uredbe o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000007/2017) ki ga je postavil Danuta Maria Hübner, v imenu odbora AFCO, Komisiji: Pregled uredbe o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner je predstavila vprašanje.

Julian King (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so György Schöpflin v imenu skupine PPE, Claudia Țapardel v imenu skupine S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v imenu skupine ECR, António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE, in David Coburn, ki je prejšnjemu govorniku z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so António Marinho e Pinto, ki je odgovoril na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Gerolf Annemans v imenu skupine ENF, Diane James samostojna poslanka, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, in Marek Jurek o tem odgovoru.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand in Jean-Paul Denanot.

Govoril je Julian King.

Razprava se je zaključila.


16. Ustavne, pravne in institucionalne posledice skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba (razprava)

Poročilo o ustavnih, pravnih in institucionalnih posledicah skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba [2015/2343(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Michael Gahler in Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Michael Gahler in Esteban González Pons sta predstavila poročilo.

Govoril je Ian Borg (predsedujoči Svetu), v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Jean Arthuis (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Arnaud Danjean v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v imenu skupine ECR, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE, Patrick O'Flynn v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden in Charles Goerens.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorili so Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Nikos Androulakis, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina in Othmar Karas.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Notis Marias, Nicola Caputo in Takis Hadjigeorgiou.

Govorili so Ian Borg, Michael Gahler in Esteban González Pons.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika z dne 16.3.2017.


17. Celostna politika EU za Arktiko (razprava)

Poročilo o celostni politiki Evropske unije za Arktiko [2016/2228(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Soporočevalca: Urmas Paet in Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

Urmas Paet in Sirpa Pietikäinen sta predstavila poročilo.

Govoril je Julian King (član Komisije).

Govorili so Jarosław Wałęsa (pripravljavec mnenja odbora PECH), Jens Nilsson (pripravljavec mnenja odbora REGI), Michael Gahler v imenu skupine PPE, Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Heidi Hautala, Jørn Dohrmann v imenu skupine ECR, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

Govorili so Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, Laima Liucija Andrikienė, Christel Schaldemose, Anna Elżbieta Fotyga, Davor Škrlec, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Mark Demesmaeker, Marco Affronte, Tunne Kelam, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström in José Inácio Faria.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala in Fabio Massimo Castaldo.

Govorili so Julian King, Urmas Paet in Sirpa Pietikäinen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.8 zapisnika z dne 16.3.2017.


18. Poročilo o Črni gori za leto 2016 (razprava)

Poročilo o poročilu Komisije o Črni gori za leto 2016 [2016/2309(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Charles Tannock (A8-0050/2017)

Charles Tannock je predstavil poročilo.

Govorila sta Ian Borg (predsedujoči Svetu) in Julian King (član Komisije).

Govorili so Andrey Kovatchev v imenu skupine PPE, Nikos Androulakis v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Cristian Dan Preda, Anneliese Dodds, David McAllister, Peter Kouroumbashev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Isabella De Monte, Eduard Kukan, Željana Zovko in Ivica Tolić.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Davor Škrlec.

Govorila sta Julian King in Charles Tannock.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.9 zapisnika z dne 16.3.2017.


19. E-demokracija v EU: potencial in izzivi (razprava)

Poročilo o e-demokraciji v Evropski uniji: potencial in izzivi [2016/2008(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

Ramón Jáuregui Atondo je predstavil poročilo.

Govoril je Julian King (član Komisije).

Govorili so Isabella Adinolfi (pripravljavka mnenja odbora CULT), Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Marju Lauristin v imenu skupine S&D, Yana Toom v imenu skupine ALDE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Max Andersson v imenu skupine Verts/ALE, György Schöpflin, Enrique Guerrero Salom in Carlos Zorrinho.

Po postopku "catch the eye" so govorili Julie Ward, Notis Marias in Davor Škrlec.

Govorila sta Julian King in Ramón Jáuregui Atondo.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika z dne 16.3.2017.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 600.410/OJJE).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.05.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov