Index 
Protokoll
PDF 265kWORD 78k
Onsdagen den 15 mars 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Anslagsöverföringar
 6.Inkomna dokument
 7.Slutsatserna från Europeiska rådets möte (9–10 mars), inklusive Romdeklarationen (debatt)
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 9.Omröstning
  
9.1.Avtal mellan EU och Brasilien: ändring av medgivanden i Kroatiens bindningslista i samband med landets anslutning till EU *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Danmark * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Grekland * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa och växtskyddsmedel ***II (omröstning)
  
9.5.Användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen ***I (omröstning)
  
9.6.Hinder för unionsmedborgares fria rörlighet och frihet att arbeta på den inre marknaden (omröstning)
  
9.7.Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter (omröstning)
  
9.8.Riktlinjer för budgetåret 2018 – avsnitt III (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Debatt om aktuella frågor – EU:s säkerhetsagenda: ett år efter attentaten i Bryssel (debatt)
 14.Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos importörer av mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (debatt)
 15.Översyn av förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (debatt)
 16.Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder (debatt)
 17.En integrerad EU-politik för Arktis (debatt)
 18.Rapport för 2016 om Montenegro (debatt)
 19.E-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.15.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire (2017/2608(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Jan Zahradil och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, om Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire (B8-0191/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post och Ricardo Serrão Santos, för S&D-gruppen, om Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire (B8-0194/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen, om Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire (B8-0196/2017);

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire (B8-0200/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica och Francisco José Millán Mon, för PPE-gruppen, om Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire (B8-0224/2017).

II.   Ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim (2017/2596(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė och Igor Šoltes ,för Verts/ALE-gruppen, om ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim (B8-0190/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Ruža Tomašić och Kosma Złotowski, för ECR-gruppen, ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim (B8-0192/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin och Julie Ward, för S&D-gruppen, ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim (B8-0195/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim (B8-0198/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica och Sandra Kalniete, för PPE-gruppen, ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim (B8-0221/2017);

III.   Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima (2017/2597(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, om Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima (B8-0193/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen, om Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima (B8-0197/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen, om Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima (B8-0199/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post och Neena Gill, för S&D-gruppen, om Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima (B8-0222/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Kostas Chrysogonos, för GUE/NGL-gruppen, om Filippinerna (B8-0223/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima (B8-0225/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere och Dubravka Šuica, för PPE-gruppen, om Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima (B8-0226/2017).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i vissa köttberedningar (D048361/03 - 2017/2587(RPS) - tidsfrist: 3 maj 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av butan (E 943 a), isobutan (E 943 b) och propan (E 944) i färgberedningar (D048363/04 - 2017/2604(RPS) - tidsfrist: 10 maj 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av nitriter (E 249–250) i golonka peklowana (D048366/03 - 2017/2592(RPS) - tidsfrist: 4 maj 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärdet för vätecyanid i obearbetade hela, malda, krossade eller hackade aprikoskärnor som släpps ut på marknaden till slutkonsumenter (D048376/04 - 2017/2590(RPS) - tidsfrist: 4 juni 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 68/2013 om en förteckning över foderråvaror (D048781/02 - 2017/2584(RPS) - tidsfrist: 2 juni 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens förordning om rättelse av de bulgariska, finska, portugisiska, spanska och tyska språkversionerna av förordning (EU) nr 432/2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D049950/01 - 2017/2607(RPS) - tidsfrist: 10 juni 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: JURI, IMCO


4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/117 om bevarandeåtgärder för fisket för att skydda Östersjöns marina miljö och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2015/1778 (C(2017)01249 - 2017/2588(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 2 mars 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister vad gäller förteckningen över undantagna enheter (C(2017)01324 - 2017/2589(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 2 mars 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/921 vad gäller omfördelning av outnyttjade kvantiteter som meddelats i enlighet med artikel2.4 i förordningen (C(2017)01373 - 2017/2591(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 3 mars 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och ändring samt för villkoren för fullgörandet av kravet på tillhandahållande av sådana faktablad (C(2017)01473 - 2017/2602(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 8 mars 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade direktiv (EU) om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kadmium och bly i filterglas och glas som används för reflektansstandarder (C(2017)01518 - 2017/2609(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 13 mars 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lagerskålar och bussningar till vissa kompressorer innehållande kylmedel (C(2017)01521 - 2017/2613(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 13 mars 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller påföljder som ska tillämpas på dessa sektorer och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 (C(2017)01528 - 2017/2610(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 13 mars 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI


5. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte invända mot domstolens anslagsöverföring INF 1/2017.


6. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från domstolen och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring nr 2-INF/2017 – Domstolen (N8-0007/2017 - C8-0109/2017 - 2017/2042(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 03/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0008/2017 - C8-0111/2017 - 2017/2045(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 04/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0009/2017 - C8-0112/2017 - 2017/2046(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 05/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0010/2017 - C8-0113/2017 - 2017/2047(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


7. Slutsatserna från Europeiska rådets möte (9–10 mars), inklusive Romdeklarationen (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatserna från Europeiska rådets möte (9–10 mars), inklusive Romdeklarationen (2017/2515(RSP))

Talmannen inledde debatten med ett kort uttalande.

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande), Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande), Paolo Gentiloni (Italiens premiärminister) och Louis Grech (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Matteo Salvini för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Angelika Niebler, Maria João Rodrigues, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Martina Anderson, Alyn Smith, Paul Nuttall, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Roberts Zīle, Pavel Telička, Barbara Spinelli, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Sotirios Zarianopoulos, Franck Proust, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Alexander Graf Lambsdorff, Eleonora Forenza, Peter Lundgren, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, Jeppe Kofod, Notis Marias, David Casa, Patrizia Toia, Csaba Sógor, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Jo Leinen, Mariya Gabriel, Ramón Jáuregui Atondo, Marita Ulvskog, Gilles Pargneaux och Paul Tang.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo och Georgios Epitideios.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

8. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att hon inte mottagit någon begäran rörande de beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagivits i sammanträdesprotokollet från måndagen den (punkt 5 i protokollet av den 13.3.2017).

Utskotten kunde därmed inleda förhandlingarna.

°
° ° °

Talare: James Carver.


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


9.1. Avtal mellan EU och Brasilien: ändring av medgivanden i Kroatiens bindningslista i samband med landets anslutning till EU *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen [13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0078)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.2. Inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Danmark * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Danmark [12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Maria Grapini (A8-0051/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0079)


9.3. Inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Grekland * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Grekland [12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0053/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0080)


9.4. Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa och växtskyddsmedel ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2017)0081)


9.5. Användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P8_TA(2017)0082)


9.6. Hinder för unionsmedborgares fria rörlighet och frihet att arbeta på den inre marknaden (omröstning)

Resolutionsförslag, i enlighet med artikel 216.2 i arbetsordningen, från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, om hinder för unionsmedborgares fria rörlighet och frihet att arbeta på den inre marknaden (2016/3042(RSP)) (B8-0179/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0083)


9.7. Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000152/2016) från Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune och Edouard Martin, till kommissionen: Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Debatten hade ägt rum den 15 februari 2017 (punkt 15 i protokollet av den 15.2.2017)

Resolutionsförslag, i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen, från Karima Delli, för utskottet TRAN, om kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införande av vägavgifter (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0084)


9.8. Riktlinjer för budgetåret 2018 – avsnitt III (omröstning)

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen [2016/2323(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0085

Sammanträdet avbröts en kort stund i väntan på röstförklaringarna.


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Andrabehandlingsrekommendation Karin Kadenbach - A8-0022/2017
Monica Macovei, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Nicola Caputo och Franc Bogovič

Betänkande Patrizia Toia - A8-0327/2016
Monica Macovei, Stefano Maullu och Nicola Caputo

Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter - (2017/2526(RSP)) - B8-0180/2017
Nicola Caputo och Franc Bogovič

Betänkande Siegfried Mureşan - A8-0060/2017
Paloma López Bermejo.


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.55 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Debatt om aktuella frågor – EU:s säkerhetsagenda: ett år efter attentaten i Bryssel (debatt)

Debatt om aktuella frågor – EU:s säkerhetsagenda: ett år efter attentaten i Bryssel (2017/2605(RSP))

Talmannen redogjorde för förfarandet för ”Debatt om aktuella frågor” (artikel 153a i arbetsordningen).

Roberta Metsola för PPE-gruppen inledde debatten.

Talare: Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Claude Rolin för PPE-gruppen, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht, vilken yttrade sig om inlägget av föregående talare; Mara Bizzotto gjorde ett förtydligande (talmannen svarade att Mara Bizzottos påståenden skulle kontrolleras); Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson och Cristian Dan Preda.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen) och Ian Borg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos importörer av mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Bogdan Brunon Wenta (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Daniel Caspary för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Lampros Fountoulis, grupplös, Joachim Zeller, David Martin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Louis Michel, Eleonora Forenza, Jean-Luc Schaffhauser, Bernd Lange, Lola Sánchez Caldentey, Seb Dance, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Emmanuel Maurel och Karoline Graswander-Hainz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná och Igor Šoltes.

Talare: Cecilia Malmström och Iuliu Winkler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 16.3.2017.


15. Översyn av förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000007/2017) från Danuta Maria Hübner, för utskottet AFCO, till kommissionen: Översyn av förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner utvecklade frågan.

Julian King (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: György Schöpflin för PPE-gruppen, Claudia Țapardel för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen; David Coburn ställde en fråga ("blått kort") till António Marinho e Pinto.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: António Marinho e Pinto, som besvarade frågan ("blått kort") från David Coburn; Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Gerolf Annemans för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från György Schöpflin; Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek; Marek Jurek yttrade sig om detta svar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand och Jean-Paul Denanot.

Talare: Julian King.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder (debatt)

Betänkande om konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder [2015/2343(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Michael Gahler och Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Michael Gahler et Esteban González Pons redogjorde för betänkandet.

Talare: Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Jean Arthuis (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Arnaud Danjean för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden och Charles Goerens.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Nikos Androulakis, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina och Othmar Karas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Notis Marias, Nicola Caputo och Takis Hadjigeorgiou.

Talare: Ian Borg, Michael Gahler och Esteban González Pons.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 16.3.2017.


17. En integrerad EU-politik för Arktis (debatt)

Betänkande om en integrerad EU-politik för Arktis [2016/2228(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Urmas Paet och Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

Urmas Paet och Sirpa Pietikäinen redogjorde för betänkandet.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Jarosław Wałęsa (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Jens Nilsson (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Michael Gahler för PPE-gruppen, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Heidi Hautala; Jørn Dohrmann för ECR-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, och Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Christel Schaldemose, Anna Elżbieta Fotyga, Davor Škrlec, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Mark Demesmaeker, Marco Affronte, Tunne Kelam, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström och José Inácio Faria.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Julian King, Urmas Paet och Sirpa Pietikäinen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 16.3.2017.


18. Rapport för 2016 om Montenegro (debatt)

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Montenegro [2016/2309(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A8-0050/2017)

Charles Tannock redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Andrey Kovatchev för PPE-gruppen, Nikos Androulakis för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Cristian Dan Preda, Anneliese Dodds, David McAllister, Peter Kouroumbashev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Isabella De Monte, Eduard Kukan, Željana Zovko och Ivica Tolić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Davor Škrlec.

Talare: Julian King och Charles Tannock.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 16.3.2017.


19. E-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar (debatt)

Betänkande om e-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar [2016/2008(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

Ramón Jáuregui Atondo redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Isabella Adinolfi (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Marju Lauristin för S&D-gruppen, Yana Toom för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Max Andersson för Verts/ALE-gruppen, György Schöpflin, Enrique Guerrero Salom och Carlos Zorrinho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Notis Marias och Davor Škrlec.

Talare: Julian King och Ramón Jáuregui Atondo.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 16.3.2017.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 600.410/OJJE).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.05.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy