Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 16 mars 2017 - Strasbourg

3.2. Ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim
CRE

Resolutionsförslag B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

I samband med denna debatt välkomnade talmannen på parlamentets vägnar en grupp parlamentsledamöter från Ukraina, som hade tagit plats på åhörarläktaren.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius och Tunne Kelam redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Marju Lauristin för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, och Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Marcus Pretzell för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos, grupplös, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic och Jean-Luc Schaffhauser, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová; Jaromír Štětina och Eduard Kukan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică och José Inácio Faria.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 16.3.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy