Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

3.3. Φιλιππίνες, η περίπτωση της γερουσιάστριας Leila M. De Lima
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0193/2017B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Οι Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Marc Tarabella.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Νότης Μαριάς, Seán Kelly, Jonathan Arnott και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει ο Julian King (μέλος της Επιτροπής), εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.3.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35 και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου