Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 16 март 2017 г. - Страсбург

3. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 15.3.2017 г.)


3.1. Зимбабве, случаят с пастор Еван Маварире

Предложения за резолюция B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post и Lola Sánchez Caldentey представиха предложенията за резолюцияB8-0191/2017, B8-0194/2017 и B8-0196/2017.

Изказаха се: Luke Ming Flanagan за процедурен въпрос и Geoffrey Van Orden относно това прекъсване.

Pavel Telička и Bogdan Brunon Wenta представиха предложенията за резолюцияB8-0200/2017 и B8-0224/2017.

Изказаха се: Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Jonathan Arnott и Dominique Bilde.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian Dan Preda, Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Julian King (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 16.3.2017 г г.


3.2. Украинските политически затворници в Русия и положението в Крим

Предложения за резолюция B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

Във връзка с това разискване председателят приветства, от името на Парламента с добре дошли, група членове от Парламента на Украйна, които заеха място на официалната трибуна.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius и Tunne Kelam представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Dariusz Rosati, от името на групата PPE, Marju Lauristin, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Urmas Paet, от името на групата ALDE, и Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Marcus Pretzell, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic и Jean-Luc Schaffhauser, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina и Eduard Kukan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică и José Inácio Faria.

Изказа се Julian King (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 16.3.2017 г г.


3.3. Филипините, случаят със сенатор Лейла М. де Лима

Предложения за резолюция B8-0193/2017B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová и Tomáš Zdechovský представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Krzysztof Hetman, от името на групата PPE, David Martin, от името на групата S&D, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, и Marc Tarabella.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott и Maria Grapini.

Изказа се Julian King (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 16.3.2017 г г.

(Заседанието, прекъснато в 11.35 ч., беше възобновено в 12.00 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност