Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 16 mars 2017 - Strasbourg

3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 15.3.2017.)


3.1. Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire

Resolutionsförslag B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post et Lola Sánchez Caldentey redogjorde för resolutionsförslagen B8-0191/2017, B8-0194/2017 och B8-0196/2017.

Talare: Luke Ming Flanagan tog upp en ordningsfråga; Geoffrey Van Orden ytttrade sig om detta avbrott.

Pavel Telička och Bogdan Brunon Wenta redogjorde för resolutionsförslagen B8-0200/2017 och B8-0224/2017.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Jonathan Arnott och Dominique Bilde.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian Dan Preda, Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 16.3.2017.


3.2. Ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim

Resolutionsförslag B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

I samband med denna debatt välkomnade talmannen på parlamentets vägnar en grupp parlamentsledamöter från Ukraina, som hade tagit plats på åhörarläktaren.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius och Tunne Kelam redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Marju Lauristin för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, och Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Marcus Pretzell för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos, grupplös, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic och Jean-Luc Schaffhauser, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová; Jaromír Štětina och Eduard Kukan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică och José Inácio Faria.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 16.3.2017.


3.3. Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima

Resolutionsförslag B8-0193/2017B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Krzysztof Hetman för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott och Maria Grapini.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 16.3.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.35 och återupptogs kl. 12.00.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy