Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 16. března 2017 - Štrasburk

4. Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017(předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP))

Rozprava se konala dne 14. března 2017 (bod 11 zápisu ze dne 14.3.2017)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa a Michaela Šojdrová za skupinu PPE o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0183/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez a Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0184/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0185/2017);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans a Paavo Väyrynen za skupinu ALDE o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0186/2017);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post et autres, za skupinu S&D, o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0187/2017);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski a Branislav Škripek za skupinu ECR o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0188/2017);

—   Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0189/2017).

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 16.3.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí