Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 16. märts 2017 - Strasbourg

4. ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel(esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel (2017/2598(RSP))

Arutelu toimus 14. märtsil 2017 (14.3.2017 protokollipunkt 11)

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa ja Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudeks (2017/2598(RSP)) (B8-0183/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel (2017/2598(RSP)) (B8-0184/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudeks (2017/2598(RSP)) (B8-0185/2017);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans ja Paavo Väyrynen fraktsiooni ALDE nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudeks (2017/2598(RSP)) (B8-0186/2017);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post ja teised fraktsiooni S&D nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudeks (2017/2598(RSP)) (B8-0187/2017);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudeks (2017/2598(RSP)) (B8-0188/2017);

—   Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudeks (2017/2598(RSP)) (B8-0189/2017).

Hääletus: 16.3.2017 protokollipunkt 6.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika