Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2597(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0193/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/03/2017 - 6.3

Antagna texter :

P8_TA(2017)0088

Protokoll
Torsdagen den 16 mars 2017 - Strasbourg

6.3. Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima(omröstning)

Resolutionsförslag B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0193/2017

(ersätter B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017 och B8-0226/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Elmar Brok, för PPE-gruppen;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post och Neena Gill, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić och Arne Gericke, för ECR-gruppen;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen och Helmut Scholz, för GUE/NGL-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen.

Antogs(P8_TA(2017)0088)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy