Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2598(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0183/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2017 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0089

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

6.4. Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017(ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 και B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0183/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 και B8-0189/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa και Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Pier Antonio Panzeri και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen και Ivo Vajgl· εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini και Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται(P8_TA(2017)0089)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0184/2017 και B8-0185/2017 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου