Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 16 март 2017 г. - Страсбург

10. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (10728/4/2016 - C8-0104/2017 – 2012/0266(COD) - 06592/1/2017 - COM(2017)0129)

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD) - 06593/1/2017 - COM(2017)0127)

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се приеме своите позиции, започва да тече от утре, 17 март 2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност