Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 maart 2017 - Straatsburg

10. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD) - 06592/1/2017 - COM(2017)0129)

verwezen naar ten principale: ENVI

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD) - 06593/1/2017 - COM(2017)0127)

verwezen naar ten principale: ENVI

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zijn standpunten goed te keuren, gaat bijgevolg morgen, 17 maart 2017, in.

Juridische mededeling - Privacybeleid